2/8/2017

Lehmän lannan ravinteet luontoa vaalien kiertoon ja tehokkaaseen käyttöön

Maidontuotannon tärkeimmät elementit ovat hyvä nurmisato ja siitä tehtävä rehu sekä lehmä, joka muuttaa nurmirehun ihmisravinnoksi. Lehmä tuottaa myös paljon lietelantaa, jota siivotaan navetasta säiliöön ja ajetaan pelloille lannoitteeksi. Valion patentoidun keksinnön avulla lietelannan ravinteet saadaan tehokkaammin käyttöön, kun lietelanta prosessoidaan vedeksi, lannoitejakeiksi ja biokaasuksi. Lietelannan käyttö lannoitteena helpottuu, ravinnekierto tehostuu ja ravinnevalumat lähes häviävät. Prosessissa syntyvää biokaasua voidaan hyödyntää sähkön ja lämmön tuotantoon tai liikennepolttoaineena.

Nykyisessä muodossaan lietelanta on yhtä aikaa sekä hyödyllinen lannoite että ongelma. Ongelmallinen se on siksi, että vetisen lietelannan säilytys ja levitys vaativat paljon säilytys- ja nurmilaidunpinta-alaa, ja karjakoon kasvaessa saattaa olla vaikeaa löytää riittävää maa-alaa. Lisäksi lietelannan ravinnepitoisuus on melko alhainen ja varsinkin typen hyväksikäyttöaste matala. Myös levityskustannukset ovat merkittävät ja raskas levityskalusto rasittaa peltoja.

 

Valion kehittämässä prosessissa lietelannasta saadaan puhdasta vettä, biokaasua ja helposti maahan levitettäviä luomukelpoisia fosfori- ja typpilannoitejakeita. Menetelmä eroaa nykyisin käytössä olevista separointimenetelmistä siten, että lannoitejakeista saadaan poistettua suuri osa vedestä ja lannan sisältämä energia saadaan hyötykäyttöön biokaasuna.

 

Nurmen satomäärät kasvavat

 

Prosessoinnin jälkeen ravinteet ovat tiiviissä ja helposti levitettävässä muodossa. Lannoituksen suunnittelu helpottuu, kun fosfori- ja typpijakeet ovat erillään. Nurmikasvit pystyvät helpommin käyttämään ravinteet hyödyksi ja peltojen rasituksen vähentyessä nurmisadot paranevat. Lannoituskokeita jatketaan Luonnonvarakeskuksen kanssa tulevien kasvukausien aikana.

 

Fosforipitoinen kuivajae voidaan sijoittaa maan muokkauskerrokseen, jolloin ravinnevalumat vähenevät. Typpilannoitetiiviste voidaan levittää pelloille myös kasvukauden aikana, ja typen hyväksikäyttö paranee merkittävästi.

 

Toiminta testataan pilottilaitoksessa

 

Valio aloittaa kevättalvella 2017 ensimmäisen tuotantokoon pilottilaitoksen suunnittelun. Laitokselle on varattu tontti Nivalasta, jossa 2000 lehmän tuottama lietelanta saadaan kerättyä 10 - 20 kilometrin säteeltä.

Suunniteltava laitos käsittelee noin 50 miljoonaa litraa lietelantaa vuodessa. Määrästä saadaan noin 12 miljoonaa kiloa tiivistä fosforilannoitetta, noin 5,5 miljoonaa kiloa typpilannoitetiivistettä ja 27,5 miljoonaa litraa puhdasta vettä. Biokaasua saadaan vuodessa noin 7000 MWh, mikä vastaa 300 - 350 omakotitalon vuoden lämpötarvetta.

 

Pilottilaitos olisi ensimmäinen laatuaan maailmassa ja sen avulla testattaisiin prosessin toimivuutta, optimaalista mitoitusta ja lannan kuljetuksen logistiikkaa.

 

Prosessissa voidaan käsitellä myös Valion omassa tuotannossa syntyviä elintarvikkeeksi kelpaamattomia jakeita biokaasuksi.

 

Vientipotentiaalia

 

Maa-alan vähäisyys suhteessa lehmien määrään on suurempi ongelma muualla Euroopassa kuin Suomessa. Suuressa osassa maailmaa on pulaa myös puhtaasta vedestä. Jos pilottilaitos osoittaa prosessin toimivaksi, Valion patentoimalle lietelannan käsittelyteknologialle avautunee vientimahdollisuuksia.