Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen

Valion toiminta perustuu luonnonvarojen hyödyntämiseen: maitotiloilla lehmät syövät nurmirehua ja jalostavat sen maidoksi. Luonnon monimuotoisuus on huomioitu hyvän valiolaisen maidontuotannon ohjeissa. Toimitamme Valiolaisille maitotilayrittäjille jatkossa yhä enemmän neuvontamateriaalia luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi omalla tilalla.

Monimuotoinen maatila pärjää vaihtelevissa sääolosuhteissa

Kun tilalla viljellään nurmirehuksi monipuolisesti eri kasvilajeja ja -lajikkeita, maatalousympäristön monimuotoisuus lisääntyy. Samalla lievennetään sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia haittoja. Kun lajeja on monta, viljelyvarmuus paranee, maaperän eliöstö rikastuu ja maan rakenne paranee. Valion ja osuuskuntien nurmipienryhmissä viemme osaamista maitotiloille ympäri maan. Helmikuussa 2019 lanseerasimme Valion oman Carbo-nurmisiemenseoksen, jossa seoksessa on mukana pölyttäjähyönteisiä hyödyttäviä apiloita ja sään vaihtelua ja maan rakennetta parantavia nurmikasveja. Monipuolinen viljelyseos tukee hiilen sidontaa maaperään.

Laiduntaminen lisää monimuotoisuutta

Noin puolet valiolaisista lehmistä laiduntaa kesäisin. Laiduntaminen lisää maatalousluonnon monimuotoisuutta, sillä se on jatkuvaa kevyttä niittämistä.

Laiduntamisen väheneminen vastaavasti heikentää luonnon monimuotoisuutta. Varsinkin perinnebiotoopit ja vanhat luonnonlaitumet ovat uhanalaisia ympäristöjä, jotka hyötyvät laiduntamisesta. Niittykasveille jää enemmän tilaa ja maisema pysyy avoimena. Laitumille jäävä lanta on elintärkeää monille hyönteisille, esimerkiksi lantakuoriaisille. Kannustamme kaikkia maidontuottajia laiduntamiseen. Ne lehmät, jotka eivät laidunna, asuvat pihattonavetoissa, ja pääsevät liikkumaan vapaasti ympäri vuoden.

Valio on Suomen suurin luomumaidon jalostaja. Luonnonmukaisen viljelyn ja eläinten hoidon periaatteet, esimerkiksi laiduntaminen ja monipuolinen viljelykierto, lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Yleisesti viljelyn yksipuolistuminen, maan muokkaus ja kasvinsuojeluaineiden käytön lisääntyminen vastaavasti heikentävät maatalousympäristöjen monimuotoisuutta.

Lehmät eivät syö soijaa

Valiolaiset maitotilat eivät käytä ulkomaista soijaa lehmien ruokinnassa, mikä edistää öljy- ja valkuaiskasvien viljelyä kotimaassa. Palkoviljat (herne, härkäpapu) ja nurmipalkokasvit (apilat, mailaset ja virnat) sitovat ilmasta typpeä maaperään, jolloin teollisia lannoitteita ja karjanlantaa tarvitaan rehukasvien lannoitteeksi vähemmän. Pölyttäjät viihtyvät palkokasvien ja rypsin kukissa.

GMO-rehujen käyttäminen on ollut Valioryhmän maitotiloilla kiellettyä jo useiden vuosien ajan. Globaalisti merkittäviä muuntogeenisiä viljelykasvilajeja on varsin vähän, mutta viljelymäärät ovat suuria. Esimerkiksi muuntogeenisen soijanviljelyssä käytetään suuria määriä torjunta-aineita, mikä aiheuttaa paikallisesti ympäristöhaittaa.

Autamme Suomen alkuperäiskarjaa säilymään

Valiolaisilla maitotiloilla on tyypillisesti montaa lehmärotua, mikä auttaa harvinaisempia ja vähemmän tuottavia rotuja säilymään. Maailman mittakaavassa huolehdimme punaisen lypsykarjarodun säilymisestä. Tuemme esimerkiksi jalostusarvostelumallien rakentamista. Suomen omat harvinaiset nautarodut länsisuomenkarja, itäsuomenkarja ja pohjoissuomenkarja ovat osa kulttuuriperintöämme. Alkuperäiskarjaa lypsetään myös Valioryhmän maitotiloilla. Monipuoliset geenivarat ovat yksi keino varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamaan epävarmuuteen ruoantuotannossa.

Kasvi- lintu- ja hyönteishavainnointia maitotiloilla

Kesällä 2019 aloitamme osana CARBO-hanketta kaksi uutta projektia. Seuraamme maatalousympäristöjen indikaattorilajeja yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) kanssa: maitotilayrittäjät havainnoivat eräitä maatalousympäristöjen kasvi-, lintu- ja hyönteislajeja omalla tilallaan. Lisäksi kartoitamme arvokkaita luontokohteita maitotiloilla yhdessä Maa- ja kotitalousnaiset ry:n kanssa. Valion tavoitteena on tuoda esiin biodiversiteetin merkitystä ruoantuotannolle ja samalla auttaa maitotiloja tekemään konkreettisia tekoja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen hidastamiseksi.