Tutkittua tietoa diabeteksestä

Useat tutkimukset ovat osoittaneet maitovalmisteiden käytön hyödyt metabolisen oireyhtymän riskin vähentämisessä. Jatkotutkimuksissa tulisi keskittyä maitovalmisteiden laadun ja käyttömäärän merkitykseen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.

Tasapainoinen ruokavalio vähentää metabolisen oireyhtymän riskiä

Yhdysvalloissa tehty tutkimus osoitti, että useat tyypin 2 diabeteksen, metabolisen oireyhtymän sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät olivat yhteydessä ruokavalioon. Metabolisen oireyhtymän esiintyvyys oli vähäisempää henkilöillä, joiden ruokavalio sisälsi runsaasti täysjyväviljaa, kasviksia ja hedelmiä sekä vähärasvaisia maitovalmisteita. Tällainen ravitsemussuosituksia myötäilevä, tasapainoinen ruokavalio oli lisäksi yhteydessä alhaisempaan plasman insuliinipitoisuuteen sekä parempaan insuliiniherkkyyteen. Muita havaittuja myönteisiä yhteyksiä olivat seerumin matalampi triglyseridipitoisuus sekä pienempi vyötärönympärys. Tässä Bogalusan sydäntutkimuksessa oli mukana 995 iältään 19–39-vuotiasta miestä ja naista.

Deshmukh-Taskar PR, O’Neil CE, Nicklas TA, Yang S, Liu Y, Gusta J, Berenson GS. Dietary patterns associated with metabolic syndrome, sociodemographic and lifestyle factors in young adults: the Bogalusa Heart Study. Public Health Nutr 2009;12:2493–2503. doi:10.1017/S1368980009991261.

Tutustu tutkimukseen

Dash-ruokavalio ehkäisee myös diabetesta 

Runsaasti kasviksia ja hedelmiä, täysjyväviljaa sekä vähärasvaisia maitovalmisteita sisältävän DASH-ruokavalion (Dietary Approaches to Stop Hypertension diet) on aikaisemmin osoitettu olevan tehokas verenpaineen, kolesterolitasojen, insuliiniherkkyyden sekä painon hallinnassa. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan se näyttää ehkäisevän myös tyypin 2 diabetesta. Tutkimuksessa oli mukana 862 iältään 40–69-vuotiasta henkilöä, joiden tavanomaiset ruokatottumukset selvitettiin lähtötasolla. Viiden vuoden seuranta-ajan jälkeen havaittiin, että tyypin 2 diabetesta ilmaantui vähiten sille tutkittavien joukolle, jonka ruokavalio täytti parhaiten DASH-ruokavaliolle tyypilliset kriteerit.

Liese AD, Nichols M, Sun X, D’Agostino RB Jr, Haffner SM. Adherence to the DASH Diet Is Inversely Associated With Incidence of Type 2 Diabetes: The Insulin Resistance Atherosclerosis Study. Diabetes Care 2009;32:1434–1436.

Tutustu tutkimukseen

Runsas maitovalmisteiden käyttö ehkäisee metabolista oireyhtymää ja diabetesta 

Runsas maitovalmisteiden käyttö ja ravinnon suurempi kalsiumtiheys osoittautuivat laajassa ranskalaisessa epidemiologisessa tutkimuksessa terveyden kannalta edullisiksi. Molemmat olivat yhteydessä alhaisempaan metabolisen oireyhtymän, tyypin 2 diabeteksen ja häiriintyneen glukoosinsiedon ilmaantuvuuteen kolmen vuoden seuranta-ajan kuluessa. Myös myönteisiä vaikutuksia verenpaineeseen, plasman triglyseridipitoisuuteen sekä painoindeksiin havaittiin. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 3435 iältään 30–65 –vuotiasta henkilöä.

Fumeron F, Lamri A, Abi Khalil C, Jaziri R, Porchay-Baldérelli I, Lantieri O,Vol S, Balkau B, Marre M. Dairy Consumption and the Incidence of Hyperglycemia and the Metabolic Syndrome: The Data from the Epidemiological Study on the Insulin Resistance Syndrome (DESIR) Study Group. Diabetes Care 2011;34:813–817

Tutustu tutkimukseen

Maitovalmisteiden käytön lisääminen pienensi vyötärönympärystä 

Yhteispohjoismaisessa interventiotutkimuksessa selvitettiin lisääntyneen maitovalmisteiden käytön vaikutuksia metaboliseen oireyhtymään liittyviin riskitekijöihin henkilöillä, jotka normaalisti käyttivät maitovalmisteita vain vähän. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 121 ylipainoista 30–65-vuotiasta miestä ja naista Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. Tutkittavat satunnaistettiin kahteen ryhmään, josta toinen sai ohjeeksi nauttia päivittäin 3-5 annosta maitovalmisteita. Kontrolliryhmä jatkoi tavanomaisen ruokavalionsa noudattamista. Kuuden kuukauden kuluttua havaittu positiivinen vaikutus oli keskimääräisen vyötärönympäryksen ja vatsaontelon läpimitan pienentyminen runsaampaan maitovalmisteiden käyttöön siirtyneessä ryhmässä. Sen sijaan kehon koostumuksessa, painossa, verenpaineessa tai muissa mitatuissa riskitekijöissä ei havaittu muutoksia.

Wennersberg MH, Smedman A, Turpeinen AM, Retterstøl K, Tengblad S, Lipre E, Aro A, Mutanen P, Seljeflot I, Basu S, Pedersen JI, Mutanen M, Vessby B. Dairy products and metabolic effects in overweight men and women: Results from a 6-mo intervention study. Am J Clin Nutr 2009;90:960–968.

Tutustu tutkimukseen 

Runsas maitovalmisteiden käyttö nuoruusiässä vähentää tyypin 2 diabeteksen riskiä 

Yhdysvalloissa toteutetussa tutkimuksessa selvittiin, mikä merkitys nuoruusvuosien maitovalmisteiden käytöllä on myöhemmän diabetesriskin kannalta. Tutkimuksen aineistona oli reilut 37 000 keski-ikäistä naissairaanhoitajaa, joiden nuoruusiän ruokatottumuksia selvitettiin osana laajempaa sairaanhoitajien terveys- ja ravitsemustutkimusta (Nurses’ Health Stydy II). Tavanomainen ruoankäyttö 13-17-vuotiaina selvitettiin 124-kohtaisen kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vastatessaan tutkittavat oli iältään 34-53-vuotiaita. Kyselyn täyttämisen jälkeen seuranta-aika oli seitsemän vuotta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että eniten maitovalmisteita nuoruusiässä käyttäneillä oli 38% pienempi riski sairastua keski-iässä tyypin 2 diabetekseen verrattuna maitovalmisteita vähiten käyttäneisiin. Suurimman käytön ryhmässä maitovalmisteiden keskimääräinen päivittäiskäyttö oli 2 annosta tuhatta kilokaloria kohti, kun se alhaisimman käytön ryhmässä oli 0,5 annosta/1000 kcal. Suurin terveyshyöty maitovalmisteiden käytöllä saavutettiin, kun niiden käyttö jatkuu runsaana myös nuoruusiän jälkeen.

Malik VS, Sun Q, van Dam RM, Rimm EB, Willett WC, Rosner B, Hu FB. Adolescent dairy product consumption and risk of type 2 diabetes in middle-aged women. Am J Clin Nutr 2011;94:854–61.

Tutustu tutkimukseen

Vähärasvaisten maitovalmisteiden käyttö pienentää tyypin 2 diabeteksen riskiä 

Useiden tutkimusten tuloksia yhdistävässä meta-analyysissä selvitettiin maitovalmisteiden käytön ja tyypin 2 diabeteksen välistä yhteyttä. Meta-analyysiin oli valittu seitsemän kestoltaan 5-20 vuoden pituista seurantatutkimusta, joihin osallistui keski-iältään 39–57-vuotiasta normaalipainoista miestä ja naista. Meta-analyysi tehtiin erikseen vähärasvaisille ja rasvaisille maitotuotteille sekä jogurtille ja täysmaidolle, sekä kaikki maitotuotteet yhdistettynä samaan ryhmään. Meta-analyysissä yksittäisten tutkimusten sekä suurimpaan että vähäisimpään maitovalmisteiden käyttöön liittyvät tyypin 2 diabeteksen riskisuhteet yhdistettiin laskennallisesti. Tulokset osoittivat päivittäisen maitovalmisteiden käytön vähentävän 14 %:lla tyypin 2 diabeteksen riskiä. Tehokkain suojavaikutus havaittiin vähärasvaisilla maitotuotteilla, joiden käytön lisääminen yhdellä annoksella päivittäin vähensi 10 %:lla diabeteksen riskiä. Rasvaisten maitotuotteiden ja täysmaidon käytöllä ei havaittu diabetekselta suojaavaa vaikutusta. Johtopäätöksissään tutkijat epäilevät maitovalmisteiden sisältämän rasvan peittävän muiden maidon ainesosien hyödylliset vaikutukset diabeteksen ehkäisyssä. Jatkotutkimuksissa tulisi kuitenkin huomioida laajemmin myös muiden diabeteksen riskitekijöiden vaikutukset.

Tong X, Dong JY, Wu ZW, Li W, Qin LQ. Dairy consumption and risk of type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis of cohort studies. Eur J Clin Nutr. 2011 Sep;65(9):1027-31. doi: 10.1038/ejcn.2011.62

Tutustu tutkimukseen

Maitovalmisteista apua diabeteksen ja sydäntautien ehkäisyssä 

Laaja meta-analyysi osoittaa, että runsas maidon ja maitovalmisteiden käyttö tuo lukuisia terveyshyötyjä. Tässä meta-analyysissä huomioitiin 38 alkuperäistutkimuksen tulokset. Sen mukaan paljon maitoa ja maitovalmisteita käyttävillä on pienempi riski sairastua diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin vähän maitoa ja maitovalmisteita käyttäviin verrattuna. Myös kuolemanriski on maitovalmisteita runsaasti käyttävillä alhaisempi. Kriteeri sille, mikä on maidon ja maitovalmisteiden runsasta käyttöä, näyttää kuitenkin vaihtelevan tutkimuksesta toiseen. Monissa tutkimuksissa päivittäisen käytön rajana on ollut noin puoli litraa tai enemmän.

Elwood PC, Pickering JE, D. Givens I, Gallacher JE. The Consumption of Milk and Dairy Foods and the Incidence of Vascular Disease and Diabetes: An Overview of the Evidence. Lipids 2010; 45:925–939. DOI 10.1007/s11745-010-3412-5

Tutustu tutkimukseen

Maitovalmisteiden nauttiminen  vähentää tyypin 2 diabetesta 

Vuonna 2013 julkaistussa meta-analyysissa havaittiin, että maitovalmisteiden, vähärasvaisten maitovalmisteiden ja juuston kulutus näyttää ehkäisevän tyypin 2 diabetesta. Tutkimuksessa huomioitiin 17 kohorttitutkimuksen tulokset. Analyysin tulokset osoittavat, että maitovalmisteiden yhteiskäyttö laski diabetesriskiä tilastollisesti merkitsevästi (p <0,0001) erityisesti kulutuksen ollessa yli 300 g päivässä verrattuna matalaan (< 100 g) kulutukseen.  Diabetekselta suojaaviksi mekanismeiksi arvellaan maitovalmisteiden sisältämiä kalsiumia, D-vitamiinia, magnesiumia ja proteiinia. Eri maitovalmisteista juuston syöminen vähensi riskiä 50 gramman päivittäiseen kulutukseen asti, ja jogurtti pienensi riskiä jo noin 130 g päivittäisellä kulutuksella.

Aune D, Norat T, Romundstad P, Vatten LJ. Dairy products and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. Am J Clin Nutr 2013;98:1066-83.

Tutustu tutkimukseen

Vähärasvaiset hapanmaitotuotteet vähentää tyypin 2 diabeteksen riskiä 

Englantilaisessa tapaus-kohorttitutkimuksessa selvittiin maitotuotteiden käytön ja yksittäisten maitotuotetyyppien yhteyttä tyypin 2 diabetekseen. Tutkittavien määrä oli 4127, joista 753 sairasti diabetesta. Tutkittavien ruoankäyttö oli mitattu tutkimuksen alussa seitsemän päivän ruokapäiväkirjalla, ja heitä oli seurattu 11 vuoden ajan.  Tutkimuksissa havaittiin tilastollisesti merkitseviä tuloksia vähärasvaisten hapanmaitotuotteiden kulutuksen ja erityisesti  jogurtin kulutuksen ja tyypin 2 diabeteksen riskin välillä. Vähärasvaisten hapanmaitotuotteiden runsas kulutus (ka 80 g/vrk)  oli yhteydessä alentuneeseen diabetesriskiin (HR= 0,76, p<0,049), kun arvot oli vakioitu iän, sukupuolen, BMI:n, suvun sairaushistorian, tupakoinnin, alkoholinkäytön, fyysisen aktiivisuuden, sosioekonomisen aseman sekä energian ja tiettyjen ravintoaineiden saannin ja ruokien kulutuksen suhteen. Kun arvot vakioitiin samojen tekijöiden suhteen, myös jogurtin runsas (ka 80g /vrk) kulutus oli yhteydessä alentuneeseen riskiin (HR=0,72, p=0,017). Kaikkien maitotuotteiden kohdalla ei havaittu yhteyttä diabeteksen esiintyvyyteen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että tiettyjen maitovalmisteiden kulutus voi alentaa tyypin 2 diabeteksen riskiä.

O’Connor LM, Lentjes MAH, Luben RN, Khaw K, Wareham NJ, Forouhi NG. Dietary dairy product intake and incident type 2 diabetes: a prospective study using dietary data from a 7-day food diary. Diabetologia 2014 May; 57(5): 909-917.

Tutustu tutkimukseen

Maidon proteiinit edistää metabolista terveyttä 

Huono metabolinen terveys on lihavuuden yksi ominaispiirre ja se on edeltävänä tekijänä tyypin 2 diabeteksessa sekä sydän- ja verisuonisairauksissa. Laaja katsaus maidon proteiinien vaikutuksista terveyteen osoittaa maidon hyödyt ylipainon ja monien sairauksien ehkäisyssä.