Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi

Valion toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: henkilökohtainen vastuunotto, asiakkaan ja kuluttajan kuunteleminen ja toiveiden ylittäminen, ihmisistä, eläimistä ja ympäristöstä välittäminen sekä yhdessä onnistuminen. Tehtävämme on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti ja tavoitteemme on kansainvälinen kannattava kasvu maailmanluokan lisäarvolla. Tässä onnistuessamme pystymme maksamaan suomalaisille maitotilayrittäjille Euroopan korkeinta tuottajamaidon hintaa. 

Hallinnointiperiaatteet määrittelevät Valion hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanon, sekä eri elinten, kuten yhtiökokouksen, hallintoneuvoston, hallituksen, toimitusjohtajan, johtoryhmän, liiketoiminta-alueiden, konsernitoimintojen ja liiketoimintaprosessien, päätöksenteko-oikeudet. Kuvitus päätöksentekoportaista: yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus, toimitusjohtaja

Valion yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston, johon kuuluu 23 Valioryhmän osuuskuntien edustajaa sekä neljä henkilöstöryhmien valitsemaa edustajaa. Hallintoneuvosto valitsee nelijäsenisen, maidontuottajista koostuvan hallituksen, ja hallitus puolestaan nimittää toimitusjohtajan. Valio Oy on organisoitu liiketoiminnoista vastaaviin vastuualueisiin ja konsernitoimintoihin.

Yritysvastuuseen liittyviä tavoitteita johdetaan osana Valion liiketoimintaa, jota ohjaavat konsernin perustehtävä, tavoitteet, arvo, strategia ja hallinnointiperiaatteet.  

Sidosryhmätutkimuksen (2015) pohjalta tehdyn olennaisuusnanalyysin (Diplomityö, Niemelä Niina, Aalto yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 2015) mukaan Valion liiketoiminnalle ja sidosryhmille olennaisimmat asiat ovat:

Taloudellinen menestyminen ja omistajayrittäjille maksettu hinta maidosta

Tuotteiden laatu ja turvallisuus

Tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi

Avoin ja rehellinen toiminta

Vastuullisuuden viestintä ja vuorovaikutus

Tuotteiden terveellisyys ja ravitsevuus

Valion linjaus vastuullisen yritystoiminnan sisällöstä sekä siihen liittyvistä tavoitteista on Valion toimitusjohtajan ja hallituksen hyväksymä.

Vastuullista toimintaa ohjataan tavoitteilla, joiden toteutumista seurataan vuosittain.

Valion vastuullisuuden linjaukset ja tavoitteet kuuluvat jokaisen työntekijän perehdytykseen.

Raportointi ja sen kattavuus

Valion toiminnasta ja vastuullisuuden tavoitteiden tuloksista raportoidaan vuosittain valio.fi-sivustolla soveltaen osin GRI G4 -ohjeistusta. Yritysvastuuraportti 2015 kuvaa Valion toimintaa ja vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutumista vuonna 2015. Edellinen raportti kuvasi pääosiltaan vuotta 2014. Raportointi kattaa Valion Suomen toiminnot. Suomessa työskentelee 80 % yhtiön henkilöstöstä ja Suomesta kertyy 2/3 liikevaihdosta. Tuotantolaitoksista 13 sijaitsee Suomessa, 2 Virossa ja 1 Venäjällä. Valio.fi-sivustolla kuvataan Valion toimintaa myös artikkelein ja infograafein.

Valion tytäryhtiöt Venäjällä, Baltiassa, Ruotsissa, Tanskassa, USAssa ja Kiinassa eivät kuulu raportoinnin piiriin. Jokaisessa toimintamaassa Valiolla on kuitenkin käytössä samankaltaiset menettelyt tuoteturvallisuuden ja tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi, ympäristösäädösten noudattamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Raportissa kuvataan Valion toiminnan olennaisia vaikutuksia ja tuloksia Suomessa. Raportointia uudistettiin ja laajennettiin vuonna 2015 vastaamaan paremmin GRI G4:n vaatimuksia.

Raportointiin on lisätty mm. toimitusjohtajan katsaus, toimitusketjun kuvaus, toimintaympäristön kuvaus, kuvaus vastuullisuuden johtamisesta ja raportoinnista, Valion eettisen toiminnan periaatteet ja tarkempi sidosryhmäanalyysi.

Sertifikaatit ja standardit

Valio toimii sertifioitujen järjestelmien ISO 9001 ja ISO 14001, ISO 22000 ja siihen liittyvän teknisen ohjeen ISO/TS 22002-1, ISO 17025 mukaisesti. Valio on Sedex-järjestön AB-jäsen ja toimii ETI Base coden mukaisesti. Lisäksi Valio noudattaa toiminnassaan lukuisia Toimintajärjestelmään kirjattuja periaatteita ja asiakkaiden vaatimuksia.

Valiolaisten työtä eri toiminnoissa ohjeistaa intranetissä ylläpidettävä Toimintajärjestelmä, jossa on mm. ohjeistettu toiminta elintarviketurvallisuuskriisissä tai muussa kriisissä. Toimintajärjestelmässä on myös toimitusjohtajan allekirjoittama kooste Valion eettisen toiminnan ohjeista. Vastuullisen toiminnan linjaukset kuuluvat valiolaisten perehdyttämisohjelmaan.

Vastuullisen toiminnan linjaukset kuuluvat valiolaisten perehdyttämisohjelmaan.

Kaksi Valion työntekijää tehdasympäristössäValio noudattaa SFS-ISO 26000 -sertifikaattia vastuunalaisuuden, avoimuuden, eettisen toiminnan, sidosryhmien intressien kunnioittamisen, oikeusjärjestyksen kunnioittamisen, kansainvälisten toimintasääntöjen kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteiden osalta.

Valion toiminta on työvoiman suhteen SA8000-standardin mukaista, vaikkei toimintaa ole sertifioitu.

Tavarantoimittajilta vaaditaan Valion hyväksymismenettelyn läpäisemistä. Riskimaiden tavarantoimittajat auditoidaan.  Riskimaaluokittelussa käytämme BSCI:n riskimaaluokittelua.

Riskien hallinta ja mahdollisuudet

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa niitä merkittäviä tapahtumia ja epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat Valion strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten päämäärien toteutumiseen. Riskienhallinta on osa normaalia toimintojen johtamista, jossa pyritään tunnistamaan toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuuksien mukaan ehkäisemään epäsuotuisien vaikutusten toteutuminen.

Vahinkoriskejä tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, ja niiden liiketaloudelliset seurausvaikutukset on huomioitu Valion vakuutusratkaisuissa. Tärkeimmät vahinkovakuutukset on järjestetty koko konsernin kattaviksi vakuutusohjelmiksi. Huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä Valion vahinkoriskien hallinnalla on myös yhteiskunnallista ulottuvuutta.

Riskientunnistuksen menetelmiä kehitetään koko ajan ja riskienhallinnan pääpaino on ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämisessä.

Toiminta on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaisesti. Lisäksi yhtiöllä on kriisiviestintäsuunnitelma sekä Elintarviketurvallisuuskriisien hallinnan ohjeisto. Työturvallisuuden tavoitteeksi on asetettu 0 tapaturmaa.


Energiatarpeesi