Henkilöstö

Valion sosiaalinen vastuu merkitsee henkilöstön ja maidontuottajien työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden lisäämistä, asiakas- ja kuluttajatyytyväisyyden lisäämistä sekä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Henkilöstö

Henkilöstöperiaatteet

Valion henkilöstöperiaatteet rakentuvat henkilökohtaiselle vastuulle. Jokaisella valiolaisella on aktiivisen toimijan rooli työyhteisössä ja vastuu myös itsensä kehittämisestä, omasta työkyvystään sekä työnsä laadusta.

Henkilökohtaisen vastuun ohella on tärkeää tehdä hyvää, rajapinnat ylittävää yhteistyötä. Se onnistuu, kun autamme toisiamme. Toisia arvostavaan yhteistyöhän kuuluu niin avun pyytäminen kuin tarjoaminen, sekä esimerkkinä toimiminen ja erilaisuuden hyödyntäminen.

Koska toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti, joudumme etsimään uusia, luovia ratkaisuja. Tämä on mahdollista, kun kokeilemme ja opimme yhdessä. Oppimiseen liittyy olennaisena palautteen antaminen ja hyödyntäminen sekä kulttuuri, jossa virheet nähdään oppimisen mahdollisuuksina. Viimeisen henkilöstöperiaatteen mukaan työmme tulee olla tuloksellista. Tämä voi toteutua, kun jokaisen valiolaisen toiminta perustuu yhteisiin tavoitteisiin.

Johtamislupaus

Valiolaisen esimiehen tehtävä kuvataan johtamislupauksena ”Innostan saavuttamaan yhteiset tavoitteet”. Johtamislupaus on lupaus hyvästä esimiestyöstä, johon jokaisella valiolaisella on oikeus.

Henkilöstön kehittäminen

Valion liiketoiminnan vaatima osaaminen varmistetaan kehittämällä johtajuutta, esimiestyötä ja ammatillista taitoa. Valio tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuksia koulutukseen, valmennukseen ja tehtäväkiertoon.

Vuonna 2016 henkilöstölle tarjottiin esimies- ja asiantuntijavalmennuksia sekä laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Erityisesti tuettiin työnopastusta, perehdytystä sekä esimiesten ja työyhteisöjen työhyvinvointia ja yhteistyötä.

Hyvän johtajuuden kehittäminen on ollut Valiossa painopistealue vuodesta 2009. Vuonna 2016 johtamista kehitettiin kaikille esimiehille suunnatulla esimiesvalmennuksella sekä Teemme parasta. -valmennuksella, joka terävöitti yhteistä käsitystä laadusta ja kirkasti tavoitteita.

Työturvallisuus

Valion tavoitteena on nolla tapaturmaa tai onnettomuutta. Työturvallisuuden edistämiseksi tehdään jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä.

Lupaus

Päämääränämme on poistaa tai minimoida henkilöstöön, toimintaan ja omaisuuteen kohdistuvat vaarat.

Tavoitteena on nolla tapaturmaa ja nolla onnettomuutta.

Turvallisuusperiaatteet

  • Työturvallisuuden kehittyminen on Valiossa konsernitason strateginen mittari.
  • Käsittelemme turvallisuusasioita säännöllisesti eri johtamistapahtumissa.
  • Tunnistamme vaaroja ja arvioimme niistä aiheutuvia riskejä.
  • Parannamme jatkuvasti työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta.
  • Jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemastaan vaarasta ja puuttua turvattomaan toimintaan.
  • Noudatamme aina turvallisuussäädöksiä ja –ohjeita.
  • Kaikki vaaratilanteet, tapaturmat ja onnettomuudet tutkitaan.
  • Parannamme henkilöstön turvallisuustietoisuutta ja –osaamista.
  • Toimipaikoilla on pelastussuunnitelmat ja pelastusharjoituksia järjestetään säännöllisesti.
  • Kehitämme toimintaamme vakavista poikkeustilanteista palautumisen nopeuttamiseksi.

Työtapaturmista aiheutuneet pitkät poissaolot vähenivät merkittävästi

Työtapaturmien määrät laskivat 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työtapaturmataajuus oli 25,6 kpl/miljoona työtuntia. Työtapaturmista korvattavat poissaolot laskivat merkittävästi, 65% edelliseen vuoteen verrattuna. Korvauspäivien lasku johtui pitkien työtapaturmapoissaolojen huomattavasta laskusta.

Työmatkatapaturmia oli 19 % ja ammattitauteja 2 % tapauksista. Työtehtävissä kuolemaan johtaneita työtapaturmia ei ollut.

Kaatumiset ja liukastumiset aiheuttivat eniten tapaturmia, 25% työtapaturmista. Toiseksi eniten työtapaturmia aiheutui äkillisestä fyysisestä kuormittumisesta, 18% tapauksista.

Valiolla kirjataan työtapaturmiksi kaikki tapaukset, joista seuraa työstä poissaoloa tai hoitokustannuksia.Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi