Valiomaidon laatujärjestelmä takaa maidon korkean laadun

Laatutyöllä on pitkät perinteet Valioryhmän maitotiloilla. Jo vuosikymmeniä maitotilayrittäjiä on kannustettu maidon laadun ylläpitoon ja kehittämiseen koostumukseen ja laatukriteereihin perustuvalla hinnoittelulla. 1990-luvun puolivälissä Valioryhmän maitotiloilla otettiin käyttöön laadunhallintastandardiin pohjautuva Valiomaidon laatujärjestelmä. Nyt Valioryhmän omistajayrittäjät panostavat maidon laadun lisäksi yhä kattavammin myös eläinten hyvinvoinnin ja maitotilan ympäristöasioiden kehittämiseen.

Maidontuotannon parhaat toimintatavat

Hyvän valiolaisen maidontuotannon ohjeet ovat osa Valiomaidon laatujärjestelmää. Näissä tuotantotapaohjeissa kuvataan maidontuotannon parhaat modernit toimintatavat. Tuotantotapaohjeet jakautuvat neljään teemaan: maidon laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi, ympäristö sekä riskienhallinta ja turvallisuus. Hyvä valiolainen maidontuotantotapa perustuu lainsäädännön noudattamiseen sekä lainsäädännön ylittäviin valiolaisiin vaatimuksiin. Näitä täydennetään vielä vapaaehtoisilla suositeltavilla toimintatavoilla. Jokaiseen ohjeeseen on sisällytetty jatkuvan parantamisen periaate.

Maidon laatuun liittyvissä ohjeissa kerrotaan muun muassa hyvälaatuisen maidon kriteerit sekä hyvän lypsytavan periaatteet eri lypsymenetelmät huomioiden. Ohjeissa kuvataan myös parhaat toimintatavat erilaisten maidonkäsittelylaitteiden puhdistamiseen sekä keinot mahdollisten maidon laatua heikentävien tekijöiden ennaltaehkäisemiseen.

Eurooppalaisen hyvinvointistandardi Welfare Qualityn periaatteet ovat osa valiolaista maidontuotantotapaa. Tuotantotapaohjeet sisältävät eläinten hyvinvoinnin edistämisen periaatteet ja esimerkiksi ruokintaan, pitopaikkaan ja eläinten hyvään käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Hyvä valiolainen maidontuotantotapa koskee niin lypsylehmiä kuin nuorkarjaakin. Osuuskunta maksaa maidon laatuun ja eläinten hyvinvointiin panostaville omistajayrittäjilleen litraperusteista lisähintaa maidon perushinnan lisäksi.

Pääkohtia hyvinvointivaatimuksista

  • Vasikoita saa nupouttaa vain kivunlievitystä ja rauhoitusta käyttäen. Myös toimenpiteen jälkeisestä kivunlievityksestä on huolehdittava
  • Lehmien sorkkien kuntoa täytyy seurata säännöllisesti ja tarvittaessa hoitaa. Useimmissa karjoissa sorkkahoitaja vierailee useita kertoja vuodessa
  • Jokaisella eläimellä tulee olla hyvin kuivitettu ja pehmeä makuupaikka. Makuuparsipihatossa on jokaista lehmää kohden vähintään yksi makuuparsi

Lehmiä laiduntamassa

Myös ympäristöstä huolehditaan

Valiolainen maidontuotantotapa kannustaa energiatehokkuuteen, luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen sekä maan kasvukunnosta huolehtimiseen ja lannan ravinteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Jätehuollon ohje velvoittaa eri jätelajien mahdollisimman tehokkaaseen kierrätykseen. Hoitamalla maaperää ja sen kasvukuntoa oikein varmistetaan hyvät nurmisadot ja hillitään ilmastonmuutosta. Lehmien ja nuorkarjan ruokinnassa geenimuunnellut rehut ovat kiellettyjä, eikä lehmien ruokinnassa käytetä soijaa.

Maidontuotantoa seurataan monipuolisesti

Hyvän valiolaisen maidontuotantotavan toteutumista seurataan auditointien ja itsearviointien avulla. Tavoitteena on, että maitotiloista auditoidaan 20 % vuosittain. Maidon laatua seurataan jatkuvasti useiden erilaisten maitonäytteiden avulla. Terveydenhuoltoeläinlääkäri käy tilalla päivittämässä terveydenhuoltosuunnitelman vähintään kerran vuodessa, mutta käytännössä eläinlääkäri vierailee tilalla huomattavasti useammin. Eläinlääkärin laatima terveydenhuollon vuosikatsaus tuottaa monipuolista tietoa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta.

Jos maitotilalla havaitaan toimintaa, joka ei täytä vastuullisen maidontuotannon vaatimuksia, käy osuuskunnan tuotantoneuvoja selvittämässä tilannetta. Korjaavat toimenpiteet on tehtävä määräaikaan mennessä. Vakavimmissa tapauksissa maidonkeräily voidaan tilalta keskeyttää, kunnes ongelmat on korjattu kuntoon. Maidonkeräily voidaan keskeyttää mm. maidon laadun tai eläinten hyvinvoinnin puutteiden vuoksi.

Terveydenhuoltotyö on yhteistyötä

Valioryhmän maitotilat panostavat vahvasti koko karjan terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen maitotilayrittäjä tekee eläinlääkärin kanssa suunnitelmallista yhteistyötä karjan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eteen. Tavoitteena on, että jokaisella valiolaisella maitotilalla on yhteistyösopimus terveydenhuoltoeläinlääkärin kanssa. Maitotilayrittäjä käy yhdessä eläinlääkärin kanssa säännöllisesti koko karjan terveystilanteen läpi ja laatii suunnitelman kehitystä vaativista asioista. Kehityskohteita voivat olla esimerkiksi lehmien utareterveys tai vasikoiden olosuhteet. Valiolaisten maitotilojen käytössä on oma Karjalääkäri-palvelu, josta maitotilayrittäjä voi hakea eläinlääkäreiden tarjoamia terveydenhuoltopalveluita.

Valio ja osuuskunnat tarjoavat palveluita myös maitotilayrittäjien hyvinvoinnin tukemiseen. Vuosittain järjestetään kymmeniä erilaisia tilaisuuksia, muun muassa koulutustilaisuuksia ja saunailtoja. Valio kannustaa kaikkia omistajayrittäjiä kuulumaan työterveyshuoltoon.

"Suunnitelmallinen terveydenhuolto on vastuullinen tapa toimia - sillä vähennetään karjan sairastavuutta ja maitotilayrittäjälle koituvia kustannuksia ja työtä"


Energiatarpeesi