Vastuullisuus - jokapäiväisiä tekoja vai maailmaa mullistavia kehitysloikkia?

Yritysten toimintaan kohdistuu monenlaisia ja joskus keskenään ristiriitaisia odotuksia. Vähimmäisvaatimus on, että yritykset noudattavat lakeja, pitävät huolta kannattavuudestaan, eivät turmele ympäristöä ja kunnioittavat ihmisoikeuksia. Vastuullisuus on yrityksen oikeudenmukaista ja yhteiskunnan odotukset täyttävää toimintaa. Se on jokaisen ihmisen päätöksiä arjessa.

Vastuullisuus yhteiskunnassa

YK:n kestävän kehityksen ohjelman avulla pyritään lisäämään maapallon ja ihmisten hyvinvointia. Köyhyys, taudit, riittävä ravinto, ympäristökuormituksen vähentäminen ja oikeuslaitosten toiminta ovat tässä toimikentässä esillä samoin kuin monet ympäristönsuojeluun ja tasa-arvoon sekä ihmisoikeuksiin liittyvät asiat.

Yritysvastuu määritellään ja siitä raportoidaan yleisesti kolmen pilarin avulla: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Näiden lisäksi yritysten toivotaan määrittelevän omassa toiminnassa olennaisimmat ja yhteiskuntaan merkittävimmin vaikuttavat teemat. Valiolla nämä teemat on koottu vastuullisuusohjelmaan, jonka avulla pyrimme tekemään vahvuuksistamme kilpailuetuja ja hallitsemaan tunnistamiamme riskejä.

Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille kestävää liiketoimintaa, jossa omistajillemme maitotilayrittäjille samoin kuin työntekijöille saadaan riittävä korvaus tehdystä työstä. Vastuullisen Valion perusta on eettinen liiketoiminta ja osuustoiminnallinen pohja, jossa maitotilayrittäjille maksetaan toiminnan tuotto. Yrityksen on huolehdittava myös omasta taloudellisesta kannattavuudestaan, jotta se voi jatkaa ja kehittää toimintaansa.

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa mm. työturvallisuutta, yhteisten pelisääntöjen noudattamista ja ihmisoikeuksien toteutumista yrityksen toiminnassa ja hankintaketjussa. Valiolla hyvä toimintatapa määritellään Code of Conduct - Tapamme toimia -ohjeistuksessa.

Sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvat myös sponsorointi ja hyvän tekeminen yhteiskunnassa. Suomessa olemme valinneet teemoiksi lasten ja nuorten liikunnan tukemisen (Valio Akatemia® ohjelma) ja yhdessä pöydässä syömisen tärkeyttä eri tavoin korostavat tapahtumat.

Ympäristövastuun teemoja ovat ympäristön kuormituksen huomioiminen omissa meijereissä ja maidontuotannon kehittäminen kohti hiilineutraaliutta. Omassa tuotannossa seuraamme veden kulutusta, energian käyttöä ja jäteveden ja muun jätteen määrää ja laatua. Tähän teemaan liittyvät myös vastuullinen kuluttaminen ja kiertotalous, jotka Valiolla liittyvät etenkin lannan kierrätyksen hankkeisiin ja kokonaan uusiutuvasta kasvipohjaisesta materiaalista valmistettuihin pakkauksiin.

Valion vastuullisuusohjelman käytännön esimerkkejä

Talousnäkökulmasta Valio kantaa Suomessa isoimman vastuun maitoelinkeinon toimeentulosta. Olemme maidontuottajaosuuskuntien omistama. Toimimme osuustoiminnan periaatteella eli maksamme toimintamme tuoton osuuskuntien kautta tiloille. Huolehdimme oman liiketoiminnan kannattavuudesta niin, että pystymme maksamaan maitotilayrittäjille Euroopan parhaisiin kuuluvaa hintaa. Kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtää myös parhaillaan käynnissä oleva 3-vuotinen hankekokonaisuus.

Sosiaaliseen vastuuseemme kuuluvat mm. maitotilayrittäjien ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen sekä ihmisoikeuksien toteutumisen vaatimus koko hankintaketjussa. Vaadimme tavarantoimittajiamme sitoutumaan Valion edellyttämiin eettisiin toimintatapoihin. Puutumme tietoomme tuleviin epäkohtiin. Alle 0,08 % Valion Suomen hankinnoista ostetaan niin sanotuista riskimaista. Kehitämme parhaillaan niistä ostettavien hyödykkeiden hankintaketjun parempaa hallintaa.

Tiedämme, että noin 90 % tuotteidemme ympäristövaikutuksista syntyy tiloilla. Tiedämme myös, että meillä ja maitotiloilla tehdään jo nyt vastuullisesti hyvää työtä. Meillä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia kehittää toimintaa yhteistyössä tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa esimerkiksi hiilen sitomiseksi maaperään ja lehmän lannan hyödyntämiseksi. Lannasta voidaan tehdä biokaasua, joka korvaa fossiilisia polttoaineita, ja lannassa olevat arvokkaat kivennäiset voidaan kierrättää takaisin lannoittamaan maata. Näin pystymme etenemään kohti hiilineutraalia maitoa!