Valion ihmisoikeusvaikutusten hallinta

Valio on sitoutunut Code of Conductinsa mukaisesti ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja liiketoiminnan eettisyyteen. Valio on tunnistanut omat ihmisoikeusvaikutuksensa ja hallinnoi niitä ihmisoikeusvaikutusten hallintaprosessin avulla.

Ihmisoikeustyön johtaminen

Valiossa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta vastaa johtoryhmätasolla Vastuullisuus ja sidosryhmäsuhteet -toiminnon johtaja. Valion ihmisoikeustyötä johtaa Valion vastuullisuusjohtaja, joka raportoi tästä johdolle. Ihmisoikeuksien huolellisuusprossin toteutumista ohjaa Valion vastuullisuuspäällikkö sosiaalisen vastuullisuuden tiimitoiminnan kautta.

Valion sisäiset toimintamallit ja Valiolaisten keskinäinen käyttäytyminen ja kohtelu vaikuttuvat suoraan Valiolla työskenteleviin ihmisiin. Ulkokehällä on ihmisiä, joihin Valio vaikuttaa oman toimintansa tai hankintaketjunsa kautta välillisesti. Yhteisöihin kuuluu ihmisiä, joihin Valio voi toiminnallaan vaikuttaa esimerkiksi tuotteiden markkinoinnin, liikennöinnin tai tehtaiden naapurustojen kautta.

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi

Valio toteutti vuonna 2019 systemaattisesti laajan ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin, joka pohjautuu Danish Intitute of Human Rights (DIHR) arviointityökaluun sekä useisiin ulkoisiin ja sisäisiin lähteisiin kuten (havainto- ja ilmoituskanavat, auditoinnit, henkilöstökyselyt, Maa- ja toimialakohtaiset ihmisoikeusraportit.

Vaikutusten tunnistamisen yhteydessä selvitettiin, onko vaikutus jo olemassa oleva, mahdollinen tai ei mahdollinen sekä nykyiset hallintakeinot. Ihmisoikeusvaikutuksen riskin suuruuden laskenta perustuu vaikutuksen kokonaisvakavuuden (laajuus, painavuus, korjattavuus) sekä todennäköisyyden arviointiin.

Arvioinnin perusteella määritettiin merkittävimmät riskit, jotka toteutuessaan olisivat vakavia, vaikka niiden todennäköisyys on pieni. Näitä ovat:

 • Työsuhteeseen ja työolosuhteisiin liittyvät puutteet
 • Syrjintä ja häirintä
 • Negatiiviset vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen
 • Lapsityön ja nuorten työntekijöiden käyttö
 • Pakkotyö
 • Järjestäytymisvapauden rajoittaminen
 • Sananvapauden rajoittaminen
 • Veden laajamittainen käyttö maatalous raaka-aineiden tuottamisessa
Näiden riskien toteutuessa Valio voi vaikuttaa seuraaviin ihmisoikeuksiin:
omassa toiminnassaan. Ihmisten oikeuteen terveyteen, turvallisiin työoloihin sekä syrjimättömyyteen ja häiritsemättömyyteen.
välillisesti esim. hankinta ja toimitusketjussaan. Työoloihin liittyvät oikeudet, oikeudet liittyen kokoontumiseen ja yhdistymiseen, mielipiteeseen- ja sananvapauteen, lapsen oikeuksiin sekä pakkotyön kieltoon. Lisäksi tunnistimme riskejä, joilla voi olla vaikutuksia laajasti useisiin ihmisoikeuksiin. Näitä ovat esimerkiksi epäreilu kilpailu, lahjonta, korruptio ja maidontuotannon ympäristövaikutukset.

Valion merkittävimpien ihmisoikeusvaikutusten joukosta priorisoidaan säännöllisesti ne, joihin lähdetään kohdistamaan toimenpiteitä. Valittuja toimenpiteitä seurataan osana toimintokohtaisia toimintasuunnitelmia sekä sosiaalisen vastuullisuuden toimintasuunnitelmakokonaisuudessa.

Sidosryhmäosallistaminen, ihmisoikeusvaikutusten seuranta ja korjaaminen

Ihmisoikeusvaikutusten tunnistamisessa käytetään apuna mahdollisuuksien mukaan asianosaisia eli arvioinnin kohteena olevia sidosryhmiä sekä aiheen asiantuntijoita (esim. alan järjestöjä, ammattiliittoja jne.), joiden mielipiteitä kuullaan osana arviointiprosessia.

Ihmisoikeusvaikutusten toteutumista seurataan jatkuvasti sisäisten ja ulkoisten ilmoituskanavien kautta. Valio on sitoutunut oman vaikutussuhteensa (aiheuttaa, myötävaikuttaa, linkittyä) huomioiden tarvittaessa korjaamaan sekä korvaamaan/ hyvittämään mahdollisen toteutuneen ihmisoikeusrikkomuksen.

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi ei ole kertatehtävä

Ihmisoikeusvaikutusten ajantasaisuutta ja sen eteen toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan vähintään kolmen vuoden välein katselmoimalla olemassa olevat arvioinnit, sekä huomioimalla toteutetut toimenpiteet. Ihmisoikeusvaikutusten arviointia myös laajennetaan systemaattisesti tarkemmalle tasolle toimintotasoisen työn edistyttyä.

Ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin katselmointi käynnistetään myös aina seuraavien tapahtumien toimesta:

 • Uudet toiminnot/ uusi liiketoiminta
 • Merkittävät muutokset ulkoisessa toimintaympäristössä
 • Merkittävät muutokset sisäisessä toiminnassa
 • Jonkin kanavan kautta tullut uusi Valion toiminnalle relevantti vaikutus, riski, näkökulma, jonka on huomioitava.

Ihmisoikeusvaikutuksista viestintä

Valion ihmisoikeusvaikutuksista ja -työstä viestitään ulkoisesti osana Valion vastuullisuusraporttia, sidosryhmäyhteistyönkautta sekä Valion nettisivuilla.

Sisäisesti ihmisoikeuksista viestitään osana sosiaalisen vastuullisuuden viestintää ja kouluttamista.