Valio Akatemia® ohjelman säännöt ja ohjeet

Näitä ehtoja sovelletaan Valio Akatemia® ohjelmaan hakemiseen ja itse ohjelmaan. Näiden ehtojen lisäksi Valio Akatemia®  ohjelmaan ja hakuprosessiin sovelletaan hakulomakkeessa sekä Valio Akatemia®  ohjelman tietosuojaselosteessa sovittua. Mikäli ohjelman hakemuksen täyttää alaikäinen, tulee hänen varmistaa, että hänen huoltajansa on tietoinen näistä ehdoista sekä Valio Akatemia® ohjelman tietosuojaselosteen sisällöstä.

Ohjelman tarkoitus

Valio Akatemia® on lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia tukeva ohjelma, jonka tukimuotoja ovat:

Valio Akatemia® ohjelman tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten liikunnan iloa ja yhdessäoloa aina huippu-urheiluun asti. Tavoitteena on, että stipendi tai muu tuki vie saajaansa liikuntaharrastuksessa ja hyvinvoinnissa eteenpäin. Valio Akatemia® tekee yhteistyötä niin yksilöurheilijoiden, joukkueiden kuin koululaistenkin kanssa.

Stipendit 2019

Stipendejä myönnetään vuonna 2000 ja sen jälkeen syntyneille lapsille ja nuorille. Aikuinen voi täyttää hakemuksen lasten tai nuorten puolesta, mutta tuki on käytettävä lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastusten edistämiseen. Valio Akatemia® toimii valtakunnallisesti, joten tukea voi hakea ympäri Suomen. Stipendien haku alkaa 16.4.2018 ja päättyy 29.7.2018. Seuraava hakukierros järjestetään vuonna 2019.

Hakemukset tulee lähettää verkkolomakkeen kautta osoitteessa www.valio.fi/akatemia. Postitse tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia tai hakemuksen liitteitä ei huomioida. Hakemuksen voi jättää vain kerran, eikä hakemuksen tietoja voi muuttaa enää hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Hakija voi hakea yhtä stipendiä per hakukierros. Sama hakija voi hakea tukea peräkkäisillä hakukierroksilla. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aiemmin ole saaneet Valio Akatemia® stipendiä.

Stipendien saajat julkistetaan lokakuussa 2018 Valio Akatemia® ohjelman verkkosivuilla. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä sähköpostitse marraskuun 2018 aikana. Valion myöntämä stipendi voi poiketa arvoltaan haetusta. Hakija vastaa mahdollisesta stipendistä maksettavasta verosta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Stipendit on tarkoitettu käytettäviksi vuoden 2019 aikana. Stipendejä maksetaan joulukuusta 2018. Valio seuraa myönnettyjen stipendien käyttöä haettuun tarkoitukseen. Hakijan tulee tarvittaessa todistaa, että stipendi on käytetty haettuun tarkoitukseen. Valio voi tehdä pistotarkistuksia varmistuakseen stipendin oikeasta käytöstä. Jos Valio huomaa väärinkäytöksiä, voidaan stipendi periä takaisin.

Valio toivoo, että tukea saavat lapset ja nuoret ovat huoltajiensa luvalla halukkaita tekemään yhteistyötä Valion kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Valio voi käyttää hakijansuostumuksella hakemukseen liitettyä materiaalia mm. omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan.

Henkilötietojen käsittelyn osalta noudatetaan Valio Akatemia® ohjelman rekisteriselosteessa esitettyä.

Hakemisesta

Hakemuksessa tulee muun muassa kertoa, kuka olet, ketä edustat, kenelle tukea haetaan, minkälaista tukea haetaan, mihin tuki käytetään, mahdolliset aiemmat saavutukset sekä mitä muuta tukea on mahdollisesti saatu. Hakemukseen voi myös liittää kuvia ja videoita. Hakemuksen voi tarvittaessa tallentaa ja täydentää loppuun myöhemmin. Valio ei voi muokata hakemuksia jälkikäteen. Hakemukseen liitettyjä tietoja ja liitteitä ei palauteta. Voit halutessasi lähettää valmiin hakemuksen itsellesi sähköpostiin. Huolellisesti täytetty hakemus parantaa mahdollisuuksia tuen saamiseen!

Erityisen tärkeää on kertoa, mihin ja miten tuki käytetään.

Muuta huomioitavaa

Sen lisäksi mitä yllä näissä ehdoissa on esitetty, noudatetaan seuraavaa:

Valiolla on oikeus poistaa henkilö välittömästi Valio Akatemia® ohjelmasta, mikäli henkilö antaa Valion imagoa tai yleistä arvonantoa vahingoittavia lausuntoja liittyen Valioon tai Valion tuotteisiin, vaarantaa tai vahingoittaa Valiota tai Valion tunnusta, niiden imagoa, tai yleistä arvonantoa esim. antamalla rasistisia, uskontoryhmiä loukkaavia tms. lausuntoja, tai käyttäytyy muutoin lain, moraalin tai hyvän tavan vastaisesti tai toimii muutoin vastoin kulloinkin voimassa olevia Valion periaatteita (mm. ahdistelun ja syrjinnän vastaiset periaatteet). Valiolla on oikeus tällöin velvoittaa stipendiaatti palauttamaan saamansa stipendin arvo Valiolle.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, Valio rajoittaa vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa Valion kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 1000 euroon. Mikään näissä ehdoissa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Valiolla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Valio tiedottaa muutoksista.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi nostaa kanteen sen paikkakunnan alioikeudessa jonka tuomiopiirissä hänen kotipaikkansa on.

Jos ehtoja koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.  Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Valio Akatemia® ohjelman rekisteriseloste                    

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Valio Oy (”Valio”) käsittelee Valio Akatemia® stipendiaattiohjelmaan hakemuksen jättäneiden sekä valittujen henkilöiden henkilötietoja Valio Akatemia® ohjelman, mukaan lukien stipendiaattien valinta, toteuttamiseksi. Käytämme tässä tietosuojaselosteessa ohjelmaan hakemuksen jättäneistä, näiden huoltajista ja/tai muista hakemuksessa mainituista yhteyshenkilöistä tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä ”rekisteröity”.

Valio voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Valio tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

1. Rekisterinpitäjä

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6) 
Meijeritie 6       
00370 Helsinki  

2. Yhteyshenkilö

Tietosuojavastuullinen: Antti Lehvonen, privacy.office@valio.fi, p. +358 10 381 2185,

postiosoite: Valio Oy, Tietosuojavastuullinen, Meijeritie 6, 000370 Helsinki.

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Valion tietosuojavastuulliseen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Valio käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja vuosittaisen Valio Akatemia® stipendiaattiohjelman toteuttamiseksi. Ohjelman tarkoituksena on valita vuosittaisen Valio Akatemia® stipendiaatit ja tukea stipendiaattien liikuntaharrastuksia ja hyvinvointia mm. jakamalla stipendiaateille raha- ja tapahtumastipendejä ja ravitsemusvalmennusta sekä järjestämällä näille tapahtumayhteistyötä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on 1) Valion ja rekisteröidyn välisen Valio Akatemia® ohjelmaa koskevan sopimuksen täytäntöönpano tai 2) suostumus, kun on kyse rekisteröidyn tietojen luovuttamisesta median edustajille ja niiden käyttö Valion viestinnässä. Rekisteröityjen henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä hakemusten käsittelemiseksi ja Valio Akatemia® ohjelman toteuttamiseksi.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Valio käsittelee seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä, jotka ovat potentiaalisia stipendiaatteja:

Valio käsittelee seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä, jotka ovat huoltajia tai muita alaikäisen yhteyshenkilöjä:

5. Tietolähteet

Valio kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään. Valio kerää henkilötietoja osana Valio Akatemia® ohjelman hakuprosessia, jolloin rekisteröity kirjaa henkilötietonsa Valio Akatemia® ohjelman hakulomakkeeseen, ja lisäksi mahdollisesti toimittaa itsenään koskevan videon Valio Akatemia® ohjelman Valio Akatemia® Videogeneraattorin kautta. Valio kerää lisäksi stipendin maksuun tarvittavia henkilötietoja (henkilötunnus ja tilitiedot) erikseen niiltä rekisteröidyiltä, jotka on valittu kulloinkin käynnissä olevaan Valio Akatemia® ohjelmaan. Valio Akatemia® ohjelmaan voi myös ilmiantaa sopivan stipendiaattiehdokkaan Valion Videogeneraattorin kautta. Valio kerää myös tällä tavoin kolmannen osapuolen toimesta ”ilmiannetun” stipendiehdokkaan henkilötietoja.  

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Valio tallentaa rekisteröityjen henkilötiedot Valio Akatemia® ohjelman järjestelmän toteuttavan palveluntarjoajan järjestelmään. Mikäli hakemus tehdään Videogeneraattorin kautta, tallentuvat henkilötiedot videopalvelutarjoajan järjestelmään.

Valio Akatemia® ohjelman kummiurheilijat avustavat Valiota kukin oman lajinsa stipendiaattien valinnassa sekä toimivat oman lajinsa stipendiaattien kanssa yhteistyössä vuosittaisen Valio Akatemia® ohjelman toteuttamisessa. Valio luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja kummiurheilijoille edellä esitetyn mukaisesti.

Valio luovuttaa seuraavia tietoja stipendin saaneesta rekisteröidystä median edustajille: nimi, kotipaikka ja laji, edellyttäen, että rekisteröinyt (alle 13-vuotiaan osalta tämän huoltaja) on antanut luovutukselle suostumuksensa.

Valio luovuttaa tarvittaessa rekisteröityjen henkilötietoja vero- ja muille viranomaisille (mm. ennakonpidätysten tilittämistä varten).

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Valio ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Mikäli rekisteröity valitaan Valio Akatemia® ohjelmaan, säilyttää Valio [rekisteröidyn (itse stipendiaatin sekä tämän huoltajan/muun yhteyshenkilön) henkilötietoja ohjelmaan hakuvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun asti.  Maksettujen stipendien osalta tietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.

Mikäli rekisteröityä ei valita Valio Akatemia® ohjelmaan, säilyttää Valio rekisteröidyn henkilötietoja ohjelman hakuvuoden (kalenterivuosi) loppuun.

9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Valio huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Valio on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Valion käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita Valio säilyttää lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Valio on suojannut palvelimet ja tietoverkot asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Palvelintilat on suojattu kulunvalvontajärjestelmillä.

10. Oikeus peruttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Mikäli rekisteröity peruttaa antamansa suostumuksen/suostumukset, johtaa tämä siihen, että Valio ei voi ilmoittaa stipendin saajan nimeä, kotipaikkaa ja lajia median edustajille, eikä käyttää edellä mainittuja tietoja tai mahdollisia hakemuksen liitteenä olevia kuvia ja videoita viestinnässään. Rekisteröidyn on esitettävä suostumuksensa peruutus kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Valio voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan vaatimustaan ennen pyynnön toteuttamista. Valio voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella, jolloin Valio ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

11. Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Valio voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan pyyntöään ennen pyynnön toteuttamista. Valio voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella, jolloin Valio ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Valio ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

Energiatarpeesi