Luodaan yhteistyöllä lantaekosysteemi!

Maidontuotanto Suomessa ottaa valtavan ekoharppauksen, jos saamme luotua yhteistyössä maatilojen, teknologiatoimijoiden, kaasu- ja ravinnetoimialojen yritysten sekä tutkijoiden, rahoittajien ja viranomaisten kanssa hajautetun lantaekosysteemin, jossa maitotilojen tuottama lietelanta kierrätetään kokonaisuudessaan hyötykäyttöön.

Kysyt varmaan, että mikä lantaekosysteemi?

Valio on kehittänyt ja patentoinut ensimmäisenä maailmassa vuonna 2017 menetelmän, jonka avulla lietelannasta saadaan tehtyä puhdasta vettä sekä fosfori- ja typpilannoitejakeita. Lisäksi prosessissa voidaan tuottaa biokaasua. Nyt haluamme laajentaa lannankäsittelyä kokonaisvaltaiseksi ekosysteemiksi, jossa tavoitteena on saada maitotilojen tuottama lanta mahdollisimman laajaan prosessointiin sekä hajautettuja että keskitettyjä teknologiaratkaisuja hyödyntäen.

Maidontuotannon tärkeimmät elementit ovat hyvä nurmisato ja siitä tehtävä rehu sekä lehmä, joka muuttaa nurmirehun ihmisravinnoksi. Lehmä tuottaa myös paljon lietelantaa, jota siivotaan navetasta säiliöön ja ajetaan pelloille lannoitteeksi. Valion patentoiman lietelannan prosessointikeksinnön avulla lietelannasta saadaan fosforipitoista kuivajaetta, typpilannoitejaetta ja puhdasta vettä. Prosessiin voidaan liittää biokaasun tuotantoa lannan kuivajakeesta ja muista maitoketjun sivuvirroista. Prosessin tuloksena lietelannan käyttö lannoitteena helpottuisi, ravinnekierto tehostuisi ja ravinnevalumat pienenisivät oleellisesti. Syntyvää biokaasua voitaisiin hyödyntää mm. liikennepolttoaineena.

Nykyisessä muodossaan lietelanta on yhtä aikaa sekä hyödyllinen lannoite että ongelma. Ongelmallinen se on siksi, että vetisen lietelannan säilytys ja levitys vaativat paljon säilytys- ja nurmilaidunpinta-alaa, jota karjakoon kasvaessa saattaa olla vaikeaa löytää riittävästi. Lisäksi lietelannan ravinnepitoisuus on melko alhainen ja varsinkin typen hyväksikäyttöaste matala. Myös levityskustannukset ovat merkittävät ja raskas levityskalusto rasittaa ja tiivistää peltoja.

Jotta innovaatiotamme voisi hyödyntää parhaalla tavalla, haluamme kehittää keskitetyn teknologiaratkaisun rinnalle hajautettuja ekosysteemejä. Tämän onnistumiseksi tarvitaan hyvää yhteistyötä: Valion lisäksi muita asiantuntijayrityksiä, tutkijoita sekä viranomaisia. Haluamme Suomen vastuullisimpana toimijana etsiä ja kehittää kestäviä ratkaisuja kiertotalouden edistämiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lantaekosysteemi toteutuessaan olisi ympäristövaikutuksiltaan merkittävä. Suomi on pitkä ja leveä maa, siksi hajautetut ratkaisut mahdollistaisivat kestävämmän toteutuspohjan.

Valion tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osuus maitotilojen lannasta voidaan prosessoida tulevaisuudessa. Tämä on linjassa hallituksen tavoitteiden kanssa, sillä nykyisessä hallitusohjelmassa on tavoitteena, että vuoteen 2025 mennessä 50% lannasta tulisi olla prosessoinnin piirissä.

Valion isona tavoitteena on luoda uusi integroitu nurmitalouden ja maidontuotannon tuotantojärjestelmä, joka mahdollistaa ravinteiden joustavan kierrätyksen sekä resurssi- ja ilmastotehokkaan ruokaketjun.