Sosiaalinen vastuu

Valion sosiaalinen vastuu merkitsee henkilöstön ja maidontuottajien työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden lisäämistä, asiakas- ja kuluttajatyytyväisyyden lisäämistä sekä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Henkilöstöperiaatteet

Henkilöstöperiaatteet

Henkilöstön osaamiseen panostetaan

Henkilökohtaisella vastuulla tarkoitetaan vastuun ottamista omasta työstä, työn tuloksellista tekemistä sekä ymmärrystä siitä miten työtä mitataan.

Avoimuus tarkoittaa, että tieto kulkee avoimesti, erilaisuutta hyödynnetään ja osaajilta opitaan.

Oikeudenmukaisuus on oikeutta saada palautetta työstään ja mahdollisuuksia kehittyä.

Tasa-arvoinen toiminta on tasapuolista ja onnistumisen mahdollisuuksia tarjoavaa, jotta kaikilla on mahdollisuus onnistua työssään.

Periaatteiden toteutumista seurataan ammattiryhmien edustajista koostuvassa yhteistyöryhmässä ja luottamushenkilöiden yhteisissä tilaisuuksissa.

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen

Valio tarjoaa koulutusta

Valion Executive Programme vahvistaa valiolaista johtajuutta kehittämällä liiketoiminta- ja vuorovaikutusosaamista.

Valion johtoryhmän jäsenet kouluttavat kurssilaisia ja antavat heille liiketoiminnan haasteisiin liittyviä tehtäviä. Ohjelma on laadittu yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Vuoden 2013 ohjelman painopisteenä oli liiketoiminta Venäjällä. Vuoden 2014 aikana ohjelmaa ei toteuteta.

Valion Business Programmen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Valion liiketoiminnan taloudellisesta ohjaamisesta sekä vahvistaa osallistujien kykyä ymmärtää ja johtaa liiketoiminnallisia kokonaisuuksia.

Vuoden 2013 aikana kohderyhminä olivat juustojen ja rasvojen tuotekehitys, myynti sekä tuotannon henkilöstö.

Vuonna 2013 käynnistettiin myös uusi investointiprojektipäällikköjen laajempi valmennus. Valmennuksia jatketaan vuonna 2014.

Asiantuntijoille kohdennetuissa valmennuksissa annetaan tukea asiantuntijan roolissa toimimiseen, henkilökohtaiseen kehittymiseen, sekä projekti – ja vuorovaikutustaitojen harjoittamiseen.

Tuotannon henkilöstön kehittämisessä painopisteenä on ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen. Lisäksi henkilöstölle tarjotaan tutkintotavoitteista oppisopimuslähtöistä koulutusta.

Työhyvinvointi ja palkitseminen

Työhyvinvointi ja palkitseminen

Työhyvinvointitoiminta

Onnistuminen arjen työssä näkyy yksilöissä työnilona ja edistää työyhteisössä hyvinvointia ja pitkäaikaisterveyttä.

Työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on vahvistaa yksilöiden, työyhteisön ja organisaation voimavaroja, jotka mahdollistavat onnistumisen arjen työssä.

Työhyvinvointitoiminnan keskeisiä osa-alueita ovat esimies- ja työyhteisötaidot sekä yksilöiden työkyky ja hyvinvointitaidot.

Bonusjärjestelmä

Vuonna 2013 maksettu bonus oli yhteensä noin 6,6 miljoonaa euroa.

Bonusta on maksettu
2008 5,6 miljoonaa euroa
2009 3,5 miljoonaa euroa
2010 4,5 miljoonaa euroa
2011 6,1 miljoonaa euroa
2012 6,2 miljoonaa euroa
2013 6,3 miljoonaa euroa

Valio tukee myös työntekijöiden harrastetoimintaa sekä palkitsee pitkästä työurasta Valiossa.

Aiheeseen liittyvät graafit

Työturvallisuus

Työturvallisuus

Turvallisuusperiaatteet

- Noudatamme aina turvallisuussäädöksiä ja -ohjeita.
- Jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemastaan vaarasta ja puuttua turvattomaan toimintaan.
- Parannamme jatkuvasti työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta.
- Tunnistamme vaaroja ja arvioimme niistä aiheutuvia riskejä.
- Kaikki vaaratilanteet, tapaturmat ja onnettomuudet tutkitaan.
- Käsittelemme turvallisuusasioita säännöllisesti eri johtamistapahtumissa.
- Kehitämme toimintaamme vakavista poikkeustilanteista palautumisen nopeuttamiseksi.
- Parannamme henkilöstön turvallisuustietoisuutta ja –osaamista.

Ennätyksellisen vähän tapaturmia

Tapaturmia sattui ennätyksellisen vähän vuonna 2013. Kuten aikaisempinakin vuosina kaatumiset ja liukastumiset töissä ja työmatkalla olivat merkittävin tapaturmatyyppi.

Valiolla tapahtui yhteensä 254 tapaturmaa tai ammattitautia. Työmatkatapaturmia oli 12,7% ja ammattitauteja 4% tapauksista.

Tapaturmien määrät pienenivät 7% ja tapaturmista johtuvat poissaolot 18%. Kuolemaan johtaneita työtapaturmia ei ollut. Yli 4 pv poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrät laskivat 31%.

Työpaikalla sattuneiden tapaturmien taajuus oli 34,9 kpl miljoonaa työtuntia kohti.

Eniten tapaturmista johtuvia poissaoloja aiheutui kaatumisista ja liukastumisista (määrästä 18 % ja poissaoloista 38 %). Määrältään eniten tapaturmia aiheutui esineiden väliin jäämisistä (määrästä 24 % ja poissaoloista 18 %) ja kolmanneksi eniten ylikuormittumisesta ja -rasittumisesta (määrästä 17 % ja poissaoloista 12 %).

Valiolla kirjataan tapaturmiksi kaikki tapaukset, joista seuraa työstä poissaoloa tai hoitokustannuksia.

Kaupan arvostama kumppani

Kaupan arvostama kumppani

Asiakkaat arvostavat Valion merkkituotteita, toiminnan luotettavuutta ja yhteistyön ammattitaitoa.Valion asiakkaita ovat mm. päivittäistavarakaupan ketjut, henkilöstöravintolat, ravintolat, tukut, liikenneasemat, ravitsemuspalvelujen tuottajat ja leipomot koko maassa.

Tuotteiden toimitusvarmuus asiakkaille oli Suomessa 98,5 % (99,3 %).

Suomen liikevaihto oli noin 63 % (64%) Valio-konserin vuoden 2013 liikevaihdosta. Suomen liikevaihtoon sisältyy kotimaan myynnin lisäksi maitoraaka-aineen myynti muille valmistajille.

Vähittäiskaupan osuus kotimaan myynnistä (1275 miljoonaa euroa) oli noin 74 % (n. 75 %), food service -myynnin osuus (mm. henkilöstöravintolat, julkinen hankinta, tukut, ravintolat, liikenneasemat) n. 13 % (13,5%) ja teollisuusmyynnin osuus n. 11 % (n.13 %). Valion valikoimassa on reilut 1 000 tuotevaihtoehtoa.

Valio toimittaa tuotteet asiakkaille 85-prosenttisesti kiertävissä, ympäristöystävällisissä ja asiakkaiden työtä säästävissä jakeluyksiköissä.

Mahdollisista tuotepuutteista tai –virheistä Valio tiedottaa avoimesti ja nopeasti.

Aiheeseen liityvät graafit

Valio on vuorovaikutuksessa kuluttajan kanssa

Valio on vuorovaikutuksessa kuluttajan kanssa

Vuonna 2013 Valio lanseerasi uuden valio.com-sivuston palvelemaan Valion entistä kansainvälisempää asiakaskuntaa. Myös Valion yrityssivut päivittyivät. Uudistetun valio.comin ja yrityssivujen avulla Valio pyrkii palvelemaan entistä paremmin eri sidosryhmiä.

Kaikilla Valion internetsivuilla vieraili vuonna 2013 keskimäärin 15 miljoonaa eri kävijää: kasvua oli lähes 80 % edelliseen vuoteen.

Valio vastaa tuotteisiin ja yrityksen toimintaan liittyviin kysymyksiin Valion verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta, puhelimitse, Valion Facebook-sivujen avulla sekä Twitterissä.

Laatumittauksessa kuluttajat antoivat Valion kuluttajapalvelulle erinomaiset arvosanat. Erityisesti arvostettiin palvelun nopeutta, ystävällisyyttä ja asiantuntevuutta.

Valion kuluttajapalvelu vastasi noin 38 000 (28 000) kuluttajakontaktiin vuonna 2013. Yhteydenotot internetin kautta olivat entistäkin suositumpi tapa lähettää viestiä Valiolle.

Kontaktit jakautuivat lähes tasan tuotehuomautusten sekä erilaisten kysymysten, toiveiden ja ideoiden kesken.

Erityisesti kuluttajia kiinnostivat tuotteisiin liittyvät asiat, kuten niiden ainesosat. Kuluttajat antoivat myös paljon ideoita ja toiveita Valion tuotekehitykselle.

Valio kehittää tuotteita yhteistyössä kuluttajien kanssa käyttäen uusimpia tutkimusmenetelmiä. Valio on panostanut erityisesti havainnoivaan, etnografiseen tutkimukseen. Lisäksi verkossa toimii virtuaalinen markkinatutkimusyhteisö, jonka kanssa ideoidaan, suunnitellaan ja testataan tuotteita.

Vastuullista markkinointiviestintää

Valion arvo "Vastuu hyvinvoinnista" ohjaa myös markkinointiviestintää. Se tarkoittaa, että Valio noudattaa Mainostajien liiton julkaisemia kansainvälisiä mainonnan sääntöjä ja ohjeita.

Lisäksi olemme kirjanneet itsellemme neljä eettistä, erityisesti mainonnassa huomioitavaa periaatetta:

1) Totuuden periaate
2) Tasa-arvon periaate
3) Hyvän käytöksen periaate
4) Turvallisuuden periaate

Olemme myös ohjeistaneet, miten Valio ja valiolaiset näkyvät ja toimivat yrityksen nimissä sosiaalisessa mediassa.

Sidosryhmätyö

Valio toimii vuorovaikutuksessa sekä paikallisten että kansallisten sidosryhmien kanssa. Strategisia sidosryhmiä ovat kuluttajat, henkilöstö, omistajatuottajat, asiakkaat, raaka-aineiden sekä pakkaustarvikkeiden toimittajat ja yhteiskunnan päättäjät. Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat yliopistot, media ja järjestöt.

Yhteydenpito sidosryhmiin on säännöllistä ja vuorovaikutteista. Sidosryhmien näkemykset otetaan huomioon muun muassa tuotekehityksessä ja tuotteiden laadun kehittämisessä samoin kuin tuotevirheiden havaitsemisessa.

Sidosryhmille merkityksellisiä tuotteita ja vastuullisuuteen liittyviä asioita luodataan sidosryhmätutkimuksilla, ja tutkimusten tulosten pohjalta kehitetään Valion toimintaa ja tuotteita.

Valion sponsorointi vuonna 2013

Vuonna 2013 Valion sponsorointi keskittyi nuorten liikunnan ja ravitsemuksen tukemiseen Valio Plus Akatemian stipendien kautta.

Valio Plus Akatemian kummeina toimivat Teemu Selänne, Sami Hyypiä, Joel Pohjanpalo ja Kiira Korpi. Yhteistyö Korven kanssa on jatkunut jo vuodesta 2006.

Vuoden 2013 aikana Valio tuki myös Helsinki cup-jalkapalloturnausta, Aalto-yliopistoa ja Taidekeskus Salmelaa Mäntyharjulla. Lisäksi Valio oli mukana monissa alueellisissa tapahtumissa lähellä omia tuotantolaitoksiaan, mm. Lapinlahden Savo Gamesissa ja Seinäjoen Peliveljien peleissä.

Valion alkutuotannon ja ravitsemuksen asiantuntijat kehittävät osaamista yhteiskunnassa

Valion alkutuotannon asiantuntijat edistävät muun muassa maidontuotannon, maidonjalostuksen, maitotutkimuksen, nautojen hyvinvoinnin ja ravitsemuksen kehittämistä eri toimielimissä ja hankkeissa Suomessa ja ulkomailla.

Valion ravitsemusasiantuntijat järjestivät vuoden 2013 aikana yhden hammasterveyteen liittyvän seminaarin, johon oli kutsuttu neuvolaterveydenhoitajia sekä suuhygienistejä.

Terveyden ja ravitsemuksen ammattilaisia palvelee verkossa myös Valion Hyvinvointi-osio.

MML hoitaa Valion edunvalvontaa

Valion edunvalvontaa on hoitanut 31.12.2011 alkaen Maidonjalostajien ja Meijeritukkukauppiaiden liitto (MLL).

MML hoitaa kansainvälistä ja kotimaista edunvalvontaa sekä työehtosopimusten solmimisen meijeritoimialalle.

MML:n toiminnanjohtajana toimii Valion edunvalvontajohtaja Riitta Brandt.

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi