Tietosuojaseloste - Privacy Policy

Valio Akatemia® ohjelman tietosuojaseloste - Valio Akatemia® Privacy Policy

For English scroll down.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Valio Oy (”Valio”) käsittelee Valio Akatemia® stipendiaattiohjelmaan hakemuksen jättäneiden sekä valittujen henkilöiden henkilötietoja Valio Akatemia® ohjelman, mukaan lukien stipendiaattien valinta, toteuttamiseksi. Käytämme tässä tietosuojaselosteessa ohjelmaan hakemuksen jättäneistä, näiden huoltajista ja/tai muista hakemuksessa mainituista yhteyshenkilöistä tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä ”rekisteröity”.

Valio voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Valio tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

1. Rekisterinpitäjä

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6) Meijeritie 6 00370 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Tietosuojavastuullinen: privacy.office@valio.fi, p. +358 10 381 2185,

postiosoite: Valio Oy, Tietosuojavastuullinen, Meijeritie 6, 000370 Helsinki.

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Valion tietosuojavastuulliseen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Valio käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja vuosittaisen Valio Akatemia® stipendiaattiohjelman toteuttamiseksi. Ohjelman tarkoituksena on valita vuosittaisen Valio Akatemia® stipendiaatit ja tukea stipendiaattien liikuntaharrastuksia ja hyvinvointia mm. jakamalla stipendiaateille raha- ja tapahtumastipendejä ja ravitsemusvalmennusta sekä järjestämällä näille tapahtumayhteistyötä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on 1) Valion ja rekisteröidyn välisen Valio Akatemia® ohjelmaa koskevan sopimuksen täytäntöönpano tai 2) suostumus, kun on kyse rekisteröidyn tietojen luovuttamisesta median edustajille ja niiden käyttö Valion viestinnässä. Rekisteröityjen henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä hakemusten käsittelemiseksi ja Valio Akatemia® ohjelman toteuttamiseksi.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Valio käsittelee seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä, jotka ovat potentiaalisia stipendiaatteja:

 • nimi, ikä, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
 • rekisteröidyn henkilötunnus (tarvittaessa);
 • tiedot siitä, minkä tyyppistä stipendiä rekisteröity hakee ja mihin tarkoitukseen;
 • kuvaus osaamisesta ja soveltuvuudesta ohjelmaan;
 • muut vapaamuotoiset tiedot, kuten kuva- ja/tai videomateriaali;
 • rekisteröidyn pankkiyhteystiedot (tarvittaessa);
 • Valio käsittelee seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä, jotka ovat huoltajia tai muita alaikäisen yhteyshenkilöjä: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

5. Tietolähteet

Valio kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään. Valio kerää henkilötietoja osana Valio Akatemia® ohjelman hakuprosessia, jolloin rekisteröity kirjaa henkilötietonsa Valio Akatemia® ohjelman hakulomakkeeseen. Valio kerää lisäksi stipendin maksuun tarvittavia henkilötietoja (henkilötunnus ja tilitiedot) erikseen niiltä rekisteröidyiltä, jotka on valittu kulloinkin käynnissä olevaan Valio Akatemia® ohjelmaan.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Valio tallentaa rekisteröityjen henkilötiedot Valio Akatemia® ohjelman järjestelmän toteuttavan palveluntarjoajan järjestelmään.

Valio Akatemia® ohjelman kummiurheilijat avustavat Valiota kukin oman lajinsa stipendiaattien valinnassa sekä toimivat oman lajinsa stipendiaattien kanssa yhteistyössä vuosittaisen Valio Akatemia® ohjelman toteuttamisessa. Valio luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja kummiurheilijoille edellä esitetyn mukaisesti.

Valio luovuttaa seuraavia tietoja stipendin saaneesta rekisteröidystä median edustajille: nimi, kotipaikka ja laji, edellyttäen, että rekisteröinyt (alle 13-vuotiaan osalta tämän huoltaja) on antanut luovutukselle suostumuksensa.

Valio luovuttaa tarvittaessa rekisteröityjen henkilötietoja vero- ja muille viranomaisille (mm. ennakonpidätysten tilittämistä varten).

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Valio ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Mikäli rekisteröity valitaan Valio Akatemia® ohjelmaan, säilyttää Valio rekisteröidyn (itse stipendiaatin sekä tämän huoltajan/muun yhteyshenkilön) henkilötietoja ohjelmaan hakuvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun asti. Maksettujen stipendien osalta tietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.

Mikäli rekisteröityä ei valita Valio Akatemia® ohjelmaan, säilyttää Valio rekisteröidyn henkilötietoja ohjelman hakuvuoden (kalenterivuosi) loppuun.

9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Valio huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Valio on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Valion käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita Valio säilyttää lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Valio on suojannut palvelimet ja tietoverkot asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Palvelintilat on suojattu kulunvalvontajärjestelmillä.

10. Oikeus peruttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Mikäli rekisteröity peruttaa antamansa suostumuksen/suostumukset, johtaa tämä siihen, että Valio ei voi ilmoittaa stipendin saajan nimeä, kotipaikkaa ja lajia median edustajille, eikä käyttää edellä mainittuja tietoja tai mahdollisia hakemuksen liitteenä olevia kuvia ja videoita viestinnässään. Rekisteröidyn on esitettävä suostumuksensa peruutus kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Valio voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan vaatimustaan ennen pyynnön toteuttamista. Valio voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella, jolloin Valio ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

11. Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus);
 • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun rekisteröity odottaa vastausta henkilötietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön).

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Valio voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan pyyntöään ennen pyynnön toteuttamista. Valio voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella, jolloin Valio ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Valio ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

Valio Akatemia® ohjelman säännöt ja ohjeet

Näitä ehtoja sovelletaan Valio Akatemia® ohjelmaan hakemiseen ja itse ohjelmaan. Näiden ehtojen lisäksi Valio Akatemia® ohjelmaan ja hakuprosessiin sovelletaan hakulomakkeessa sekä Valio Akatemia® ohjelman tietosuojaselosteessa sovittua. Mikäli ohjelman hakemuksen täyttää alaikäinen, tulee hänen varmistaa, että hänen huoltajansa on tietoinen näistä ehdoista sekä Valio Akatemia® ohjelman tietosuojaselosteen sisällöstä.

Ohjelman tarkoitus

Valio Akatemia® on lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia tukeva ohjelma, jonka tukimuotoja ovat:

 • rahallinen stipendi
 • ravitsemusstipendi
 • tuotestipendi
 • tapahtumayhteistyö

Valio Akatemia® ohjelman tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten liikunnan iloa ja yhdessäoloa aina huippu-urheiluun asti. Tavoitteena on, että stipendi tai muu tuki vie saajaansa liikuntaharrastuksessa ja hyvinvoinnissa eteenpäin. Valio Akatemia® tukee niin yksilöurheilijoita, joukkueita, seuroja kuin koululaisia.

Stipendit 2024

Stipendejä myönnetään vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneille lapsille ja nuorille. Aikuinen voi täyttää hakemuksen lasten tai nuorten puolesta, mutta tuki on käytettävä lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastusten edistämiseen. Valio Akatemia® toimii valtakunnallisesti, joten tukea voi hakea ympäri Suomen. Stipendien haku alkaa 2.5.2023 ja päättyy 13.8.2023.

Hakemukset tulee lähettää verkkolomakkeen kautta osoitteessa www.valio.fi/akatemia. Postitse tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia tai hakemuksen liitteitä ei huomioida. Hakemuksen voi jättää vain kerran, eikä hakemuksen tietoja voi muuttaa enää hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Hakija voi hakea yhtä stipendiä per hakukierros. Sama hakija voi hakea tukea peräkkäisillä hakukierroksilla. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aiemmin ole saaneet Valio Akatemia® stipendiä.

Stipendien saajat julkistetaan joulukuussa 2023 Valio Akatemia® ohjelman verkkosivuilla. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä sähköpostitse marraskuun 2023 aikana. Valion myöntämä stipendi voi poiketa arvoltaan haetusta. Hakija vastaa mahdollisesta stipendistä maksettavasta verosta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Stipendit on tarkoitettu käytettäviksi vuoden 2024 aikana. Stipendit maksetaan tammikuussa 2024. Valio seuraa myönnettyjen stipendien käyttöä haettuun tarkoitukseen. Hakijan tulee tarvittaessa todistaa, että stipendi on käytetty haettuun tarkoitukseen. Valio voi tehdä pistotarkistuksia varmistuakseen stipendin oikeasta käytöstä. Jos Valio huomaa väärinkäytöksiä, voidaan stipendi periä takaisin.

Valio toivoo, että tukea saavat lapset ja nuoret ovat huoltajiensa luvalla halukkaita tekemään yhteistyötä Valion kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Valio voi käyttää hakijan suostumuksella hakemukseen liitettyä materiaalia mm. omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan.

Henkilötietojen käsittelyn osalta noudatetaan Valio Akatemia® ohjelman rekisteriselosteessa esitettyä.

Hakemisesta

Hakemuksessa tulee muun muassa kertoa, kuka olet, ketä edustat, kenelle tukea haetaan, minkälaista tukea haetaan, mihin tuki käytetään, mahdolliset aiemmat saavutukset sekä mitä muuta tukea on mahdollisesti saatu. Hakemukseen voi myös liittää kuvia ja videoita. Hakemuksen voi tarvittaessa tallentaa ja täydentää loppuun myöhemmin. Valio ei voi muokata hakemuksia jälkikäteen. Hakemukseen liitettyjä tietoja ja liitteitä ei palauteta. Voit halutessasi lähettää valmiin hakemuksen itsellesi sähköpostiin. Huolellisesti täytetty hakemus parantaa mahdollisuuksia tuen saamiseen!

Erityisen tärkeää on kertoa, mihin ja miten tuki käytetään.

Muuta huomioitavaa

Sen lisäksi mitä yllä näissä ehdoissa on esitetty, noudatetaan seuraavaa:

Valiolla on oikeus poistaa henkilö välittömästi Valio Akatemia® ohjelmasta, mikäli henkilö antaa Valion imagoa tai yleistä arvonantoa vahingoittavia lausuntoja liittyen Valioon tai Valion tuotteisiin, vaarantaa tai vahingoittaa Valiota tai Valion tunnusta, niiden imagoa, tai yleistä arvonantoa esim. antamalla rasistisia, uskontoryhmiä loukkaavia tms. lausuntoja, tai käyttäytyy muutoin lain, moraalin tai hyvän tavan vastaisesti tai toimii muutoin vastoin kulloinkin voimassa olevia Valion periaatteita (mm. ahdistelun ja syrjinnän vastaiset periaatteet). Valiolla on oikeus tällöin velvoittaa stipendiaatti palauttamaan saamansa stipendin arvo Valiolle.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, Valio rajoittaa vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa Valion kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 1000 euroon. Mikään näissä ehdoissa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Valiolla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Valio tiedottaa muutoksista.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi nostaa kanteen sen paikkakunnan alioikeudessa jonka tuomiopiirissä hänen kotipaikkansa on.

Jos ehtoja koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Päivitetty 27.4.2023

Valio Akatemia® Privacy Policy

This privacy policy statement describes the manner in which Valio Oy (“Valio”) processes the personal data of Valio Akatemia® stipend programme applicants and stipendiates in order to carry out the Valio Akatemia® programme, including the choice of stipendiates. In this privacy statement, the applicants, their guardians and/or other contact persons included on the application, are referred to as “data subjects”.

Valio may update this privacy policy at any time, such as upon changes to legislation. Valio will inform data subjects of essential changes to this privacy policy.

1. Data controller

Valio Ltd (Business ID 0116297-6), Meijeritie 6 FI-00370 Helsinki, Finland

2. Contact person

Data Protection Supervisor: privacy.office@valio.fi, tel. +358 10 381 2185,mailing address: Valio Ltd, Data Protection Supervisor, Meijeritie 6 FI-00370 Helsinki, Finland.

Data subjects may contact Valio’s Data Protection Supervisor regarding any questions on personal data processing and situations related to the rights of the data subject.

3. Purpose and grounds for processing personal data

Valio processes the data subjects’ personal data to carry out its annual Valio Akatemia® stipend programme. The programme's goal is to choose the stipendiates for the annual Valio Akatemia® programme and to support their sports hobbies and wellbeing by providing them with cash and event stipends and nutrition coaching, among other things, and by arranging event partnerships.

The basis for processing personal data is 1) carrying out the agreement between Valio and the data subject regarding the Valio Akatemia® programme or 2) consent, when the data subject’s information is disclosed to media representatives or used in Valio’s communications. It is necessary to process the data subjects’ personal data to process the applications and to implement the Valio Akatemia® programme.

4. Items of processed personal data

Valio processes the following personal data of the data subjects who are stipend candidates:

 • name, age, address, email address and phone number;
 • data subject’s personal ID (when necessary);
 • information on the type of stipend the data subject has applied for and the purpose thereof;
 • description of the applicant’s skills and suitability for the programme;
 • other free-form information, such as image and/or video material;
 • data subject’s bank contact (when necessary);
 • Valio processes the following personal data of data subjects who are guardians of a minor: name, address, email address and phone number.

5. Data sources

Valio collects personal data directly from the data subject. Valio collects personal data as a part of the application process for the Valio Akatemia® programme, in which the data subject enters their personal data on the Valio Akatemia® programme’s application form. Additionally, Valio collects personal data that is required to pay out the stipend (personal ID and bank information) separately from the data subjects that have been chosen to join the current Valio Akatemia® programme.

6. Personal data recipients

Valio stores the data subjects’ personal data in the data systems of the service provider implementing the Valio Akatemia® programme’s system.

The sponsor athletes of the Valio Akatemia® programme assist Valio in the choice of their own field’s stipendiates and collaborate with their chosen stipendiates to implement the annual Valio Akatemia® programme. Valio discloses the data subjects’ personal data to the sponsor athletes as presented above. Valio discloses the following personal data of data subjects that are chosen for a stipend to media representatives: name, hometown and field, with the stipulation that the data subject (or their guardian if data subject is under 13 years old) has provided their consent for doing so.

Valio will disclose the data subjects’ personal data to the tax and other authorities (incl. for the purpose of withholding tax).

7. Transfer of personal data to outside the European Union or the European Economic Area

Valio does not transfer data outside the European Union or the European Economic Area.

8. Personal data retention period

In case a data subject is chosen for the Valio Akatemia® programme, Valio retains the data subject’s personal data (and that of their guardian/other contact) until the end of the calendar year following the application year. Data regarding stipend pay-outs is retained in accordance with accounting law.

If the data subject is not chosen for the Valio Akatemia® programme, Valio retains their personal data until the end of the application year (calendar year).

9. Personal data protection and security

Valio ensures data security for personal data through appropriate administrative and technical protections. Valio has limited personal data processing to the persons whose tasks include the processing of said personal data. Access to the systems containing the data subjects’ personal data is granted only through separately granted, personal usernames and passwords.

Valio's systems and databases that contain personal data are located on servers that Valio has stored in a locked facility, all of which can only be accessed by named persons that are authorised to do so due to their tasks. Valio has protected its servers and networks with an appropriate firewall and other technical protections. The server rooms are protected with access control system.

10. Right to withdraw consent

A data subject has the right to withdraw their consent. If the data subject withdraws their consent, Valio will be unable to announce the name, hometown and field of a stipendiate to the media, nor use said data or possible image or video content included with the application in its communications. Data subjects must announce the withdrawal of their consent to the contact person laid out in section 2. Valio may ask the data subject to verify their identity or to specify their demand before its fulfilment. Valio may also reject a data subject’s request based on grounds set forth in applicable law, in which case Valio will notify the data subject of said grounds.

11. Other data subject rights

According to applicable legislation, data subjects have the right to:

 • access their personal data (right to review);
 • request a correction to inaccurate or erroneous personal data, or to supplement their personal data;
 • require that their personal data is deleted; and
 • restrict the processing of their personal data (for example, when the data subject is waiting for a response to their request to correct their personal data).

Data subjects must present requests regarding their rights to the person set forth in section 2. Valio may ask the data subject to verify their identity or to specify their request before its fulfilment. Valio may also reject a data subject’s request based on grounds set forth in applicable law, in which case Valio will notify the data subject of said grounds.

12. Right to file a complaint with the authorities

The data subject has the right to file a complaint to the competent authority if they believe that Valio has not processed their personal data in accordance with applicable data protection laws. The data subject may file such a complaint with the competent authority of the member state that their permanent residence or employment is located in, or where the alleged violation of data protection law took place.

Valio Akatemia® programme rules and instructions

These conditions apply to Valio Akatemia® applications and the programme itself. In addition to these conditions, what is laid out in the Valio Akatemia® Privacy Policy also applies to the Valio Akatemia® programme and its application process. If the programme application is completed by a minor, they must ensure that their guardian is aware of these conditions as well as the content of the Valio Akatemia® Privacy Policy.

Purpose of the programme

Valio Akatemia® is a programme that supports sports activities and wellbeing for children and young people in the following ways:

 • cash stipend
 • nutrition stipend
 • product stipend
 • event partnership

The purpose of the Valio Akatemia® programme is to promote joy in sports and mutual activities for children and young people all the way to elite sports. Its goal is that the stipend or other support helps the recipient to advance their sports hobby and wellbeing. Valio Akatemia® supports individual athletes, teams, clubs and schoolchildren.

Stipends 2024

Stipends are granted to children and young people born in 2005 and thereafter. An adult may complete the application on the behalf of a child or youth, but the support must be used to promote children and youths’ exercise and sports hobbies. Valio Akatemia® applications are open everywhere in Finland. Stipend application period opens on May 2nd 2023 and ends on August 13th 2023.

Applications are accepted with the online form at www.valio.fi/akatemia. Applications or attachments thereof received by post or email will not be considered. Only one application may be submitted, and its information may not be changed after the fact.

An applicant may seek one type of stipend per year. The same applicant can apply for support on consequent years. Applicants that have not yet been granted a Valio Akatemia® stipend are first priority.

Stipend recipients will be announced in December 2023 on the Valio Akatemia® programme’s website. All applicants are informed of the decision by email in November 2023. Valio stipends may be given at a value different than what was applied for. Applicants are liable for any taxes on the stipend in accordance with applicable law. Stipends are intended to be used during 2024. Stipend pay-outs will take place in January 2024.

Valio monitors whether a stipend is used for the intended purpose. Applicants must demonstrate upon request that the stipend was spent on the intended purpose. Valio may carry out spot inspections to make sure of correct usage. If Valio is made aware of an misuse, it is entitled to recover the stipend.

Valio hopes that recipients of its support, i.e. children and youths are, with the permission of their guardians, willing to collaborate with Valio in a separately agreed manner. Valio may, with the applicant’s consent, use material included in an application in its own communications and marketing, among other things.

Personal data is processed in the manner described in the Valio Akatemia® Privacy Policy.

Regarding applications

Applications must include who you are, who you represent, who the support is intended for, the type of support and its intended use, previous achievements, if any; and other received support, if any. Images and video material may be included with the application. Applications can be saved to be completed later. Valio cannot modify submitted applications after the fact. Application data and attachments will not be returned. It is possible to send a copy of your submitted application to your personal email address. Carefully filled applications can improve your chances of receiving support!

What’s most important is to tell where and how the support will be used.

Other matters of note

In addition to what is stated above, the following applies:

Valio retains the right to immediately expel a person from the Valio Akatemia® programme, if the person acts in a way to harm Valio’s image or makes statements to generally devalue Valio or its products, causes harm or damage to Valio or its logo, their image, or general value by making, for example, racist or discriminatory etc. statements, or otherwise acts against law, good morals or practices, or otherwise acts in a manner that is contrary to current Valio principles (anti-harassment and discrimination principles, among others). In such a case, Valio is entitled to demand that the stipendiate returns the value of their award to Valio.

In the extent that the law allows, Valio limits its liability for all indirect damages or financial losses. In the extent that the law allows, Valio’s total liability for any demands under these terms is limited to €1,000. Nothing in these terms imposes any limits on a consumer’s legal rights.

Valio reserves the right to change these terms at any time. Valio will announce any such changes.

Finnish law is applied to these terms. All disputes related to these terms shall primarily be settled through negotiations between the parties. In the case an accord is not reached, matters shall be resolved in the District Court of Helsinki. Consumers may file a case in their hometown’s local court.

If a dispute regarding these terms is not solved through mutual negotiations, consumers can request the matter to be resolved by the Consumer Disputes Board. Before filing such a matter, the consumer shall contact the Magistrate's consumer ombudsman.

Updated on April 27th 2023