Paljonko maidon pitäisi maksaa?

 Helsingin Sanomat nosti torstaina uudelleen julkisuuteen Kilpailu- ja Kuluttajaviraston (KKV) tammikuussa Valiolle lähettämän kirjeen, jossa viraston edustajat väittävät Valion nostaneen perusmaitojen tukkuhintoja ”liikaa”. Kirje on ristiriidassa Kilpailuviraston joulukuussa Valiolle toimittaman viranomaispäätöksen kanssa. Viranomaispäätöstä Valion on kilpailulain nojalla heti noudatettava. Päätöksen jälkeen lähetetty kirje ei ole lainvoimainen uusi päätös.

Valio on viime vuosina vastannut kilpailijan aloittamaan rajuun hintakilpailuun ja menettänyt siitä huolimatta maitotoimituksiaan. Valio ei olisi tässä tilanteessa halunnut nostaa tukkuhintoja lainkaan, mutta viranomaisen tulkittua Valion tukkuhinnat saalistukseksi, hintojen nosto oli tehtävä sellaisena kuin viranomaispäätöksessä lukee.

Julkisessa Kilpailuviraston päätöksen kohdassa 376 virasto toteaa:

”….Tästä seuraa, että Valion menettelyssä on oikeuskäytännön mukaisesti kysymys määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä siinäkin tapauksessa, että perusmaitojen hintojen katsottaisiin kattaneen muuttuvat kustannukset mutta jääneen alle kokonaiskustannusten.

"Kilpailuviraston päätöksen mukaan Valion lainvastainen teko on kustannukset alittava hinnoittelu. Päätöksen kohdassa 8 virasto toteaa seuraavasti: ”Vuoden 2011 aikana Valion kustannukset alittava hinnoittelu on jatkunut ja jatkuu Kilpailuviraston tietojen mukaan yhä.”

Toimiakseen viraston vaatimalla tavalla Valio etsi päätöksestä ohjetta, kuinka paljon tukkuhintoja olisi nostet-tava.

Päätöksen kohdassa 544 virasto on laskenut paljonko Valio on alittanut viraston laskentatavalla kokonaiskus-tannukset, jotka päätös määrää kattamaan:

”Kilpailuviraston tietojen mukaan muuttuvat kustannukset alittava hinnoittelu jatkuu yhä. Suurimmillaan tappio oli hintakaudella 1.9.2011 - 31.12.2011, jolloin Valion keskimääräinen tappio perusmaitolitraa kohden oli [liikesalaisuus] senttiä. Viimeisimpänä tarkastelun kohteena olevana hintakautena 1.5. - 31.8.2012 Valion keskimääräinen tappio oli [liikesalaisuus] senttiä litralta. ”

Kohdasta ilmenee se väitetyn tappion suuruus, jota perusmaitojen hinnoittelussa ei saisi viraston mukaan Valiolle syntyä. Prosenteiksi muutettuina lainauksen tappiosenttimäärät merkitsevät noin 30 %:n keskimääräistä hinnankorotustarvetta viranomaisen laskemaan kaikki kustannukset kattavaan hintaan.

Pian Valion hinnankorotusilmoituksen jälkeen 11.1.2013 KKV otti puhelimitse yhteyttä Valion asiamiehiin ja ilmoitti, että rikkomuksen päättämiseksi olisi riittänyt muuttuvien kustannusten kattaminen ja että virasto piti Valion 30 %:n hinnankorotusta liian suurena. Samana päivänä KKV lähetti asiasta Valiolle myös kirjeen.

”KKV:n kirjeen ja Kilpailuviraston päätöksen välillä on suuri ristiriita, sillä päätöksen kohdissa 8, 376, 544 ja 547 Valiota syytetään kokonaiskustannukset alittavasta hinnoittelusta. Valio joutuu kilpailulain 44 §:n 1 momentin perusteella noudattamaan Kilpailuviraston päätöstä valituksesta huolimatta juuri sellaisena kuin Kilpailuvirasto on sen muotoillut ”, korostaa Valion lakiasiainjohtaja Kyösti Parttimaa ja jatkaa, että ”KKV:n 11.1.2013 kirje ei ole KKV:n uusi päätös asiassa. Se ei muuta Kilpailuviraston 20.12.2012 antamaa, viraston ylijohtajan allekirjoittamaa päätöstä. KKV:n edustajien jälkikäteiset suulliset tai kirjalliset, päätöksen ulkopuolelta annetut kommentit, eivät ole lain tarkoittamia hallintopäätöksiä”.


Energiatarpeesi