Valion ja sen henkilöstön eettiset periaatteet

Valion vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa velvollisuutta vastata tärkeiden sidosryhmien odotuksiin ja edistää sidosryhmien hyvinvointia. Samalla tulee kuitenkin tiedostaa mahdolliset ristiriidat sidosryhmien odotuksissa. Vastuullisuus tarkoittaa myös avointa ja rehellistä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.
 

Valion ja sen henkilöstön eettiset periaatteet ovat käytännön työssä toteutettavia ohjeita, joita Valiossa sitoudutaan noudattamaan. Vastuullisen yritystoiminnan linjaus sekä eettiset ohjeet käydään läpi uusia työntekijöitä perehdytettäessä. Perehdyttäminen on esimiehen vastuulla.

Yleiset ja liiketoimintaa koskevat ohjeistukset

• Valion tuotteet ovat turvallisia.
• Valio noudattaa sopimuksia ja lakeja sekä Maailman työjärjestön ILO:n laatimia työelämän perusoikeuksia.
• Valioryhmän edunvalvonta ja toiminta eri yhteisöissä on avointa ja pyrkii edistämään toimialan ja tuotteiden käyttäjien menestystä.
• Viestintäperiaatteemme ovat oikea-aikaisuus, totuudenmukaisuus ja vuorovaikutteisuus. Noudatamme yksilöön liittyvien tietojen käsittelyssä tietosuojaperiaatteita.
• Valion markkinointi noudattaa totuuden, tasa-arvon, hyvän käytöksen ja turvallisuuden periaatteita.
• Valio antaa poliittisia avustuksia tasapuolisuuden periaatteella hakemuksesta ehdokkaille, joiden uskotaan toimivan Valion toimintaedellytyksiä edistävällä tavalla.
• Valio noudattaa hyvää hallintotapaa kaikilla organisaatiotasoilla. Kukaan ei esimerkiksi voi hyväksyä omia laskujaan.
• Valioryhmän edunvalvonnan teemat ja toiminta eri yhteisöissä ovat toimialan menestymistä edistävää, avointa ja kilpailulakia noudattavaa. Toimintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä ennakoidaan ja siihen pyritään valmistautumaan hallitusti.
• Periaatteiden noudattamatta jättämiset tutkitaan asianmukaisesti ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin.

Liikekumppanien huomioiminen

• Valio suosii lain sallimin tavoin yhteistyökumppaneitaan tavoitellen molemminpuolista menestymistä.
• Valio ei aseta kohtuuttomia sopimusehtoja.
• Valio suosii kilpailukykyisiä paikallisia toimijoita.
• Valio ostaa vain hyväksymismenettelymme läpäisseiltä tavarantoimittajilta.

Henkilöstöä koskeva ohjeistus

• Toimimme rehellisesti.
• Kohtelemme kollegojamme asiallisesti ja arvostavasti.
• Yksilöön liittyvien tietojen käsittelyssä noudatamme tietosuojaperiaatteita.
• Emme paljasta Valion tai sen yhteistyökumppaneiden liikesalaisuuksia.
• Vaalimme toiminnallamme Valion tuotemerkkien immateriaalioikeuksia.
• Emme ota emmekä anna lahjuksia tai sopimattoman suuruisia tavara-, ruoka-, juoma- ja matkalahjoja tai muita oikeudettomia etuisuuksia.
• Saamamme lahjat eivät vaikuta päätöksiimme, emmekä yritä arveluttavin tavoin vaikuttaa viranhaltijoihin tai poliitikkoihin.
• Emme osallistu hankkeisiin, jotka voivat aiheuttaa eturistiriidan henkilökohtaisen taloudellisen aseman ja Valion tai Valion yhteistyökumppanin kanssa.
• Ilmoitamme havaitsemastamme laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta haluttaessa nimettömästi konsernin toimitusjohtajalle, lakiasiainosastolle tai riskienhallintaan. Ilmoitukset tutkitaan ja tarvittaessa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Ilmoittajalle ei aiheudu ilmoittamisesta negatiivisia seuraamuksia.
• Valio maksaa henkilöstön osallistumisen yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden järjestämille matkoille.
• Esimiehet perehdyttävät uudet työntekijät Valion vastuullisen toiminnan periaatteisiin sekä eettisiin ohjeisiin.
• Noudatamme Valion vastuullisen yritystoiminnan periaatteita ja otamme vastuun oman työmme tuloksesta Valion arvon ”Teemme parasta.” mukaisesti.


Energiatarpeesi