Tietosuoja­seloste

Valion asiakaspalauterekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Valio Oy (”Valio”) käsittelee Valion kuluttajapalveluun yhteyttä ottaneiden henkilöiden henkilötietoja. Henkilöt voivat olla joko Valion tuotteita ostaneita kuluttaja-asiakkaita tai muita henkilöitä, jotka ovat ottaneet yhteyttä Valion kuluttajapalveluun puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse, sähköisellä asiakaspalautelomakkeella tai henkilökohtaisesti antaakseen palautetta Valion tuotteesta tai verkkopalvelusta tai saadakseen lisätietoja Valion tuotteista. Kyseisistä henkilöistä käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä ”rekisteröity”.

Valio voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Valio tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

1. Rekisterinpitäjä

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6)

Meijeritie 6

00370 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Tietosuojavastuullinen: privacy.office@valio.fi, +358 10 381 2185, postiosoite: Valio Oy Tietosuojavastuullinen, Meijeritie 6, 00370 Helsinki.

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Valion tietosuojavastuulliseen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Valio käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja Valion tuotteita ja palveluita koskevien palautteiden käsittelemiseksi ja niihin vastaamiseksi, mahdollisten korvausten maksamiseksi sekä mahdollisten riitatilanteiden selvittämiseksi.

Lisäksi Valio käsittelee rekisteröidyn antamia palautteita tilastointitarkoituksiin ja Valio-konsernin tuotekehityksen ja muun liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin. Näissä käyttötarkoituksissa Valio anonymisoi rekisteröidyn henkilötiedot siten, että rekisteröity ei ole enää tunnistettavissa tiedoista.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Valion oikeutettujen etujen toteuttaminen. Valion oikeutetut edut perustuvat Valion ja rekisteröidyin väliseen asialliseen suhteeseen, joka syntyy, kun rekisteröity jättää Valiolle sähköisen asiakaspalautteen tai muutoin ottaa yhteyttä Valion kuluttajapalveluun. Rekisteröityjen henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä asiakaspalautteen käsittelemiseksi ja siihen vastaamiseksi. Siltä osin kuin Valio käsittelee rekisteröidyn lääkärintodistusta tai rekisteröidyn vapaaehtoisesti asiakaspalautteessa kertomia terveystietoja, tällaisten henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn nimenomainen suostumus.

4. Rekisterin tietosisältö

Valio käsittelee seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä asiakaspalautteen käsittelyn yhteydessä:

 • etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero (jos rekisteröity vapaaehtoisesti antanut tämän tiedon), katuosoite, postitoimipaikka, postinumero;
 • vapaamuotoinen asiakaspalaute, kuten reklamaatiot ja tuotekyselyt;
 • asiakaspuhelujen nauhoitteet; ja
 • Valion sähköisen asiakaspalautejärjestelmän käytöstä kertyvät lokitiedot.

Jos rekisteröidyn antama palaute antaa aihetta korvauksen maksamiseen, Valio käsittelee asiakaspalautteen käsittelyn yhteydessä edellisten tietojen lisäksi myös seuraavia henkilötietoja:

 • rekisteröidyn pankkitilinumero; ja
 • mahdollinen lääkärintodistus, jolla osoitetaan Valion tuotteen aiheuttama sairaus tai vahingonkorvaukseen oikeuttava vahinko.

5. Tietolähteet

Valio kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse, Valion sähköisellä palautelomakkeella tai henkilökohtaisesti paikan päällä.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Valio siirtää rekisteröityjen henkilötietoja korvausten maksamiseen käytetyn järjestelmän palveluntarjoajalle ja kirjanpitojärjestelmän palveluntarjoajalle, jotka käsittelevät henkilötietoja Valion toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Valio ei siirrä rekisteröidyn henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Valio käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja kahden vuoden ajan tietojen vastaanottamisesta, pois lukien tilitiedot ja puhelintallenteet, joita käsitellään kuusi kuukautta niiden vastaanottamisesta. Jos Valio maksaa rekisteröidylle korvauksia, Valio säilyttää rekisteröidyn pankkitilitiedot ja mahdollisen lääkärintodistuksen kuusi vuotta korvauksen maksamisesta.

9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Valio huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Valio on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Valion käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita Valio säilyttää lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Valio on suojannut palvelimet ja tietoverkot asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Palvelintilat on suojattu kulunvalvontajärjestelmillä.

Valio säilyttää rekisteröidyn mahdollisesti postitse toimittamaa lääkärintodistusta erillään muista tiedoista. Valio säilyttää lääkärintodistuksia lukitussa kaapissa, jonne ainoastaan niillä henkilöillä on pääsy, jotka käsittelevät korvauksiin johtavia asiakaspalautteita.

10. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloin, kun Valio käsittelee henkilötietoja oikeutettujen etujensa perusteella. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, johtaa se siihen, että Valio ei voi käsitellä rekisteröidyn antamaa asiakaspalautetta tai vastata siihen.

Rekisteröidyn on esitettävä vastustamista koskeva vaatimuksensa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on pyynnön esittämisen yhteydessä yksilöitävä se henkilökohtainen erityiseen tilanteeseensa liittyvä peruste, jonka nojalla hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (esimerkiksi, että rekisteröity ei enää vaadi korvausta virheellisestä tuotteesta). Valio voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan vaatimustaan ennen pyynnön toteuttamista. Valio voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin Valio ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

11. Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus);
 • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • saada Valiolle toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseisten henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja että Valio käsittelee henkilötietoja sähköisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun rekisteröity odottaa vastausta henkilötietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön).

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Valio voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan pyyntöään ennen pyynnön toteuttamista. Valio voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin Valio ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Valio ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

Päivitetty 24.5.2018

Tämä verkkopalvelu käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, tilastoimiseen sekä mainosten näyttämiseen. Lisätietoja ›