Monipuolinen lantabiokaasu on kestävä tapa luoda energiaomavaraisuutta

Jotta omavarainen energiantuotanto voidaan turvata Suomessa, on siirryttävä entistä vahvemmin sellaisiin uusiutuviin energianlähteisiin, joita meillä on Suomessa valmiudet tuottaa. Ei ole olemassa yhtä ainutta energianlähdettä, joka tulee tyydyttämän Suomen kasvavan energiantarpeen. Päinvastoin käyttämämme kokonaisenergia tulee koostumaan useista eri energianlähteistä. Lannasta tehty biokaasu raskaan liikenteen käyttöön on kestävä ja uusiutuva energiantuotantomuoto, joka vähentää tieliikenteen päästöjä, edistää ravinteiden kierrätystä ja parantaa suomalaisen ruoantuotannon kannattavuutta. Siten lantabiokaasun tuotanto toimii tärkeänä osana kiertotaloutta ja kestävyyttä.

Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy on perustettu tuottamaan maatilojen lannasta, peltobiomassasta ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Tuotannon laajempi käyttöönotto ja markkinoiden syntyminen edellyttävät suotuisan toimintaympäristön. Biokaasulaitoskokonaisuuden rakentaminen Ylä-Savoon etenee, sillä työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 19,2 miljoonan euron rahoituksen Suomen Lantakaasu Oy:lle biokaasu- ja nesteytyslaitoksen rakentamiseksi. Suomen Lantakaasu Oy:n tavoitteena on yhteensä 1 TWh uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotanto, mikä vastaisi 40 % Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutavoitteesta vuoteen 2030 mennessä.

Jotta lantabiokaasua voidaan hyödyntää laajemmin, tarvitaan oikeanlaisia poliittisia kannusteita markkinan syntymisen tueksi:

1. Kannusteet biokaasulla toimivien ajoneuvojen hankintaan

Kansallisten kannusteiden on oltava kunnossa biokaasulla toimivien raskaiden ajoneuvojen käyttöön: kalustotuen määrän nosto niin paineistettua kuin nesteytettyä biokaasua käyttäville raskaille ajoneuvoille on avainasemassa. Jotta markkina syntyy, on myös oltava kannustimia nykyisen ajoneuvokannan konversioon.

2. Pitkäaikaisia ja ennakoitavia investointitukia

Laajamittaisen biokaasun tuotannon aikaansaamiseksi tarvitaan merkittäviä biokaasulaitosten investointitukia. Jotta ennakointi olisi mahdollista, investointitukien tulisi olla hallituskauden ylittäviä, pitkiä investointitukia. Laitosinvestointien lisäksi lantabiokaasun tuottamiseksi tulee tehdä investointeja myös tilatasolla. Näitä maatilojen biokaasun tuotantoon osallistumiseksi tehtäviä investointeja tulisi tukea, jotta biokaasulaitosten raaka-aineen saatavuus saadaan turvattua.

3. Maatilojen kannusteet osallistua teolliseen biokaasutuotantoon

Maatiloilla on oltava kannusteita luovuttaa syötteitä. Maatiloilla joudutaan tekemään investointeja esim. hankkimaan etäsäiliöitä. Näitä investointeja on tuettava ja yhtenä vaihtoehtona voisi olla ravinnekiertokorvauksen merkittävä päivittäminen. Luovuttamalla maatalousbiomassoja biokaasulaitokseen, maatila voi pienentää hiilijalanjälkeään.

4. Maantieteellisesti kattava jakeluverkosto

Liikennebiokaasun maantieteellisesti kattavaa jakeluverkostoa tulee kehittää vastaisuudessakin. Liikennebiokaasun nykyinen suppea jakeluverkosto on yksi merkittävimmistä syistä biokaasun kysynnän hitaaseen kehitykseen.

5. Lupaprosessit sujuvammiksi

Biokaasun lupaprosesseja on kehitettävä sujuvammiksi. Lupaprosessit tulisi keskittää yhdelle viranomaisille käsittelyn nopeuttamiseksi. Käsittelyn tavoiteajassa tulisi pysyä, jotta lupaprosessin aikataulu olisi ennakoitavissa.

Tällä hetkellä biokaasulaitoshankkeelta edellytetään ympäristövaikutusten arviointia (YVA), jos laitoksen vuotuinen syötemäärä ylittää 35 000 tonnia. Tuon raja-arvon nostaminen korkeammalle edistäisi lantabiokaasun tuotantoa lyhyellä aikavälillä.

6. Ei polttomoottoriajoneuvojen käyttöä haittaavia päätöksiä

Lisäksi on huolehdittava, että EU-tasolla ei tule raskaan liikenteen polttomoottoriajoneuvojen käyttöä haittaavia päätöksiä.

Lantabiokaasun käyttö tukee kestävämpää ruokaketjua ja tuo esimerkiksi ilmastohyötyjä

Monipuolinen lantabiokaasu tarjoaa monia hyötyjä ja mahdollisuuksia. Biokaasun käyttö pitäisi suunnata erityisesti sellaisiin käyttökohteiseen, joissa muiden käyttövoimien soveltuvuus on rajallinen. Sellaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi laivaliikenne ja Suomen raskas tieliikenne, joihin esimerkiksi akkuteknologia soveltuu suuren massansa vuoksi huonosti. Biokaasua voitaisiin hyödyntää myös säätövoimana tasaamaan tulevaisuuden turbulenttista sähköntuotantoa ja lisäksi sähkön tuotantohuippuja voitaisiin käyttää synteettisen metaanin valmistamiseen eli metaani toimii myös energiavarastona.

Lantabiokaasun käyttö tukee myös kestävämpää ruokaketjua sekä tuo ilmastohyötyjä tukien vihreää siirtymää. Laajempi käyttöönotto ajoneuvoissa tukisi myös alueiden välistä taloudellista tasa-arvoa ja elinvoimaisempaa ja kannattavampaa maaseutua. Lisäksi tästä olisi taloudellisia hyötyjä Suomelle: monimuotoisempi energiajärjestelmä tuo työtä, investointeja ja rahaa Suomeen. Monimuotoisemmalla energiajärjestelmällä on myös merkittäviä hyötyjä Suomen omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen, esimerkiksi ravinteiden saatavuuden ja kotimaisen ruoantuotannon jatkuvuuden kannalta.

Ilmasto
Valion ilmasto-ohjelma
Ilmasto
Kotimainen lantabiokaasu tuo ratkaisuja ilmastotavoitteisiin ja huoltovarmuuteen