Osaavan työvoiman saatavuus on elinehto elintarvikeyritysten menestymiselle tulevaisuudessa

Suomalainen ruoantuotanto, alan yritysten kasvu, innovaatiokyky sekä investoinnit edellyttävät, että osaavan työvoiman saatavuudesta pidetään Suomessa huolta. Työvoimapula näkyy jo tietyillä alueilla Suomessa.

Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama meijeri- ja ruokatalo ja arvoketjumme ulottuu pellolta ruokapöytään. Maitopohjaisten tuotteiden lisäksi kehitämme kasvipohjaisia tuotteita Suomeen ja maailmalle. Valion vienti onkin neljäsosa koko Suomen ruokaviennistä. Tutkimme myös solumaatalouden mahdollisuuksia. Valion 4 000:n osaavan työntekijän joukkoon kuuluu niin ammattiosaajia, ammattikorkeakoulutettuja sekä yliopistotutkinnon suorittaneita. Osaajia tarvitaan kaikilta koulutusaloilta. Voimmekin sanoa, että Suomi tarvitsee osaamistason nostamista kaikilla koulutustasoilla; perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen. Onkin tärkeää, että niin ammatillisen koulutuspolun kuin korkeakoulutuksen hyödyt ja tärkeys erilaisilla urapoluilla tunnistetaan ja koulutuksen resursseja kohdennetaan oikein näistä eri osaamistarpeista käsin.

Koulutusjärjestelmän tulee vastata yritysten ja yhteiskunnan osaamistarpeita

Valiolla on 12 tehdasta Suomessa. Näemme tärkeänä, että koulutusjärjestelmä ja -tarjonta vastaavat yritysten tarpeita myös alueellisesti.

Seuraavalla vaalikaudella on hyvä edistää seuraavia asioita:

  • Varmistetaan riittävä määrä elintarvikealan koulutuksen aloituspaikkoja maantieteellisesti lähellä alan yrityksiä. Tarvetta on muun muassa elintarviketekniikan insinöörien aloituspaikoille.

  • Nostetaan koulutuksen rahoituksessa yritysyhteistyön, työllistymisen ja työelämäpalautteen painoarvoa

  • Koulutuksen rahoitusmalleissa vahvistetaan tutkintoa lyhyempien kokonaisuuksien painoarvoa (erilaiset muunto- ja täydennyskoulutukset)

  • Tuetaan korkeakoulutuksen keskittymistä alueille, joille elintarvikealan yrityksiä keskittynyt

  • Koulutuksen resursseihin ja laatuun panostetaan

  • Vahvistetaan osaamisen ennakoinnissa oppilaitosten ja yritysten jatkuvaa vuoropuhelua

  • Tehdään arviointi ammatillisen koulutuksen uudistuksen, ns. Amisreformin (2018) toimivuudesta

Tuotekehitys ja innovaatiot edellyttävät uutta osaamista

Suomalaisen elintarviketeollisuuden korkea ravitsemuksellinen osaaminen ja hygieeninen laatu ovat vahvuuksia, joita maailmalla arvostetaan. Koska tuotanto-olot ovat aina olleet pohjoisen sijaintimme vuoksi haastavat, kilpailukyvyn ylläpitämisessä on korostunut tuotekehityksen ja innovaatioiden merkitys. Tämä ansiosta osaaminen on kehittynyt huipputasolle. Tämän lisäksi muuttuva maailma ja globaalit megatrendit, kuten väestön ikääntyminen länsimaissa, ilmastonmuutos sekä vaatimukset kestävämmästä ruoantuotannosta, edellyttävät jatkuvaa kehitystä ruokaketjun eri osissa. Jatkuvan kehityksen avulla voimme taata innovaatioita myös tulevaisuudessa. Tämän varmistamiseksi tarvitsemme jatkossakin osaamista ja osaajia.

Me Valiolla käymme aktiivisesti vuoropuheluja koulutuksen tarjoajien kanssa. Hyvä yhteistyö helpottaa yhteisten tavoitteiden asettamista, tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia ja auttaa näin opiskelijoiden työllistymistä.

Näemme nyt, että tiettyjen maitopohjaisten tuotteiden tuotekehityksessä ja tutkimuksessa on Suomessa osaajapulaa. Olemme myös ennakoineet, että kasvipohjaisten tuotteiden kehityksen ja tuotantoprosessien osaajista voi tulla pulaa. Uudet innovaatiot vaativat kehittäjiä.

Vaikka korkeakouluopetuksella saadaan aikaan hyvät valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntijatehtävissä, ei tiettyihin erikoisaloihin ole tarvittavaa koulutusta saatavilla. Valiolla tällaisia ovat esimerkiksi lisäarvoa tuottavien maitojauheiden kehitykseen ja tuotantoon liittyvät tehtävät, joiden osaajat koulutamme käytännössä itse työssä oppimisen avulla.

Huolehdimmekin henkilöstön osaamisen kehittämisestä kouluttamalla heitä laajasti. Työ voi muuttua sisällöltään ja siksi alalle tarvitaan entistä enemmän muunto- ja täydennyskoulutuksia. Niitä tarvitaan niin alaa vaihtaville kuin jo alalla oleville työntekijöille ja asiantuntijoille. Osaamisen kehittämistä tarvitaan työelämän kaikissa vaiheissa.

Työvoiman saatavuus on turvattava tulevaisuudessa

Maailman väestö kasvaa ja ruoan tarve kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Suurempi ruokamäärä on tuotettava entistä kestävämmin. Ruoka kannattaa tuottaa siellä, missä se on olosuhteet huomioiden järkevintä ja taloudellisesti kannattavaa. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet myös lisätä ruokavientiä.

Suomen väestömuutos on tosiasia: ikäluokat pienenevät, työikäisten määrä vähenee ja vanhenevan väestön määrä nousee. Sekä ruokaviennin edistäminen, että ruoantuotannon omavaraisuudesta huolehtiminen tarkoittavat sitä, että ammattitaitoisen työvoiman tarve kasvaa. Kehittyvä ja kasvava suomalainen yritys on tärkeä hyvinvointia luova tekijä yhteiskunnassamme ja tarvitsee uutta osaamista jatkossakin.