Ympäristövastuu

Maidontuotannon ympäristöystävällisyyden eteen tehdään aktiivisesti työtä. Valion tehtaiden ympäristöohjelmat ovat lain vaatimaa minimitasoa tiukemmat, ja pakkauksista noin 80 % valmistetaan kierrätettävästä materiaalista.

Ympäristövastuun periaatteet

Valion vastuullisuuteen kuuluu toiminnan ympäristörasituksen vähentäminen.

 

Valio on sitoutunut päästöjen ja hävikin vähentämiseen sekä resurssien käytön tehokkuuden lisäämiseen niin alkutuotannossa kuin teollisessa toiminnassaan.

 

Tässä raportoidaan teollisuuden ympäristövaikutuksista.

 

Valio suosii ilmasto- ja vesistövaikutuksiltaan puhdasta ja tehokasta teknologiaa tuotannossa ja kuljetuksissa. 

 

Lämmöntuotannossa suositaan kotimaisia polttoaineita, ja sähköenergian hankinnassa Suomessa mahdollisia ilmastovaikutuksiltaan vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, jotka takaavat riittävän ja tasaisen sähkön saannin ja ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä.

 

Maidon keräilyn ja tuotteiden jakelukuljetusten reitit optimoidaan ja jakelussa käytetään kaksikerrosvaunuja sekä pilotoidaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

 

Valio suosii uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai energiahyötykäyttöön soveltuvia pakkauksia. 

Valiolla on ollut kotimaan toiminnot kattava ISO 14 001-standardin mukainen ympäristösertifikaatti vuodesta 2000 alkaen.

Vuonna 2012 uudelleen hyväksytty sertifikaatti on voimassa 29.9.2015 saakka. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ulkoisilla ja sisäisillä tarkastuksilla.

Raportoidut luvut kattavat Valion kotimaan toiminnot. Vuodesta 2009 alkaen lukuihin sisältyvät entisen Nordic Jam Oy:n, nykyisen Valion Suonenjoen hillotehtaan tiedot.

Valion ympäristötavoitteet luodaan kerrallaan kolmen vuoden hallintaohjelmakausille ja toteutettavien toimenpiteiden kautta luodaan vuosittaiset osatavoitteet.

Ympäristötavoitteet 2012-2014

Ympäristötavoitteet 2012-2014

Suhteutus vastaanotettuun maitomäärään on meijerialan kansainvälinen käytäntö.

Vuodelle 2013 asettuja osatavoitteita ei saavutettu. Jäteveden määrässä ja kuormassa näkyivät tuotannolliset ongelmat kahdella tehtaalla.

Energiatehokkuuden parantaminen on päällekkäisyyksien välttämiseksi siirretty ympäristöjärjestelmästä Energiatehokkuussopimuksen mukaiseen kehitysohjelmaan.

Raaka-aineiden käyttö ja tuotantomäärät

Raaka-aineiden käyttö ja tuotantomäärät

Kemikaaleja käytetään putkistojen ja laitteistojen pesuissa sekä heranjalostuksen prosesseissa. Pesuissa ja jauhetehtaiden tuotannossa käytettävien happojen ja emästen ympäristövaikutukset kohdistuvat jäteveden puhdistamoiden toimintaan. Normaalitilanteessa hapot ja emäkset neutraloivat toisensa luonnollisesti tai jätevedet neutraloidaan ennen puhdistusprosessia. Poikkeustilanteiden liian happamat tai emäksiset jätevedet voivat häiritä puhdistamon toimintaa.

Lisäksi Valion tuotantolaitosten kylmälaitoksissa käytetään jäähdytysaineena ammoniakkia. Ammoniakki on ihmisille myrkyllinen ja vesieliöstölle vaarallinen aine, jota kuitenkin käytetään yleisesti suurissa kylmälaitoksissa.

2013

Vuoden 2013 aikana Valion tuotantolaitokset vastaanottivat raakamaitoa omaan tuotantoon 1756,7 miljoonaa litraa, Lisäksi tuotannossa käytettiin kaikkiaan 13 700 tonnia erilaisia hilloja, soseita ja tiivisteitä sekä 25 100 tonnia muita apu- ja raaka-aineita kuten suolaa, sokeria ja kasviöljyjä.

Vuoden aikana valmistettiin yhteensä 892 miljoonaa kiloa maitotuotteita ja mehuja. Luomumaitoa Valio vastaanotti 32,6 miljoona litraa.

Keskeisimmistä kemikaaleista 50 %:ta natriumhydroksidia käytettiin 6 130 tonnia ja 60 %:ta typpihappoa 2 487 tonnia. Jauhetehtaiden prosesseissa käytettiin lisäksi 5 320 tonnia 33 %:ta suolahappoa.

Kylmälaitoksissa oli vuoden lopussa kaikkiaan 114 tonnia ammoniakkia eli 15 tonnia vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa.

Vaarallisten kemikaalien laajamittaista käyttöä valvova Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES suoritti vuonna 2013 kahden laitoksen tarkastuksen. Tarkastuksissa ei ilmennyt turvallisuutta vaarantavia puutteita.

Veden kulutus ja jätevesi

Veden kulutus ja jätevesi

Jäähdytykseen käytetään pääosin pintavettä, joka palautetaan lämmönsiirtimen jälkeen takaisin vesistöön. Tuotantohygieniaa ylläpidetään pesuilla.

Veden kulutusta pyritään vähentämään suosimalla panospesujen sijaan vettä ja kemikaaleja säästäviä kiertopesuja, optimoimalla prosessilaitteistojen kiertopesuja ja kierrättämällä käyttökelpoista vettä.

Suuri vedenkulutus ja jäteveteen päätyvien tuotejäämien aiheuttama korkea kuormitus tekevät meijerien jätevedestä merkittävän ympäristöriskin.

Yhtä lukuun ottamatta Valion kaikki toimipaikat on liitetty kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon ja varsinkin pienillä paikkakunnilla Valion toimipaikan kuormitus on merkittävä taajaman kuormitukseen verrattuna.

2013

Vuonna 2013 Valio käytti vesistöistä otettua pintavettä prosessivirtojen jäähdytykseen 3,6 miljoonaa m3. Talousvettä käytettiin 4,7 miljoonaa m3, mistä kunnallisten vesilaitosten vettä oli 4,3 miljoonaa m3 ja omien vesilaitosten vettä 0,4 miljoonaa m3. Vuonna 2013 keräilyveden käytöksi mitattiin 1,2 miljoonaa m3.

Puhtaan talousveden kulutus lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 2,6 %. Vuonna 2013 Valion tuotantolaitoksilla syntyi jätevettä 5,2 miljoonaa m3 eli 2,9 % enemmän kuin edellisenä vuotena.

Jäteveteen päätyneen eloperäisen materiaalin määrää kuvaava kemiallinen hapenkulutuksen kuorma (COD-kuorma) oli 10 364 tonnia, mikä oli 5,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Suoraan vesistöön johdetaan jäähdytys-, lauhdutus- ja lauhdevesiä. Kolmella laitoksella on vesien laskemiseen vesioikeuden lupa ja yhdellä mahdollisuus sisältyy ympäristölupaan. Lupiin liittyvissä velvoitetarkkailuissa päästöillä ei vuonna 2013 havaittu olevan haitallisia vaikutuksia.

Energian kulutus ja päästöt ilmaan

Energian kulutus ja päästöt ilmaan

Lämpöenergiaa tarvitaan paljon jauhemaisten tuotteiden kuivauksessa, tuotteiden lämpökäsittelyissä, pesuissa sekä kiinteistöjen lämmityksessä. Valion toimipaikkojen kattilalaitokset on siirretty ulkopuolisten yhtiöiden hoidettaviksi.

Energian tuotannosta aiheutuu päästöjä ilmaan. Päästöjen laatu ja määrä riippuvat energian tuotantoon käytettävästä polttoaineesta. Valion tuotantolaitoksista Lapinlahden ja Seinäjoen kattilalaitokset kuuluvat Kioton ilmastosopimuksen mukaisen päästökaupan piiriin.

2013

Vuonna 2013 energian kokonaiskulutus oli 704 GWh, mikä on 1,5 % vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Sähkön osuus energiankulutuksesta vuonna 2013 oli 33 %. Edellisvuoteen verrattuna sähkön kulutus kasvoi 8,1 GWh. Kaikkiaan sähköä käytettiin 230 GWh.

Lämpöenergiaa käytettiin vuonna 2013 yhteensä 473 GWh, missä on vähennystä edelliseen vuoteen 18 GWh.

Vuonna 2013 otettiin prosesseista talteen lämpöpumpuilla kaikkiaan 19,6 GWh hukkaenergiaa.

Lämpöenergian valmistukseen käytettiin vuonna 2013 lämpötehoksi laskettuna eniten turvetta (31 %), kotimaisia uusiutuvia polttoaineita (35 %) ja raskasta polttoöljyä (16 %). Edellisvuoteen verrattuna turpeen ja raskaan polttoöljyn osuudet laskivat merkittävästi ja uusiutuvan kotimaisen polttoaineen käyttö lisääntyi. Syynä muutokseen oli vuonna 2013 Lapinlahden tehtaalla käyttöön otettu uusi kiinteän polttoaineen kattilalaitos.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta syntyneet lämpöenergiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 115 000 tonnia, typen oksidipäästöt 287 tonnia, rikkidioksidipäästöt 274 tonnia ja hiukkaspäästöt 17 tonnia.

Vuoteen 2012 verrattuna fossiilisista polttoaineista ja turpeesta peräisin olevat hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet merkittävästi. Muutoksen taustalla ovat Lapinlahden tehtaalla käyttöönotettu uusi kiinteän polttoaineen kattilalaitos ja lämpöenergian käytön väheneminen energiatehokkuuden paranemisen myötä.

Jätehuolto ja pakkaukset

Jätehuolto ja pakkaukset

Vialliset tuoretuote-erät sekä kaupoista palautuneet tuotteet ohjataan A-rehun Varkauden rehutehtaalle, missä niistä erotellaan nestemäiset tuotteet ja pakkaukset. Käsittelyssä noudatetaan EU:n sivutuoteasetusta. Tuotejäte ohjautuu rehukäyttöön. Käyttöön soveltumattomat pakkaamattomat erät ohjataan biokaasun valmistukseen.

Valion tuotteet pakataan kertakäyttöisiin kuluttajapakkauksiin. Kotimaan markkinoilla nestemäisten tuotteiden kuljetuspakkauksina käytetään palautuvia maitolaatikoita, rullakoita ja alusvaunuja. Käytön jälkeen ne palautuvat meijerille, missä ne pestään ennen uudelleen käyttöä. Käytöstä poistetut kuljetusyksiköt ohjautuvat kierrätykseen.

Valio omistaa 25 % Suomen NP-kierrätys Oy:stä, joka keskittyy nestekartonkipakkausten kierrätyksen edunvalvontaan. Yhtiö omistaa 25 % osuuden Suomen Kuitukierrätys Oy:stä, jolle siirtyi kesällä 2010 kaikkien kuitupakkausten jätelain mukaiset tuottajayhteisövastuut.

Yhtiö huolehtii yhdessä muiden kuitupakkausten edustajien kanssa käytettyjen kuitupakkausten (mm. nestekartonki) keräilystä ja kierrätyksen käytännön järjestelyistä. Myös Valion kaikki korkilliset nestekartonkipakkaukset voi kierrättää nestekartonkikeräyksessä korkkeineen.

2013

Vuonna 2013 uudelleenkäyttöön ohjattiin 654 tonnia materiaalia, pääosin aaltopahvilaatikoita, puulavoja ja metallitynnyreitä. Kierrätykseen ohjautui 1 736 tonnia materiaalia, josta suurin osa oli aaltopahvia ja metalliromua. Biojätettä kertyi 948 tonnia.

Vuonna 2013 sekajätettä muodostui 787 tonnia, mistä 483 tonnia päätyi kaatopaikalle ja 304 tonnia jätteenpolttolaitokselle. Hiekanerotuskaivojen lietteitä kertyi 1 135 tonnia ja rakennusjätettä 194 tonnia. Energiajätettä kerättiin 1 494 tonnia.

Maidonjalostusteollisuudessa syntyy vain vähän vaarallisia jätteitä. Suurin osa vaarallisista jätteistä on kunnossapidon jäteöljyjä ja kiinteitä öljyisiä jätteitä. Vuonna 2013 Valiossa syntyi poikkeuksellisen paljon öljynerotuskaivojen lietteitä. Yhteensä vaarallisia jätteitä syntyi 151 tonnia.

Vuonna 2013 uusia pakkausmateriaaleja toimitettiin tuotteiden mukana kaikkiaan markkinoille 36 500 tonnia, josta kotimaahan 24 000 tonnia ja vientiin 12 500 tonnia.

Kotimaan markkinoille toimitettiin eniten nestepakkauskartonkia 12 700 tonnia ja muovia 5 000 tonnia.

Valion vuonna 2013 kotimaan markkinoille käyttämistä pakkauksista 79 % oli valmistettu materiaalista, jolle on Suomessa toimiva kierrätysjärjestelmä.

Aiheeseen liittyvät graafit

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi