5.4.2012

Vastuullisuuden johtaminen

Valion vastuullinen toiminta on osa jokapäiväistä konsernin johtamista, joka perustuu Valion arvoon Vastuu hyvinvoinnista, hallinnointiperiaatteisiin, johtamismalliin, henkilöstöperiaatteisiin ja toimintapolitiikkoihin.

Vastuullisuuden johtamisen osa-alueet

Hallinnointiperiaatteet määrittelevät Valion hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanot sekä yhtiökokouksen, hallintoneuvoston, hallituksen, toimitusjohtajan, johtoryhmän, liiketoiminta-alueiden, konsernitoimintojen ja liiketoimintaprosessien päätöksenteko-oikeudet.

Valion yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston, johon kuuluu 23 Valioryhmän osuuskuntien edustajaa sekä neljä henkilöstöryhmien valitsemaa edustajaa. Hallintoneuvosto valitsee nelijäsenisen, maidontuottajista koostuvan hallituksen, ja hallitus puolestaan nimittää toimitusjohtajan.

Valion toimintaa ohjaa Valion konsernistrategia, joka määrittelee yhtiön perustehtävän, arvon, vision, strategian sekä määritellyt toimintapolitiikat ja -prosessit.

Sidosryhmäanalyysi määrittelee Valion tärkeimmät sidosryhmät, sidosryhmien odotukset ja yhteydenpitotavat.

Riskienhallinta on osa johtamista, jossa pyritään tunnistamaan toimintaan liittyvät riskit. Valion riskienhallintayksikkö vastaa vahinkoriskien vakuuttamisesta.

Vastuullisuuden tavoitteet ovat toimintojen normaaliin työhön kuuluvia tavoitteita. Erityisesti vastuullisuuden osa-alueisiin liittyvät tavoitteet on koottu Tärkeimmät tavoitteet -taulukoksi, jossa seurataan tavoitteiden toteutumista vuosittain.

Politiikat ja periaatteet

Valio-konsernin yhteiskuntavastuun perusperiaatteet ovat yritystoiminnan vastuullinen harjoittaminen, lainsäädännön ja muiden viranomaisvaatimusten noudattaminen ja sidosryhmien odotusten huomioonottaminen. Vastuullista toimintaa tukee näiden lisäksi joukko yksityiskohtaisempia periaatteita ja politiikkoja.

Valio kohtelee asiakkaitaan tasapuolisesti ja huolehtii sekä auditoinnein että kattavalla omavalvonnalla tuotteidensa turvallisuudesta. Toiminta on vuorovaikutteista sekä asiakkaiden että kuluttajien kanssa. Valion viestintäperiaatteet ovat oikea-aikaisuus, totuudenmukaisuus ja vuorovaikutteisuus.

Valiossa ei sallita ikään, sukupuoleen, rotuun tai uskontoon kohdistuvaa henkilöstön syrjintää. Valio kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ammatillisen yhdistymisen vapautta. Valiossa on toimiva ja vuorovaikutteinen henkilöstöä edustava luottamusmiesjärjestelmä.

Valio ei palkkaa alle 15 vuoden ikäisiä henkilöitä, ja suurimmassa osassa tehtäviä vaaditaan vähintään 18 vuoden ikää. Valio ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä hankintaketjussaan. Tekeillä on kaikkiin tavarantoimittajiin kohdistuva oma laaja selvitys.

Valio ei ota vastaan eikä anna lahjuksia.

Valion toimintaa ohjeistaa ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitu toimintajärjestelmä. Lisäksi Valio noudattaa toiminnassaan lukuisia kirjattuja periaatteita, joista tässä on osa.

Ostotoiminnan periaatteet

Henkilöstöperiaatteet

Turvallisuusperiaatteet

Hyvien tuotantotapojen periaatteet

Omavalvonnan ohjeistus maidon keräilystä varastoihin

Omavalvontasuunnitelmat

Sponsorointiperiaatteet

Markkinointiperiaatteet

Huomio!

Poista resepti Peruuta

Huomio!

Poista viikon reseptit Peruuta
Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos