Lehmien hyvinvoinnin seuraaminen kehittyy jatkuvasti – uusi mittaristo tähtää entistä tarkempaan tietoon

Naseva on maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen kattava ja monipuolinen järjestelmä lehmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Eläinten terveys ETT:n hallinnoiman suomalaisen järjestelmän piirissä on 96 prosenttia kaikista Suomen lypsylehmistä – mukaan lukien kaikki Valion maitotilat. Naseva eroaa muista nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmistä erityisesti jatkuvan tilan toiminnan ja eläinten hyvinvoinnin seurannan myötä. Nasevan piiriin kuuluville tiloille tehdään erilliset terveydenhuoltokäynnit vuosittain, ja käyntien pohjalta laaditaan säännöllisesti seurattava kehityssuunnitelma.

Naseva on kaikille suomalaisille nautatiloille avoin järjestelmä, jonka tärkeimpiä ominaisuuksia ovat jatkuva eläinten hyvinvoinnin seuranta ja ohjaus. Yksittäisen arviointikäynnin sijaan Nasevan piiriin kuuluvilla tiloilla käydään säännöllisesti, vähintään vuosittain.

Eläinlääkärin tekemällä terveydenhuoltokäynnillä arvioidaan tilan toimintatavat sekä eläinten olosuhteet ja hyvinvointi monella eri mittarilla. Ruokinta, eläinten käyttäytyminen, ihmisen ja eläimen keskinäinen suhde, eläinten terveydentilan sekä lääkkeiden käytön seuranta ovat keskeisiä vuosittain seurattavia kohtia. Jokainen osa-alue arvioidaan eläinlääkärin tilalla havainnoiman ja Nasevan tietokannan tarjoaman muun tiedon valossa. Nasevaan kertyy erilaisia raportteja muista rekistereistä, esimerkiksi eläinten sairastavuudesta tai kuolleisuudesta. Laaja tietokanta kattaa muista eläinten hyvinvointijärjestelmistä poiketen myös tarttuvien eläintautien ja mikrobilääkkeiden käytön seurannan, jonka ansiosta se palvelee myös ihmisten ja eläinten yhteisestä terveydestä huolehtimista. Lisäksi Nasevan mittaristo huomioi myös vasikat ja nuorkarjan.

Maitotilalla tehtyjen havaintojen perusteella eläinlääkäri esittää mahdollisia korjaus- ja jatkokehityssuosituksia. Näiden toteutumista seurataan tulevilla käynneillä. Vaikka asiat olisivat varsin hyvin, aina löytyy kehitettävää. Isompia rikkomuksia tapahtuu Valion terveydenhuoltoeläinlääkäri Kristiina Sarjokarin mukaan harvoin. Valio ei ota maitoa vastaan, jos epäkohtia ei ole korjattu.

”Tilalliset suhtautuvat Nasevan terveydenhuoltokäyntiin pääosin positiivisena mahdollisuutena saada palautetta työstään”, Kristiina Sarjokari kertoo.

Uusi hanke tähtää yhä tarkempaan mittaustulokseen ja entistä paremmin voiviin eläimiin

”Kattavuudestaan ja monipuolisuudestaan huolimatta aina on varaa parantaa. Saamme eläinten hyvinvoinnista koko ajan uutta tutkimustietoa, jota haluamme huomioida Nasevan kehityksessä. Siksi Valio on mukana kolmivuotisessa Naseva nautojen hyvinvointitieto -tutkimus ja kehityshankkeessa, joka tähtää entistä läpinäkyvämpään ja luotettavampaan tapaan mitata eläinten hyvinvointia”, Sarjokari kertoo.

Uuden hyvinvointimittariston kehittäminen aloitettiin käymällä läpi kaikki saatavilla olevat tietolähteet ja mittausjärjestelmät, joista tunnistettiin yli 400 potentiaalista hyvinvoinnin indikaattoria. Näistä asiantuntija-arvioiden ja alustavien käytännön testauksen jälkeen tehdyn karsinnan jälkeen valmistui kesäkuussa 2022 julkaistu mittaristo lypsykarjalle. Kehityshankkeessa tätä mittaristoa jalostetaan, testataan ja validoidaan. Hyvinvoinnin mittariston rinnalla rakennetaan uutta lehmien hyvinvoinnin kokonaisarvioinnin menetelmää, jossa hyödynnetään ihmisten elämänlaatuarvioinnin tilastollisia menetelmiä.

Hankkeen lopputuloksena syntyy uusi nautojen hyvinvoinnin mittauksen menetelmä, joka tarkentaa nykyisiä järjestelmiä merkittävästi. Järjestelmä julkaistaan kansainvälisesti tieteellisin vertaisarvioinnein. Hankkeen toteuttajina ovat Luonnonvarakeskus ja eläinten hyvinvoinnin tutkijaryhmä, yhteistyössä ETT ry:n Nasevan, Valion, Snellmanin, HK Scanin ja Atrian kanssa.

”Nykyisiä järjestelmiä on pidetty monimutkaisina ja tietyiltä osin vähän suurpiirteisinä, jopa vanhentuneilta. Hankkeen tarkoituksena on tuoda mittaaminen käytännönläheisemmäksi ja tarkemmaksi. Kokonaisarvio eläinten hyvinvoinnista tullaan tulevaisuudessa tekemään aiempaa innovatiivisemmalla tavalla”, Sarjokari kertoo.

Hyvästä ja toimivasta kohti erinomaista

Hyvinvointitietoa kerätään jatkossa yhä tarkemmin, sillä vastuullisuus ja luotettava tieto kiinnostaa maitotilayrittäjien lisäksi myös Valion asiakkaita ja kuluttajia. Sarjokarin mukaan saamme koko ajan lisää tietoa eläinten ajattelusta ja hyvinvoinnista. Tätä halutaan ymmärtää entistä paremmin, sillä eläimille halutaan luonnollisesti tarjota mahdollisimman hyvä elämä.

”Meillä on jo todella hyvä mittausjärjestelmä mutta halusimme lähteä parantamaan sitä entisestään. Nyt ollaan luomassa maan parhaiden hyvinvointitutkijoiden yhteistyönä kansainvälisesti merkittävää menetelmää, joka ei tyydy hyvään, vaan rakentaa erinomaista.”

Vastuullisuus
Mitä eläinten hyvinvointi tarkoittaa ja miten sitä seurataan?
Vastuullisuus
Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät lehmän hyvinvointia
Vastuullisuus
Naseva mittaa lehmien hyvinvointia ja terveyttä, suojaa tartuntataudeilta ja ohjaa turvallista eläinlääkkeiden käyttöä