Henkilöstö

Valion sosiaalinen vastuu merkitsee henkilöstön ja maidontuottajien työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden lisäämistä, asiakas- ja kuluttajatyytyväisyyden lisäämistä sekä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Henkilöstö

Henkilöstöperiaatteet

Valion henkilöstöperiaatteet ovat henkilökohtainen vastuu, avoimuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

Henkilökohtaisella vastuulla tarkoitetaan vastuun ottamista omasta työstä, työn tuloksellista tekemistä sekä ymmärrystä siitä miten työtä mitataan.

Avoimuus tarkoittaa, että tieto kulkee avoimesti, erilaisuutta hyödynnetään ja osaajilta opitaan.

Oikeudenmukaisuus on oikeutta saada palautetta työstään ja mahdollisuuksia kehittyä.

Tasa-arvoinen toiminta on tasapuolista ja onnistumisen mahdollisuuksia tarjoavaa, jotta kaikilla on mahdollisuus onnistua työssään.

Periaatteiden toteutumista seurataan ammattiryhmien edustajista koostuvassa yhteistyöryhmässä ja luottamushenkilöiden yhteisissä tilaisuuksissa.

Henkilöstön kehittäminen

Valio kehittää johtajuutta, esimiestyötä ja ammatillista osaamista tavoitteena varmistaa menestyksekkään liiketoiminnan vaatima osaaminen. Valio tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuksia koulutukseen, valmennukseen ja tehtäväkiertoon.

Vuonna 2015 henkilöstölle tarjottiin esimies- ja asiantuntijavalmennuksia sekä laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Erityisesti tuettiin työnopastusta, perehdytystä sekä esimiesten ja työyhteisöjen työhyvinvointia ja yhteistyötä.

Koulutusten ensisijainen tavoite oli kehittää osaamista, suoritusta ja vuorovaikutusta organisaatiossa sekä tukea henkilökohtaista kehittymistä.

Hyvän johtajuuden kehittäminen on ollut Valiossa painopistealue vuodesta 2009. Vuonna 2015 johtamista kehitettiin kahdella valmennuksella: Arvostava johtaminen -valmennus vahvisti johtajien henkilökohtaisia vahvuuksia. Teemme parasta. -valmennus terävöitti yhteistä käsitystä laadusta ja kirkasti tavoitteita.

Bonusta on maksettu

Valio maksaa tulospalkkiota toteutuneen maitotuotto- ja henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella.

 • 2011 6,1 miljoonaa euroa
 • 2012 6,2 miljoonaa euroa
 • 2013 6,6 miljoonaa euroa
 • 2014 3,7 miljoonaa euroa
 • 2015 2,2 miljoonaa euroa

Valio tukee myös työntekijöiden harrastetoimintaa sekä palkitsee pitkästä työurasta Valiossa.

Työturvallisuus

Valion tavoitteena on nolla tapaturmaa tai onnettomuutta. Työturvallisuuden edistämiseksi tehdään jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä.

Turvallisuusperiaatteet

 • Noudatamme aina turvallisuussäädöksiä ja -ohjeita.
 • Jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemastaan vaarasta ja puuttua turvattomaan toimintaan.
 • Parannamme jatkuvasti työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta.
 • Tunnistamme vaaroja ja arvioimme niistä aiheutuvia riskejä.
 • Kaikki vaaratilanteet, tapaturmat ja onnettomuudet tutkitaan.
 • Käsittelemme turvallisuusasioita säännöllisesti eri johtamistapahtumissa.
 • Kehitämme toimintaamme vakavista poikkeustilanteista palautumisen nopeuttamiseksi.
 • Parannamme henkilöstön turvallisuustietoisuutta ja –osaamista.

Työtapaturmien määrät laskivat ilahduttavasti

Työtapaturmien määrät laskivat vuonna 2015 selkeästi. Tapaturmia sattui 26 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kuten aikaisempinakin vuosina kaatumiset ja liukastumiset töissä ja työmatkalla olivat merkittävin tapaturmatyyppi.

Valiolla tapahtui yhteensä 188 työtapaturmaa tai ammattitautia. Työmatkatapaturmia oli 19 % ja ammattitauteja 7 % tapauksista. Työtehtävissä kuolemaan johtaneita työtapaturmia ei ollut.

Työtapaturmista aiheutuneiden poissaolojen määrät pienenivät 30 %. Pisimmät työtapaturmista johtuvat poissaolot syntyivät kaatumisista ja liukastumisista töissä tai kodin ja työpaikan välisellä matkalla.

Työpaikalla sattuneiden tapaturmien taajuus oli 25 kpl miljoonaa työtuntia kohti, joka oli 27 % vähemmän kuin vuonna 2014.

Kaatuminen ja liukastuminen aiheuttivat eniten työtapaturmia sekä määrältään että poissaoloista (määrästä 25 % ja poissaoloista 60 %). Esineisiin satuttaminen aiheutti määrältään toiseksi eniten työtapaturmia (määrästä 23 % ja poissaoloista 10 %) ja ylikuormittuminen ja –rasittuminen kolmanneksi eniten (määrästä 18 % ja poissaoloista 16 %).

Valiolla kirjataan työtapaturmiksi kaikki tapaukset, joista seuraa työstä poissaoloa tai hoitokustannuksia.Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi