Henkilöstö

Valion sosiaalinen vastuu merkitsee henkilöstön ja maidontuottajien työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden lisäämistä, asiakas- ja kuluttajatyytyväisyyden lisäämistä sekä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Henkilöstö

Henkilöstöperiaatteet

Valion henkilöstöperiaatteet ovat henkilökohtainen vastuu, avoimuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

Henkilökohtaisella vastuulla tarkoitetaan vastuun ottamista omasta työstä, työn tuloksellista tekemistä sekä ymmärrystä siitä miten työtä mitataan.

Avoimuus tarkoittaa, että tieto kulkee avoimesti, erilaisuutta hyödynnetään ja osaajilta opitaan.

Oikeudenmukaisuus on oikeutta saada palautetta työstään ja mahdollisuuksia kehittyä.

Tasa-arvoinen toiminta on tasapuolista ja onnistumisen mahdollisuuksia tarjoavaa, jotta kaikilla on mahdollisuus onnistua työssään.

Periaatteiden toteutumista seurataan ammattiryhmien edustajista koostuvassa yhteistyöryhmässä ja luottamushenkilöiden yhteisissä tilaisuuksissa.

Henkilöstön kehittäminen

Valio vahvistaa ja kehittää johtajuutta, esimiestyötä ja ammatillista osaamista, jotta Valion liiketoiminnan ja kilpailukyvyn vaatima osaaminen varmistettaisiin.

Valio tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuksia kehittyä ja uudistua koulutusten ja tehtäväkierron kautta.

Vuonna 2014 Valio tarjosi koulutusta ja valmennusta erilaisissa tehtävissä ja eri vaiheessa uraa oleville työntekijöille liittyen mm. esimiestyöhön, toimintatapojen ja työmenetelmien kehittämiseen sekä laatuun ja elintarviketurvallisuuteen.

Asiantuntijoille kohdennetut valmennukset tukivat asiantuntijan roolissa toimimista ja henkilökohtaista kehittymistä. Lisäksi Valio järjesti projekti- ja kielikoulutusta.

Vuodesta 2009 lähtien Valiolla on panostettu erityisesti valiolaisen johtajuuden kehittämiseen. Vuonna 2014 keskityttiin tuotannon johtamisen kehittämiseen Kilta-valmennuksella (kilpailukykyisen tuotannon johtaminen), sekä alkutuotannon ja maidonhankinnan johdolle suunnatulla maidonhankinnan johtamisvalmennuksella.

Työhyvinvointitoiminta

Onnistuminen arjen työssä näkyy yksilöissä työnilona ja edistää työyhteisössä hyvinvointia ja pitkäaikaisterveyttä.

Työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on vahvistaa yksilöiden, työyhteisön ja organisaation voimavaroja, jotka mahdollistavat onnistumisen arjen työssä.

Työhyvinvointitoiminnan keskeisiä osa-alueita ovat esimies- ja työyhteisötaidot sekä yksilöiden työkyky ja hyvinvointitaidot.

Vuonna 2002 käyttöön otettu ohjaava palkitseminen tarkoittaa Valion kokonaistuloksen ja eri toimintojen omien saavutettujen tavoitteiden perusteella maksettavaa bonusta.

Bonusta on maksettu

 • 2010 4,5 miljoonaa euroa
 • 2011 6,1 miljoonaa euroa
 • 2012 6,2 miljoonaa euroa
 • 2013 6,6 miljoonaa euroa
 • 2014 3,7 miljoonaa euroa

Valio tukee myös työntekijöiden harrastetoimintaa sekä palkitsee pitkästä työurasta Valiossa.

Työturvallisuus

Valion tavoitteena on nolla tapaturmaa tai onnettomuutta. Työturvallisuuden edistämiseksi tehdään systemaattista työtä.

Turvallisuusperiaatteet

 • Noudatamme aina turvallisuussäädöksiä ja -ohjeita.
 • Jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemastaan vaarasta ja puuttua turvattomaan toimintaan.
 • Parannamme jatkuvasti työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta.
 • Tunnistamme vaaroja ja arvioimme niistä aiheutuvia riskejä.
 • Kaikki vaaratilanteet, tapaturmat ja onnettomuudet tutkitaan.
 • Käsittelemme turvallisuusasioita säännöllisesti eri johtamistapahtumissa.
 • Kehitämme toimintaamme vakavista poikkeustilanteista palautumisen nopeuttamiseksi.
 • Parannamme henkilöstön turvallisuustietoisuutta ja –osaamista.

Tapaturmien määrät entisellään, poissaolot kasvaneet

Tapaturmien määrät pysyivät vuonna 2014 lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuten aikaisempinakin vuosina kaatumiset ja liukastumiset töissä ja työmatkalla olivat merkittävin tapaturmatyyppi.

Valiolla tapahtui yhteensä 253 tapaturmaa tai ammattitautia. Työmatkatapaturmia oli 12,6 % ja ammattitauteja 2 % tapauksista.

Työtehtävissä kuolemaan johtaneita työtapaturmia ei ollut. Tapaturmista aiheutuneiden poissaolojen määrät nousivat 53 %, johtuen pääasiassa kaatumisista ja venähdyksistä aiheutuneista pitkistä poissaoloista.

Työpaikalla sattuneiden tapaturmien taajuus oli 34,5 kpl miljoonaa työtuntia kohti.

Kaatumisista ja liukastumisista aiheutui eniten tapaturmia määrältään ja poissaoloista (määrästä 28 % ja poissaoloista 36 %). Määrältään toiseksi eniten tapaturmia aiheutui esineisiin satuttamisesta (määrästä 26 % ja poissaoloista 13 %) ja kolmanneksi eniten ylikuormittumisesta ja -rasittumisesta (määrästä 18 % ja poissaoloista 25 %).

Valiolla kirjataan tapaturmiksi kaikki tapaukset, joista seuraa työstä poissaoloa tai hoitokustannuksia.Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi