Naseva mittaa lehmien hyvinvointia ja terveyttä, suojaa tartuntataudeilta ja ohjaa turvallista eläinlääkkeiden käyttöä

ISO9001-sertifioitu Naseva on kansallinen nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä, jonka tavoitteena on edistää nautojen terveyttä ja hyvinvointia. Se toimii myös tiedon keruun ja raportoinnin välineenä, ja edistää näin vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä − ja siten myös suomalaisten kansanterveyttä. Nasevalla onkin merkittävä rooli eläinten tartuntatautien ehkäisyssä ja meidän kaikkien yhteisen – niin ihmisten kuin eläintenkin – terveyden edistämisessä.

Nasevaa hallinnoiva Eläinten terveys ETT ry on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva yhdistys, joka kokoaa yhteen suomalaiset alan yritykset, tutkijat ja viranomaiset toimien yhteisen terveyden edistämisen kansallisena yhteistyöfoorumina. Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi Naseva kytkeytyy vahvasti meidän kaikkien yhteiseen terveyteen. Koska ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys ja hyvinvointi liittyvät vahvasti toisiinsa, emme voi edistää yhtä osa-aluetta huomioimatta koko systeemiä.

Koska Nasevan perustana on yhteisen terveyden periaate, on se kokonaisuutena paljon enemmän kuin monet kansainväliset eläinten hyvinvointia mittaavat järjestelmät. Naseva yhdistää eläinten hyvinvoinnin suurempaan kokonaisuuteen, jonka perustana ovat ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, tartuntatautien ehkäisy ja hoito sekä turvallinen eläinlääkkeiden käyttö.

Miten nautojen terveys liittyy ihmisten terveyteen?

Nasevan tavoite on sekä edistää eläinten hyvinvointia että torjua ja vähentää erilaisia tarttuvia sairauksia. Osa nautojen tarttuvista taudeista on zoonooseja eli ne voivat tarttua myös ihmisiin. Tämän lisäksi osa taudeista on elintarvikevälitteisiä eli ne voivat tarttua ihmisiin ruoasta. Elintarviketurvallisuuden ylläpitäminen onkin yksi Nasevan keskeisistä pyrkimyksistä.

Tartuntatautien torjunta ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto vähentävät myös lääkkeiden käyttöä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä etenkin antibioottien käyttöä tulee vähentää mikrobilääkeresistenssin ehkäisemiseksi. Näin varmistetaan, että lääkkeet toimivat ja tehoavat taudinaiheuttajiin myös tulevaisuudessa. Ennaltaehkäisy on toiminut hyvin, sillä suomalaisilla nautatiloilla esiintyy huomattavan vähän mikrobilääkeresistenssiä muuhun maailmaan verrattuna.

Turvalliset ja puhtaat elintarvikkeet ovat Suomen kilpailuetu

Me Suomessa tuotamme kansainvälisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen turvallisia elintarvikkeita. Tämä on myös meille Valiolla merkittävä kilpailuetu. Kotimaisen elintarviketalouden laatuketju alkaa alkutuotannosta eli se pohjautuu maitotilalla tuotettuun laatuun ja sen dokumentointiin. Laadun perustana ovat lääkitystä, eläinten olosuhteita sekä maidontuotantohygieniaa koskevat lakisääteiset määräykset. Kansalliset, lakitason ylittävät laatutekijät perustuvat perinteisiin suomalaisiin toimintatapoihin, jotka koskevat lääkejäämä- ja tautihallintaa, maidon ja lihan teknistä ja mielikuvalaatua sekä tilan ja eläinlääkärin terveydenhuoltotyötä. Nasevan yhtenä tehtävänä onkin dokumentoida terveydenhuollon tuottamaa laatutietoa. ISO9001-sertifiointi tuo Nasevalle luotettavuutta. Sertifioinnin ansiosta Nasevalla on ulkopuolinen valvonta ja seuranta, ja eläintiloilla käydään säännöllisillä tarkistuskäynneillä. Maitotiloilta kerätään näytteitä ja monenlaista tietoa, jotka auttavat esimerkiksi eläinten lääkitsemiseen, hoitoon tai elintarviketurvallisuuteen liittyvässä kansallisessa päätöstenteossa. Nasevaan kuuluu myös jatkuvan parantamisen malli, jonka kautta toimintaa kehitetään jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Kehitystyön myötä Nasevan toimintaa laajennetaan koskemaan esimerkiksi vastuullisuuskysymyksiä. Lisäksi myös eläinlääkinnän kirjanpitoa ollaan laajentamassa.

Nasevan vahvuutena on tarttuvien tautien ehkäisy

Nasevan terveydenhuolto-ohjelmassa jokaiselle maitotilalle on oma eläinlääkäri, jonka kanssa on solmittu terveydenhuoltosopimus, ja tilalle tehdään tilalle oma terveydenhoitosuunnitelma eläinten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Eläinlääkäri tekee tilalle vuosittain vähintään yhden terveydenhuoltokäynnin, jolloin terveydenhuoltosuunnitelma käydään läpi ja päivitetään. Nasevaan kuuluvalla tilalla tehdään järjestelmästä tuotanto- ja terveysseurantaa ja noudatetaan lakisääteisiä vaatimuksia eläinten lääkityksistä ja hoidoista. Antibioottihoidon varoajan päätyttyä lypsylehmän maidon jäämättömyys todetaan Ruokaviraston hyväksymällä testillä ja testin tulos kirjataan. Eläinlääkäri dokumentoi tilanteen terveydenhuoltokäynnillä sekä käy läpi muut lääkityksiin liittyvät käytännöt. Tilalla noudatetaan myös eläinsuojelusäädöksiä ja ETT:n tautisuojausohjeita tarttuvien tautien osalta. Tilat ja eläimet pidetään puhtaina.

Nasevan etuna on pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitystyö ja jokaiselta tilakäynniltä kirjatut tiedot, joiden avulla eläinten hyvinvointia ja terveyttä voidaan seurata vuosien ajan. Järjestelmästä löytyy tiedot esimerkiksi eläinten lääkinnästä, tautisuojasta ja eläinten näytteenottotulokset. Tiedon kokoaminen ja kerääminen on ennaltaehkäisevää toimintaa.

Naseva tuo läpinäkyvyyttä maitotilojen toimintaan, sillä tiedon jako on yksi Nasevan periaatteista; tiloilta kerättyä tietoa pääsevät hyödyntämään myös esimerkiksi tuotantoneuvojat ja viranomaiset. Näin Naseva myös yhdistää eri toimijat. ihmisten ja eläinten terveydenhuollon sidosryhmät vaihtavat tietoa jatkuvasti – Nasevan kautta.

Vastuullisuus
Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät lehmän hyvinvointia
Maitotilan elämää
Kesällä moni lehmä saa ravintonsa laitumelta
Vastuullisuus
Lehmien hyvinvoinnin seuraaminen kehittyy jatkuvasti – uusi mittaristo tähtää entistä tarkempaan tietoon