Taloudellinen vaikuttavuus

Maito-osuuskuntien omistaman Valio Oy:n tehtävä on maksaa kaikki toimintansa tuotto omistajayrittäjilleen.

Taloudellinen vaikuttavuus

Valio ja sen omistajayrittäjät luovat hyvinvointia Suomeen

Valio Oy ja sen omistavat maitotilayrittäjät ovat merkittäviä taloudellisen toimeentulon moottoreita Suomen taloudessa.

Valion omistajia ovat maito-osuuskunnat, joista 8 osuuskuntaa eli noin 6 400 maitotilayrittäjää, toimittaa kaiken maitonsa Valiolle. Valion hankintaosuus on vajaat 80 % suomalaisesta maidosta.

Maitotilayrittäjien määrä väheni lähes 7 % verrattuna vuoteen 2014.

Valion tehtävä on maksaa omistajayrittäjilleen toimintansa tuotto. Vuonna 2015 Valio tilitti maitotilayrittäjille 43 % liikevaihdostaan.

Valion ja sen omistajayrittäjien (=Valioryhmä) toiminta edistää suomalaisten toimeentuloa: Valio on merkittävin asiakas sadoille pk-yrityksille. Valion maitoketju työllistää arviolta 25 - 30 000 ihmistä, ja Valion sekä tilojen investoinnit Suomeen ovat noin 250 – 300 miljoonaa euroa vuosittain. Valioryhmän toiminta tuloutti Suomeen noin 1,7 miljardia euroa vuonna 2015.

Valion taloudellista menestymistä mitataan liikesuhteessa olevien omistajien maidolle luodulla arvolla eli maitotuotolla*, jonka perusteella maksetaan Valioryhmän osuuskunnille maidosta tilityshinta. Osuuskunnat maksavat tuottajille tuottajahinnan.

Valion tavoitteena on maksaa EU:n parasta tilityshintaa.

Tunnusluvut vuonna 2015

Vuonna 2015 Valion liikevaihto väheni edelliseen vuoteen verrattuna 11,9 % 1718 miljoonaan euroon (1950 miljoonaa euroa vuonna 2014). Liikevaihto väheni ulkomailla 12,3 % ja kotimaassa 11,7 %.

Konsernin maitokate** jäi 806 miljoonaan euroon (974 miljoonaa euroa). Konsernin maitotuotto* laski 36,5 senttiin litralta (43,7 s/l). Maksettu tilityshinta oli 38,5 senttiä maitolitralta (45,4 s/l). Valio pystyi maksamaan kuitenkin paljon EU:n keskihintaa (31,8 s / l) paremmin.

Valion omavaraisuusaste oli 42 % (42 %). Investoinnit olivat 119 miljoonaa euroa (152 miljoonaa euroa).

Omistajilta vastaanotettu maitomäärä oli 1 899 miljoonaa litraa (1929 miljoonaa litraa).

Vuonna 2015 Valio maksoi omistajayrittäjilleen 739 miljoonaa euroa (= 43 % liikevaihdosta), missä oli 146 miljoonaa euroa vähennystä edellisvuodesta.

*Maitotuotto = (Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve) / omistajien toimittama maitomäärä.

**Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

Vuoden 2015 matalasuhdanteesta kasvun rakentamiseen vuonna 2016

Vuosi 2015 oli vaikea suomalaisille maitotilayrittäjille ja Valiolle. Maitotilayrittäjien liikevaihto pieneni tilitys- ja tuottajahintojen laskun vuoksi 16,5 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Valion omistajayrittäjien vaikea tilanne aiheutui Valion toimintaympäristön heikkenemisestä, mihin vaikuttivat yhtäaikaisesti monet tekijät:

EU:n maitokiintiöiden poistaminen johti isojen keskieurooppalaisten maidontuotantomaiden ylituotantoon, jolloin globaali maitotuotteiden tarjonta ylitti kysynnän. Kysynnän lasku aiheutui mm. Venäjän pakotteista ja Aasian ostovoiman vähenemisestä.

Ylitarjonta painoi maailmanmarkkinahintoja, mikä vaikutti Valioon yhtäältä heikkoina vientihintoina ja toisaalta halpatuonnin kasvuna ja kovana hintakilpailuna Suomen markkinoilla. Ostovoima pysyi heikkona myös Suomessa.

Suomalaisesta maidosta valmistettujen tuotteiden osuus kulutuksesta väheni. Tuontijuustojen osuus juustojen kulutuksesta kasvoi yli 50 %:iin ja tuontijogurttien markkinaosuus oli vajaat 30 %.

Uusia vientimarkkinoita rakennetaan vuonna 2016

Innovatiiviset tuotteet sekä jäljitettävä ja EU:n puhtain raaka-aine ovat Valion valtteja sekä Suomen markkinoilla että viennissä. Valio on Suomen suurin elintarvikkeiden viejä, joka vie tuotteita lähes 60 maahan. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus Valion liikevaihdosta oli noin 35 % vuonna 2015.

Koko Suomen maitotuotteiden viennistä Valion osuus oli noin 97 % ja koko elintarvikeviennistä noin 29 %. Vuoden 2015 aikana kartoitettiin uusia mahdollisia vientimarkkinoita ja aloitettiin niiden valmistelu.

Vahva kuluttajien tarpeiden ymmärrys ja haluttujen innovaatioiden tuominen markkinoille tukevat kasvutavoitetta Suomessa ja Ruotsissa. Tanskassa Valio kasvaa laktoosittomien tuotteiden tuoteryhmässä.

Globaaleja vientimarkkinoita kehitetään yhdessä teollisuusasiakkaiden kanssa, ja pyritään kehittämään myös uusia kuluttajatuotemarkkinoita.

Valiolla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä, Baltiassa, USA:ssa ja Kiinassa. Paikallisille markkinoille myytävää tuotantoa on Venäjällä (sulatejuustola) ja Virossa (juustola ja meijeri). Virossa Valio on markkinajohtaja tai -kakkonen kaikissa tuoteryhmissä. Kiinassa Valio on merkittävä vähämineraalisten Demi™ herajauheiden myyjä. Jauheita käytetään mm. lastenruokien raaka-aineena. USA:ssa Valio on tunnettu laatujuustojen ja -voin myyjänä.

Valion vientikyky ylläpitää omavaraisuuden

Suomessa tuotetaan maitoa niukasti sen verran kuin maitotuotteina kulutetaan. Vapaasti kilpailluilla markkinoilla tuontimaitotuotteiden osuus on jatkuvasti kasvanut. Jotta Suomi säilyisi omavaraisena maitotuotteiden osalta, pitää pystyä viemään tuontia vastaava määrä.

Valion kyky kilpailla kansainvälisillä markkinoilla turvaa maidontuotannon säilymisen omavaraisena ja mahdollisuuden tulla toimeen maatalouselinkeinolla suuressa osassa Suomea.

Maito-osuuskuntien omistaman Valio Oy:n tehtävä on maksaa kaikki toimintansa tuotto omistajayrittäjilleen. Osuuskuntiin kuuluvien omistajayrittäjien kaikki maito otetaan vastaan ja jalostetaan, ja heille maksetaan maidosta yhtenäistä hintaa riippumatta tilan sijainnista tai koosta.

Maito on suurin elannon tuoja Suomessa

Maidontuotanto on ainoa maatalouden muoto, jota voidaan harjoittaa kaikkialla Suomessa. Suuressa osassa Suomea se on ainoa mahdollinen maatalouden tuotantosuunta.

Maito on suomalaisten luontaista ruokaa: Kaikkialla Suomessa kasvaa nurmea karjan rehuksi ja puhdasta juomavettä on riittävästi.

Maidontuotannon myyntitulot olivat 43,3 % (42 %) maatalouden myyntituloista. Kainuussa ja Lapissa maito ja lypsykarjatiloilla tuotettu naudanliha kattavat noin 80 % maatalouden myyntituloista.

Maitotulojen osuus Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on keskimäärin 66 %.

Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat vuoden 2015 aikana 2,1 %. Investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 0,6 %.

Polttoaineiden (-23,2%), ostorehujen (-5,1%) ja viljan (-7,4%) hinnat laskivat vuoden 2015 aikana muuta hintakehitystä nopeammin. Viljan hinnan lasku kuitenkin tasaantui selvästi vuoden 2014 kehityksestä.

Ostopanosten hintojen lasku ei kuitenkaan riitä kokonaan kattamaan maidon tuottajahinnan laskua.

Koska tilojen tuotantokustannukset säilyivät lähes ennallaan tuottajahinnan laskiessa noin 16 %, yrittäjätulo puolittui edellisvuoteen verrattuna. Kannattavuuskerroin putosi ennusteen mukaan 0,6:sta noin 0,3:een. Maatalouden eri tuotantosuuntien keskimääräinen kannattavuuskerroin oli noin 0,2 (0,4 vuonna 2014).

Kesän 2015 nurmirehusadon määrä oli varsin hyvä, mutta sateet hankaloittivat korjuuta Keski- ja Pohjois-Suomessa. Lehmien laskennallinen keskituotos ja maidon pitoisuudet nousivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Meijereihin toimitetun maidon määrä kasvoi vuonna 2015 noin 1,6% ja lehmien keskituotos 1,5% vuoteen 2014 verrattuna.

*Kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka suuri osa palkkavaatimuksesta (14,5 e / tunti) ja oman pääoman korkovaatimuksesta (5,3% ) on saavutettu (Taloustohtori 2014).Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi