Valion sidosryhmätoiminta

Eri sidosryhmien odotusten tunnistaminen ja huomioiminen liiketoiminnassa on Valion sidosryhmätoiminnan keskeinen kulmakivi. Sidosryhmätoimintaa ohjaa Valion hallituksen ja toimitusjohtajan hyväksymä vastuullisen yritystoiminnan periaate.

Sidosryhmien odotukset

Valion vastuullisuus tarkoittaa velvollisuutta vastata tärkeiden sidosryhmien odotuksiin edistäen sidosryhmien hyvinvointia. Samalla toiminnassa tulee tiedostaa mahdolliset ristiriidat sidosryhmien odotuksissa. Vastuullisuus tarkoittaa myös avoimuutta ja rehellisyyttä: Valio on avoin suhteessa ihmisiin ja yhteisöihin, joiden kanssa se toimii vuorovaikutuksessa.

Eri sidosryhmien odotukset on kuvattu ryhmäkohtaisesti.

Kuluttajat


• Valio kehittää tuotteita, joita käyttäjät arvostavat. Tuotekehitystä tehdään vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa.
• Tuotteet ovat turvallisia ja jäljitettäviä. Tuotteiden valmistusaineet hankitaan yrityksiltä, joiden toiminnan luotettavuus ja vastuullisuus selvitetään ja tarvittaessa auditoidaan.
• Valio-merkillä Suomessa myytävät tuotteet on aina valmistettu Suomessa ja maitoraaka-aine on aina suomalaista.
• Alma-merkillä Virossa myytävät tuotteet on aina valmistettu Virossa.
• Ympäristörasituksen pienentäminen. Kts. Kansantalouksien odotukset.

Henkilöstö ja potentiaaliset työntekijät

• Valiossa mahdollistetaan hyvällä johtamisella henkilökohtaisen vastuun ottaminen omasta työstä, hyödynnetään yksilön vahvuuksia, jaetaan yhteinen laatukäsite ja annetaan tavoitteet ja työkalut. Mittaamisen ja palkitsemisen perusteet ovat tiedossa.
• Toteutetaan henkilöstöperiaatteita: avoimuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.
• Tarjotaan turvallinen ja hyvä työympäristö sekä hyvät työehdot.

Valioryhmän omistajayrittäjät

• Valio maksaa tuottajamaidosta tilityshinnassa osuuskunnille Euroopan parasta hintaa ja jalostaa kaiken tuotetun maidon.
• Valio kertoo avoimesti liiketoiminnastaan.
• Maitotilayrittäjien jaksamista työssään tuetaan.
• Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämistä tuetaan.
• Maidontuotannon resurssitehokkuutta ja sitä kautta ympäristörasituksen vähentämistä tuetaan.

Asiakkaat

• Valio tarjoaa kaupallisesti kiinnostavia ja kaupalle kannattavia tuotteita läpinäkyvin ehdoin.
• Valion tuotevalikoima uusiutuu ja Valio osaa tuoteryhmähallinnan.
• Valio tarjoaa lisäarvoa FS- ja teollisuusasiakkaille.
• Toimitusvarmuus takaa hyllysaatavuuden.
• Valio täyttää asiakkaan asettamat vaatimukset, ja omavalvonta takaa tuoteturvallisuuden.
 

Tavaroiden ja palvelujen toimittajat

• Valio noudattaa hyviä liiketapoja.
• Kumppanuus on pitkäjänteistä kannattavan liiketoiminnan kehittämiseksi.
• Kaikissa maissa suositaan kilpailukykyisiä paikallisia kumppaneita.
 

Kansantaloudet, joissa yhtiö toimii

• Valioryhmä luo innovoimalla, työllistämällä, investoimalla ja hyväntekeväisyydellä arvoa ja hyvinvointia yhteiskuntaan.
• Valio huolehtii maitotuotteiden huoltovarmuudesta.
• Tuotannon ja alkutuotannon ympäristörasitusta vähennetään.
• Valio noudattaa lakeja, hyviä liiketapoja ja oikeusvaltion periaatteita.
• Tuotekehityksessä otetaan huomioon myös Kansalliset ravitsemissuositukset.

Poliittisia lahjoituksia Valio antaa tasapuolisuuden periaatteella ja hakemusten perusteella niille ehdokkaille, joiden uskotaan toimivan Valion toimintaedellytyksiä edistävällä tavalla. 

Sidosryhmien huolenaiheet ja niihin vastaaminen

Valion sidosryhmätoimintaan kuuluu sidosryhmien esille nostamien aiheiden huomioiminen ja oman toiminnan kehittäminen niiden pohjalta. Yhtäältä se tapahtuu osallistamalla kuluttajia tuotekehitykseen ja tuomalla näin markkinoille tuotteita, jotka vastaavat kuluttajan tarpeisiin. Toisaalta toimintaa kehitetään sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseiden asioiden pohjalta.

Valion ja sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen kautta saadaan jatkuvaa tietoa siitä, mihin suuntaan odotukset ja toiveet Valiota kohtaan liikkuvat.

Fountain Park teki vuonna 2015 Valiolle sidosryhmätutkimuksen verkkoaivoriihenä, johon osallistui 2 108 henkilöä ja he tuottivat yli 3 000 ideaa ja kommenttia Valion ja maidontuotannon vastuullisuudesta. Tutkimuksen tulosten pohjalta tehtiin olennaisuusanalyysi. (Niina Niemelä, diplomityö, Aalto yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu, Biotuotetekniikan koulutusohjelma, 2015)

Tutkimus osoitti, että Valion sidosryhmät pitivät tärkeänä maitoketjun vastuullista hoitamista, mikä pitää sisällään tuotantoeläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen, kotimaisuuden, maidontuotannon elinvoimaisuuden varmistamisen, työllistämisen ja investoimisen, tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä huolehtimisen. Lisäksi tärkeänä pidettiin avointa vuorovaikutusta ja terveellisiä ja ravitsevia tuotteita.

Eniten kehitettävää sidosryhmät näkivät viestinnän avoimuudessa ja maidontuotannon sekä maidonjalostuksen ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Valio kehittää molempia tavoitteellisesti. Avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa kehitetään aloittamalla vuonna 2016 Eettisen neuvottelukunnan toiminta ja kehittämällä edelleen vuoropuhelua kuluttajien kanssa Valion verkkopalvelussa. Ympäristövaikutusten vähentämiseksi Valiossa on määritelty tavoitteet sekä alkutuotantoon että teollisuuteen.
 
Tavoitteista voit lukea tästä. 

Sidosryhmätutkimuksessa selvitettiin henkilöstön, omistajien, kuluttajien ja median sekä muiden sidosryhmien näkemyksiä Valion vastuulliseen toimintaan liittyvien teemojen merkityksestä. Alla olevista kuvista näkee, että sidosryhmät painottavat osittain erilaisia asioita.


Energiatarpeesi