Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi

Valion toimintaa ohjaavat arvot ”henkilökohtainen vastuunotto, asiakkaan ja kuluttajan kuunteleminen ja toiveiden ylittäminen, ihmisistä, eläimistä ja ympäristöstä välittäminen sekä yhdessä onnistuminen”. Tehtävämme on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti ja tavoitteemme on kansainvälinen kannattava kasvu maailmanluokan lisäarvolla. Tässä onnistuessamme pystymme maksamaan suomalaisille maitotilayrittäjille Euroopan korkeinta tuottajamaidon hintaa

Hallinnointiperiaatteet määrittelevät Valion hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanon, sekä eri elinten ja Valion organisaation, kuten yhtiökokouksen, hallintoneuvoston, hallituksen, toimitusjohtajan, johtoryhmän, liiketoiminnan vastuualueiden, konsernitoimintojen ja liiketoimintaprosessien, päätöksenteko-oikeudet. 

Valion yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston, johon kuuluu 23 Valioryhmän osuuskuntien edustajaa sekä neljä henkilöstöryhmien valitsemaa edustajaa. Hallintoneuvosto valitsee nelijäsenisen, maitotilayrittäjistä koostuvan hallituksen, ja hallitus nimittää toimitusjohtajan. Valio Oy on organisoitu liiketoiminnoista vastaaviin vastuualueisiin ja konsernitoimintoihin.

Valion toimintaa ohjaavat konsernin perustehtävä, tavoitteet, arvo, strategia ja hallinnointiperiaatteet.  

Yritysvastuuseen liittyvät kärkiteemat ja tavoitteet on määritelty Valion johtoryhmän hyväksymässä vastuullisuusohjelmassa ja vastuullisuuden tavoitteissa. Vastuullisuuden tavoitteita johdetaan normaalina osana liiketoimintaa vastuualueilla, joihin ne kuuluvat ja ko. johtoryhmän jäsenen alaisuudessa. Vastuullisuustavoitteiden toteutumista ja päivitystarpeita seurataan ohjausryhmässä, johon kuuluu edustajia kärkiteemoista vastaavista toiminnoista ja jota vetää Tuotannosta ja logistiikasta vastaava johtoryhmän jäsen. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain yritysvastuuraportissa. Valion vastuullisuuden linjaukset ja tavoitteet kuuluvat jokaisen työntekijän perehdytykseen.

Valion vastuullisuusohjelma

Valion vastuullisuusohjelman viisi teemaa ja niihin liittyvät tavoitteet ovat Valion johtoryhmän hyväksymät ja ne käsitellään myös Valion hallituksessa myöhemmin vuonna 2017. Teemat ja tavoitteet koskevat koko Valio konsernia, mutta tavoitteiden saavuttamisessa kuljetaan eri tasoilla Suomessa ja tytäryhtiöissä. Vastuullisuusohjelman tavoitteet on asetettu vuosille 2020 ja 2025 ja niiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain yritysvastuuraportissa.

Vastuullisuusohjelman viisi teemaa ovat: Osuustoiminta, Kestävä maidontuotanto ja -jalostus, Hankintaketju, Lehmät ja vasikat sekä Tuotteet ja hyvinvointi. Teemat perustuvat sidosryhmäselvityksiin vuosilta 2016 (Luottamus&Maine) ja 2015 (”Yritysvastuun merkitys maidonjalostusteollisuuden yrityksessä ja sen kehittäminen sidosryhmädialogin kautta”, diplomityö (Aalto yliopisto, 01.04.2015)) sekä toimintaympäristössä tunnistettuihin megatrendeihin. Vastuullisuusohjelma tunnistaa myös kärkihankkeita, joissa yrityksen toiminta on maailman huipputasolla: Uusiutuvat ja ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit, lietelannan ravinteita kierrättävä biolaitos, uudet tuotantoeläinten hyvinvointia edistävät tuotantotapasopimukset sekä kansanterveyttä ja -ravitsemusta parantavat innovaatiot kuten Valsa® maitosuola, sokerin vähentäminen maitopohjaisista välipaloista ja ikääntyvien ihmisten ravitsemuksen kehittäminen.

Vastuullisuusohjelman teemat ja niiden tavoitteet kuvaavat sellaista Valion toimintaa, jonka uskomme tuovan Valiolle kilpailuetua. Vastuullisuusohjelman osa-alueilla toimintamme on erittäin hyvällä tasolla. Vastuullisuuden tavoitteisiin kuuluu tämän lisäksi mm. henkilöstön hyvinvointiin ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä asioita, jotka kuuluvat vastuulliseen yritystoimintaan.

Raportointi ja sen kattavuus

Valion toiminnasta ja vastuullisuuden tavoitteiden tuloksista raportoidaan vuosittain valio.fi-sivustolla soveltaen GRI G4 –ohjeistusta. Yritysvastuuraportti 2016 kuvaa Valion toimintaa ja vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutumista vuonna 2016. Yritysvastuuraportti julkaistaan kerran vuodessa. Raportointi kattaa Valion Suomen toiminnot. Suomessa työskentelee noin 80 % yhtiön henkilöstöstä ja Suomesta kertyy 2/3 liikevaihdosta. Tuotantolaitoksista 12 sijaitsee Suomessa, 2 Virossa ja 1 Venäjällä. Valio.fi-sivustolla kuvataan Valion toimintaa myös artikkelein ja infograafein.

Valion tytäryhtiöt Venäjällä, Baltiassa, Ruotsissa, Tanskassa, USAssa ja Kiinassa eivät kuulu raportoinnin piiriin. Jokaisessa toimintamaassa Valiolla on kuitenkin käytössä samankaltaiset menettelyt tuoteturvallisuuden ja tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi, ympäristösäädösten noudattamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vastuullisuuden tavoitteet koskevat koko konsernia, ja niiden tuloksista kerrotaan joko Suomi- tai konsernitasolla riippuen siitä, toteutuvatko tavoitteet konsernitasolla.

Raporttiin sisältyvät lisäksi toimitusjohtajan katsaus, arvoketjun kuvaus, toimintaympäristön kuvaus, kuvaus vastuullisuuden johtamisesta ja raportoinnista sekä sidosryhmätyöstä sekä Valion eettisten toimintaperiaatteiden kuvaus. Uutena osioina on lisätty ”Valion vastuullisuusohjelma”.

Riskien hallinta ja mahdollisuudet

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa niitä merkittäviä tapahtumia ja epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat Valion strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten päämäärien toteutumiseen. Riskienhallinta on osa normaalia toimintojen johtamista, jossa pyritään tunnistamaan toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuuksien mukaan ehkäisemään epäsuotuisien vaikutusten toteutuminen.

Vahinkoriskejä tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, ja niiden liiketaloudelliset seurausvaikutukset on huomioitu Valion vakuutusratkaisuissa. Tärkeimmät vahinkovakuutukset on järjestetty koko konsernin kattaviksi vakuutusohjelmiksi. Huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä Valion vahinkoriskien hallinnalla on myös yhteiskunnallista ulottuvuutta.

Työturvallisuuteen ja henkilöstön toimintaan liittyviä riskejä hallitaan ohjeistuksilla sekä ilmoitusmenetelyllä. Valion intranetissä on mahdollista tehdä ilmoitus havaitusta työturvallisuusriskistä ja vuoden 2017 keväästä lähtien havaitusta tai epäillystä epäeettisestä toiminnasta. Ilmoitus epäeettisestä toiminnasta menee henkilöstöjohtajalle ja se käsitellään luottamuksellisesti. 

Riskejä hallitaan erilaisten sertifikaattien avulla. Riskientunnistuksen menetelmiä kehitetään koko ajan ja riskienhallinnan pääpaino on ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämisessä. Yhtiöllä on kriisiviestintäsuunnitelma sekä Elintarviketurvallisuuskriisien hallinnan ohjeisto. Työturvallisuuden tavoitteeksi on asetettu 0 tapaturmaa.

Sertifikaatit ja standardit

Valio toimii sertifioitujen järjestelmien ISO 9001 ja ISO 14001, ISO 22000 ja siihen liittyvän teknisen ohjeen ISO/TS 22002-1, ISO 17025 mukaisesti. Valio on Sedex-järjestön AB-jäsen ja toimii ETI Base coden mukaisesti. Lisäksi Valio noudattaa toiminnassaan lukuisia Toimintajärjestelmään kirjattuja periaatteita ja asiakkaiden vaatimuksia.

Valiolaisten työtä eri toiminnoissa ohjeistaa intranetissä ylläpidettävä Toimintajärjestelmä, jossa on mm. ohjeistettu toiminta elintarviketurvallisuuskriisissä tai muussa kriisissä. Toimintajärjestelmässä on myös toimitusjohtajan allekirjoittama ”Valion yritysvastuu, arvot ja toimintapolitiikka” sekä ”Valio Oy:n eettiset ohjeet lahjonta ja eturistiriitatilanteissa”. Valion vastuullisuuden linjaukset kuuluvat valiolaisten perehdyttämisohjelmaan.

Valio noudattaa SFS-ISO 26000 -sertifikaattia vastuunalaisuuden, avoimuuden, eettisen toiminnan, sidosryhmien intressien kunnioittamisen, oikeusjärjestyksen kunnioittamisen, kansainvälisten toimintasääntöjen kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteiden osalta.

Valion toiminta on työvoiman suhteen SA8000-standardin mukaista, vaikkei toimintaa ole sertifioitu.


Energiatarpeesi