Näin toimimme

Toimitusketju

Valion tuotteiden toimitusketju alkutuotannosta kuluttajille

Valion arvoketju

Maidontuotanto ja maitoraaka-aineen jalostaminen eri tuotteiksi muodostaa arvoa lukuisille eri tahoille. Arvoketjulla pyritään osoittamaan Valion liiketoiminnan monitahoiset vaikutukset.

Valion arvoketju

Maitoraaka-aineen ja muiden tuotantopanosten hankinta

44% maitotilayrittäjille

Maito hankitaan Valion omistajayrittäjien suomalaisilta tiloilta. Valio maksaa noin 44 % liikevaihdostaan maitotilayrittäjille. Valiolaiset maitotilayrittäjät tuottavat noin 80 % suomalaisesta maidosta. Valion kouluttamat kuljetusyrittäjät keräilevät maidon joka toinen päivä. Maidon laatu varmistetaan sekä tilalla että ennen autoon ottamista. Keräilyä hoitaa 85 kuljetusyritystä.

Valiolaisen maidon laatu on GMO-vapaata ja laadultaan maailman parhaimpien joukossa. Maidon laaturiski liittyy lähinnä mikrobilääkejäämiin ja moninkertaisen testauksen ansiosta se on käytännössä olematon. Virheen sattuessa maito voidaan 100%:sti jäljittää tilalle. Maitoraaka-aineen huippulaatu luo perustan Valion maitoketjulle ja sen tuotteiden tuomalle lisäarvolle.Muut raaka-aineet Suomesta ja globaalisti Valion hyväksymismenettelyn läpäisseiltä tavarantoimittajilta. Pakkaukset strategisilta yhteistyökumppaneilta pääosin Suomesta. Pystymme jäljittämään käyttämämme raaka-aineet ja pakkaukset.

601 milj. euroa tuotantopanoksia ja palveluita

Riskiarvion perusteella auditoimme tavarantoimittajia, puutumme havaittuihin epäkohtiin ja kehitämme järjestelmää riskimaiden (BSCI-luokitus) tavarantoimittajien vastuullisuuden varmistamiseksi. Pakkauksiin liittyy lähinnä pakkaustoimittajan tuotannon katkeamisen riski, mikä on käytännössä erittäin vähäinen. Ostimme tuotantopanoksia ja palveluita 601 miljoonaa euroa vuonna 2016, kotimaisuusaste 94 %.

Raaka-aineiden ohjaus

Valiolla on Suomessa tuotantolaitoksia 12 paikkakunnalla, ja niistä 8 ottaa vastaan maitoa. Maito ohjataan tuotannonsuunnittelun mukaisesti Valion maitoa vastaanottavaan tuotantolaitokseen.

Maitoautojen reaaliaikainen raportointijärjestelmä tuottaa tietoa mm. maidon määrästä, lämpötilasta ja otetuista näytteistä tiloille, maidonhankintaan ja tuotantolaitoksiin.

Maidon keräilyreitit on optimoitu tehokkaiksi, maitoautot kulkevat 21 tuntia vuorokaudessa. Lisäarvo näkyy maidonohjauksen tehokkuutena, maitohävikin vähäisyytenä ja ympäristöystävällisyytenä.

Valio käyttää tuotteidensa ainesosina mm. marjoja, hedelmiä, viljoja, mausteita sekä tuotannon apu- ja lisäaineita. Maitojen valmistuksessa käytetään vain D-vitamiinia ja Valio Plus maidossa lisättyä kalsiumia.

Tuotanto

Toimitusketjun tuoteturvallisuus varmistetaan tuotannossa HACCP-periaatteiden mukaista omavalvontasuunnitelmaa skä sertifioituja laatujärjestelmiä noudattamalla ja huippuhygieenisen tuotannon avulla. Tuoteturvallisuusriski on erittäin vähäinen ja liittyy lähinnä tuotannon kontaminoitumiseen.

Maitoraaka-aineen lääkejäämättömyys testataan jokaisesta kuormasta ennen meijerin siiloon pumppaamista. Tuotannon virheettömyys ja tehokkuus, tehtaiden energiatehokkuus ja jätevesien tehokas käsittely luovat myös lisäarvoa. Tuotannon riskit liittyvät tiettyjen tuoteryhmien keskitettyyn tuotantoon ja kapasiteetin joustavuuteen muuttuvien kulutustrendien ja uutuustuotteiden tarpeiden mukaan.

Varastointi

Valmiit tuotteet siirretään varastoihin, jotka sijaitsevat Oulussa, Jyväskylässä, Riihimäellä, Lappeenrannassa ja Helsingissä.

Myynti asiakkailleValion myynti tekee asiakkaiden kanssa ketjusopimuksia sekä myy tuotteita puhelinmyynnin ja oman sähköisen tilausjärjestelmän kautta tai tytäryhtiöiden toimesta Baltiassa, Ruotsissa, Tanskassa, USAssa, Kiinassa ja Venäjällä. Vienti myy vientituotteet sekä hoitaa logistiikan kaikille ulkomaille toimitettaville tuotteille.

Myynti tuottaa tuotteiden tilausvirran. Asiakkaat ovat valinneet Valion myynnin Suomen parhaaksi monina peräkkäisinä vuosina. Valion Myynti luo asiakkaille lisäarvoa kasvattamalla asiakkaan liikevaihtoa tuoteryhmäosaamisellaan.

Myynninsuunnittelu antaa tuotannolle arvion valmistettavien tuotteiden määristä.

Jakelu

Valio hoitaa itse tuotteidensa jakelun. Jakelu ostetaan alihankintana lähes 200 kuljetusyritykseltä. Valio optimoi kuljetusreitit.Tuotteet jaellaan varastoista Suomen asiakkaille uudelleenkäytettävillä pakkausalustoilla ja rullakoissa.

Valion suora jakelu luo asiakkaille arvoa kustannustehokkuuden ja toimitusvarmuuden kautta. Yhteiskunnalle jakelu luo arvoa ympäristöystävällisen optimoinnin kautta.

Jakeluun liittyvä riski on toimitusvarmuuden ja kylmäketjun säilyttäminen. Valion toimitusvarmuus on yli 99 %.

Teollisuustuotteet kuljetetaan asiakkaille vientirahtina.

USAn ja Kiinan tuotteet laivataan tytäryhtiöiden varastoihin.

Venäjän tuotteet kuljetetaan Lappeenrannan välivarastoon tai suoraan Moskovan jakeluterminaaliin, josta ne jaellaan asiakkaille.

Ruotsin ja Tanskan tuotteet kuljetetaan asiakkaiden tukkuvarastoihin, joista asiakas hoitaa jakelun.

Valio vastaa noin 26 % Suomen elintarvikeviennistä ja 97% maitotuotteiden viennistä.

Markkinointi

Valion merkkituotteet ja Valion yritysmaine ovat Valion arvokkaimmat immateriaaliset omaisuudet. Luottamus & Maine –tutkimuksen mukaan Valion maine oli vuonna 2016 tutkituista suomalaisyrityksistä 6. paras ja hyvällä tasolla. Valion tuotteet luovat arvoa kuluttajille tuoteominaisuuksiensa ja kotimaahan jäävän arvonlisäyksen kautta. Valion tuotteista maksettu hinta ohjautuu Valion omistajaosuuskuntien kautta valiolaisille maitotilayrittäjille sekä hankintoina ja työllisyytenä Suomen kansantalouteen.

Palaute

Valion asiakaspalvelu ottaa vastaan asiakkaiden palautteet samoin kuin informoi asiakkaita mahdollisista tuotepuutteista tai –virheistä.

Asiakaspalautteet vaikuttavat Valion toimintaa kehittävästi. Valion kuluttajapalvelu ja verkkopalvelu ottavat vastaan kuluttajien palautteita, keskustelevat kuluttajien kanssa ja vastaavat palautteisiin. Yhtiön toimintaa koskevaa palautetta kerätään eri sidosryhmiltä aktiivisesti. Tuoteideointia ja –testausta tehdään yhdessä henkilöstön ja kuluttajien kanssa. Kuluttajapalautteet ovat tärkeitä mahdollisten tuotevirheiden löytämisessä.

Kierrätys

Nestepakkauskartonki kerätään osana keräyskartonkia, ja kerätty kartonki toimitetaan raaka-aineeksi eri kartonkitehtaille. Valio ei käytä klooripitoisia muoveja eli Valion muovipakkaukset voidaan ohjata energiajätteeksi. Valio otti käyttöön ensimmäisenä maailmassa vuonna 2016 täysin uusiutuvasta materiaalista tehtyja harjakattopakkauksia. Niiden muovi valmistetaan kasviraaka-aineesta. Uusiutuvien pakkausten käyttöä isätään. Suomessa alkoi 1.1.2016 muovisten kuluttajapakkausten keräys ja kierrätys.

Lisää aiheesta

Energiatarpeesi