Asiakaspalauterekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Valio Oy:n asiakaspalauterekisteri (VAPA-rekisteri)

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Valio Oy
Meijeritie 6, 00370 Helsinki
PL 10, 00039 VALIO
puh. 010 381 99

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoito, ylläpito, asiakaskyselyt, asiakasinformaation toimittaminen sekä Valion tuotteita ja palveluita koskevien palautteiden käsittely.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyt ovat Valion tuotteita ostaneita asiakkaita tai henkilöitä, jotka ovat ottaneet yhteyttä Valion kuluttajapalveluun tuote- tai muun informaation saamiseksi. Rekisteröidyistä on talletettu yhteystiedot kuten nimi- ja yhteystiedot ja korvausten maksamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot sekä henkilön antama asiakaspalaute. Asiakaspalautetietoja ovat reklamaatiot ja tuotekyselyt.

Asiakkaan ja Valion väliset puhelut voidaan tallentaa rekisteriin palautteen tarkaksi dokumentoimiseksi, palautteen myöhempää selvittämistä varten sekä mahdollisten riitatilanteiden varalta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse postin kautta, internetin kautta, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla).

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojausperiaatteista
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteritietojen tarkastus

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti sopimalla asiasta etukäteen rekisterinpitäjän luona arkisin kello 10.00 - 15.00. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua Henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen
Valio Oy / Kuluttajapalvelu, "Rekisteritietojen tarkastus"
PL 10 (Meijeritie 6), 00039 VALIO.