Me pidämme huolta ympäristöstä

Vastuu ympäristöstä on keskeinen osa Valion vastuullisuutta. Uudistamme tuotannon tekniikkaa ja pakkauksia ympäristöä säästävään suuntaan. Tuotteemme syntyvät luonnon raaka-aineista. Puhdas luonto on kaikille yhteinen asia.

Ympäristövastuu on velvollisuutemme

Valio on sitoutunut hankkimaan ympäristövaikutuksia vähentävää tekniikkaa, käyttämään raaka-aineita ja energiaa tehokkaasti sekä suosimaan uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai energiahyötykäyttöön soveltuvia pakkauksia. Osallistumme myös tutkimukseen, jossa arvioidaan tilojen ruokintaratkaisujen vaikutuksia nauto-jen metaanin muodostukseen.

Ympäristösertifikaattimme uusittiin 2012

Valiolla on ollut kotimaan toiminnot kattava ISO 14 001-standardin mukainen ympäristösertifikaatti vuodesta 2000 alkaen. Se on hyväksytty uudelleen 18.10.2012. Ympäristöjärjestelmämme toimivuutta arvioidaan jatku-vasti ulkoisilla ja sisäisillä tarkastuksilla.

Ympäristötavoitteemme luodaan kerralla kolmen vuoden hallintaohjelmakaudelle, jolle määritellään myös vuosittaiset osatavoitteet.

Uudet ympäristötavoitteemme

Vuodet 2012- 2014 kattavilla hallintaohjelmilla tavoitellaan jätevesikuormituksen ja jäteveden määrän vähen-tämistä suhteutettuna vastaanotettuun maitomäärään. Suhteutus vastaanotettuun maitomäärään on meijerialan kansainvälinen käytäntö. Energiatehokkuuden parantaminen on päällekkäisyyksien välttämiseksi siirretty ympäristöjärjestelmästä Energiatehokkuussopimuksen mukaiseen kehitysohjelmaan.

Kemikaaliturvallisuus hyvällä tasolla

Valion keskeisin raaka-aine on tiloilta tuleva maito. Lisäksi tuotannossa käytetään tuotteesta riippuen hilloja, soseita, kasviöljyjä sekä apu- ja lisäaineita. Kemikaaleja käytetään putkistojen ja laitteistojen pesuissa sekä heranjalostuksen prosesseissa.

Tuotannossa käytettävien happojen ja emästen ympäristövaikutukset kohdistuvat jäteveden puhdistamoiden toimintaan. Normaalitilanteessa hapot ja emäkset neutraloivat toisensa luonnollisesti tai jätevedet neutraloidaan ennen puhdistusprosessia. Kylmälaitostemme jäähdytysprosesseissa käytämme ammoniakkia. Vaarallisten kemikaalien käyttöä valvovan Turvatekniikan keskuksen tarkastusten perusteella kemikaaliturvallisuus Valion laitoksilla on hyvällä tasolla.

Kiertopesut säästävät vettä

Meijereillä on kaksi runsaasti vettä kuluttavaa käyttökohdetta: jäähdytys ja pesut. Jäähdytykseen käytämme pääosin pintavettä, joka palautetaan lämmönsiirtimen jälkeen takaisin vesistöön. Tuotteiden laadulle olennaisen tärkeää tuotantohygieniaa ylläpidämme pesuilla. Veden kulutusta pyrimme vähentämään suosimalla vettä ja kemikaaleja säästäviä kiertopesuja ja kierrättämällä käyttökelpoista vettä. Yhtä lukuun ottamatta Valion kaikki toimipaikat on liitetty kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon.

Höyry, sähkö ja päästöt

Meijeriprosessit käyttävät energiaa höyryn ja sähkön muodossa. Sähköä tarvitsemme prosessilaitteistojen käyttöön ja jäähdytykseen. Lämpöenergiaa Valio käyttää jauhemaisten tuotteiden kuivauksessa, tuotteiden lämpökäsittelyissä, pesuissa sekä kiinteistöjen lämmityksessä. Toimipaikkojemme kattilalaitokset on siirretty ulkopuolisten yhtiöiden hoidettaviksi.

Energian tuotannon päästöjen laatu ja määrä riippuvat energian käytettävästä polttoaineesta. Valion tuotanto-laitoksista Lapinlahden ja Seinäjoen kattilalaitokset kuuluvat Kioton ilmastosopimuksen mukaisen päästökaupan piiriin.

Yhä enemmän jätettä energiajakeeksi 

Valion tuotannon jätehuolto perustuu jätteiden lajitteluun. Kaatopaikkajätteen määrää on saatu vähennettyä jätteiden lajittelua tehostamalla ja ohjaamalla yhä enemmän jätettä energiajakeeksi.

Vialliset sekä kaupoista palautuneet tuoretuotteet ohjataan A-rehun Varkauden rehutehtaalle , missä niistä erotellaan nestemäiset tuotteet ja pakkaukset. Tuotejäte ohjautuu EU:n sivutuoteasetuksen mukaisin menettelyin rehukäyttöön. Käyttöön soveltumattomat, pakkaamattomat erät ohjataan sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyyn biokaasun valmistukseen.

Kierrätys ja uudelleen käyttö

Suomessa Valion nestemäiset tuotteet kuljetetaan asiakkaille uudelleenkäytettävissä maitolaatikoissa, rullakoissa ja alusvaunuilla. Käytön jälkeen ne palautuvat meijerille, missä ne pestään ennen uudelleen käyttöä. Käytöstä poistetut kuljetusyksiköt ohjautuvat kierrätykseen.

Valion kuluttajapakkaukset ovat 75-prosenttisesti kartonkia, jolloin kierrätys on nopeaa ja tehokasta sekä ympäristövaikutus minimaalinen. Valio suosii uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä ja energiahyötykäyttöön sovel-tuvia pakkauksia. 80 % Valion pakkauksista on kierrätettäviä.

Nettisivuiltamme löytyvät myös kierrätysohjeet. Valio omistaa 25 % Suomen NP-kierrätys Oy :stä. Yhtiö huolehtii yhdessä muiden kuitupakkausten tuottajayh-teisöjen kanssa käytettyjen kuitupakkausten (mm. nestekartonki) keräilystä ja hyötykäytöstä.


Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi