Siirry sisältöön
Diabetes

Tutkittua tietoa diabeteksesta

Tutkittua tietoa diabeteksesta
Anne-Mari Ottelin
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Aamu-urheilua ja kasvisruokaa rakastava ravitsemusterapeutti, jonka lasten lempiruokaa on lihapullat.

Ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi eteenpäin kuluttajille.

Ammattilainen, haluatko lisätietoa?

Tarvitsetko ravitsemustietoa työssäsi? Tilaa ravitsemusuutiskirje ja saat luotettavaa tietoa ruoasta ja ravitsemuksesta!


Materiaalipankista löydät terveydenhuollon ammattilaisten tilattavissa olevia esitteitä ja muuta materiaalia.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet maitovalmisteiden käytön hyödyt metabolisten sairauksien riskin vähentämisessä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa hapanmaitotuotteiden, erityisesti jogurtin käyttö on ollut yhteydessä pienempään metabolisen oireyhtymän ja 2 tyypin diabeteksen riskiin.

Runsas maitovalmisteiden käyttö nuoruusiässä vähentää tyypin 2 diabeteksen riskiä

Yhdysvalloissa toteutetussa tutkimuksessa selvittiin, mikä merkitys nuoruusvuosien maitovalmisteiden käytöllä on myöhemmän diabetesriskin kannalta. Tutkimuksen aineistona oli reilut 37 000 keski-ikäistä naissairaanhoitajaa, joiden nuoruusiän ruokatottumuksia selvitettiin osana laajempaa sairaanhoitajien terveys- ja ravitsemustutkimusta (Nurses’ Health Stydy II).

Tavanomainen ruoankäyttö 13-17-vuotiaina selvitettiin 124-kohtaisen kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vastatessaan tutkittavat oli iältään 34-53-vuotiaita. Kyselyn täyttämisen jälkeen seuranta-aika oli seitsemän vuotta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että eniten maitovalmisteita nuoruusiässä käyttäneillä oli 38% pienempi riski sairastua keski-iässä tyypin 2 diabetekseen verrattuna maitovalmisteita vähiten käyttäneisiin. Suurimman käytön ryhmässä maitovalmisteiden keskimääräinen päivittäiskäyttö oli 2 annosta tuhatta kilokaloria kohti, kun se alhaisimman käytön ryhmässä oli 0,5 annosta/1000 kcal. Suurin terveyshyöty maitovalmisteiden käytöllä saavutettiin, kun niiden käyttö jatkuu runsaana myös nuoruusiän jälkeen.

Malik VS, Sun Q, van Dam RM, Rimm EB, Willett WC, Rosner B, Hu FB. Adolescent dairy product consumption and risk of type 2 diabetes in middle-aged women. Am J Clin Nutr 2011; 94:854–61.

Maitovalmisteiden nauttiminen vähentää tyypin 2 diabetesta

Vuonna 2013 julkaistussa meta-analyysissa havaittiin, että maitovalmisteiden, vähärasvaisten maitovalmisteiden ja juuston kulutus näyttää ehkäisevän tyypin 2 diabetesta. Tutkimuksessa huomioitiin 17 kohorttitutkimuksen tulokset. Analyysin tulokset osoittavat, että maitovalmisteiden yhteiskäyttö laski diabetesriskiä tilastollisesti merkitsevästi (p <0,0001) erityisesti kulutuksen ollessa yli 300 g päivässä verrattuna matalaan (< 100 g) kulutukseen. Diabetekselta suojaaviksi mekanismeiksi arvellaan maitovalmisteiden sisältämiä kalsiumia, D-vitamiinia, magnesiumia ja proteiinia. Eri maitovalmisteista juuston syöminen vähensi riskiä 50 gramman päivittäiseen kulutukseen asti, ja jogurtti pienensi riskiä jo noin 130 g päivittäisellä kulutuksella.

Aune D, Norat T, Romundstad P, Vatten LJ. Dairy products and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. Am J Clin Nutr 2013; 98:1066-83.

Vähärasvaiset hapanmaitotuotteet vähentävät tyypin 2 diabeteksen riskiä

Englantilaisessa tapaus-kohorttitutkimuksessa selvittiin maitotuotteiden käytön ja yksittäisten maitotuotetyyppien yhteyttä tyypin 2 diabetekseen. Tutkittavien määrä oli 4127, joista 753 sairasti diabetesta. Tutkittavien ruoankäyttö oli mitattu tutkimuksen alussa seitsemän päivän ruokapäiväkirjalla, ja heitä oli seurattu 11 vuoden ajan.

Tutkimuksissa havaittiin tilastollisesti merkitseviä tuloksia vähärasvaisten hapanmaitotuotteiden kulutuksen ja erityisesti jogurtin kulutuksen ja tyypin 2 diabeteksen riskin välillä. Vähärasvaisten hapanmaitotuotteiden runsas kulutus (ka 80 g/vrk) oli yhteydessä alentuneeseen diabetesriskiin (HR= 0,76, p<0,049), kun arvot oli vakioitu iän, sukupuolen, BMI:n, suvun sairaushistorian, tupakoinnin, alkoholinkäytön, fyysisen aktiivisuuden, sosioekonomisen aseman sekä energian ja tiettyjen ravintoaineiden saannin ja ruokien kulutuksen suhteen. Kun arvot vakioitiin samojen tekijöiden suhteen, myös jogurtin runsas (ka 80g /vrk) kulutus oli yhteydessä alentuneeseen riskiin (HR=0,72, p=0,017). Kaikkien maitotuotteiden kohdalla ei havaittu yhteyttä diabeteksen esiintyvyyteen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että tiettyjen maitovalmisteiden kulutus voi alentaa tyypin 2 diabeteksen riskiä.

O’Connor LM, Lentjes MAH, Luben RN, Khaw K, Wareham NJ, Forouhi NG. Dietary dairy product intake and incident type 2 diabetes: a prospective study using dietary data from a 7-day food diary. Diabetologia 2014 May; 57(5): 909-917.

Jogurtin käyttö suojaa 2 tyypin diabetekselta

Jogurtin käytön ja 2 tyypin diabetesriskin välistä yhteyttä selvitettiin 13 prospektiiivistä tutkimusta sisältäneessä katsauksessa. Useimmat tutkimukset osoittivat käänteisen yhteyden jogurtin käyttötiheyden ja diabetesriskin välillä, sekä terveillä henkilöillä että niillä, joilla oli sydän- ja verisuonitautiriski. Useissa meta-analyyseissä on myös osoitettu jogurtin potentiaalinen rooli 2 tyypin diabeteksen ehkäisyssä. Tuorein analyysi osoittaa 14% pienemmän 2 tyypin diabeteksen riskin, kun jogurtin käyttö oli 80-125 g/d verrattuna siihen, ettei jogurttia käytetty lainkaan. Hapanmaitotuotteiden, erityisesti jogurtin käyttö, on ollut käänteisessä yhteydessä sokeriaineenvaihduntaa kuvaaviin markkereihin. On myös esitetty, että jogurtin sisältämät probiootit voivat vaikuttaa edullisesti sokeriaineenvaihduntaan.

Salas-Salvadó J, Guasch-Ferré M, Díaz-López A, Babio N. Yogurt and Diabetes: Overview of Recent Observational Studies. J Nutr. 2017;147(7):1452S-1461S.

Jokainen 200 g:n annos maitotuotteita pienentää diabetesriskiä 3 %

Meta-analyysi, joka koostui 22 tutkimuksesta selvitti maitotuotteiden käytön yhteyttä 2 tyypin diabeteksen riskiin terveillä aikuisilla. Tutkimuksissa oli yhteensä 579 832 henkilöä, joilla todettiin 43 118 diabetestapausta. Maitotuotteiden käyttö kokonaisuudessaan oli käänteisessä yhteydessä 2 tyypin diabeteksen riskiin. Jokainen 200 g:n annos maitotuotteita päivittäin pienensi diabetesriskiä 3 %. Yksittäisistä maitotuotteista käänteinen yhteys diabetesriskiin todettiin jogurtin käytöllä (80 g/pv) ja jäätelön syömisellä (∼10 g/pv). Suuremmilla saantimäärillä ei todettu lisähyötyä diabetesriskin osalta.

Gijsbers L, Ding EL, Malik VS, de Goede J, Geleijnse JM, Soedamah-Muthu SS. Consumption of dairy foods and diabetes incidence: a dose-response meta-analysis of observational studies. Am J Clin Nutr. 2016;103(4):1111-24.

Maidon proteiinit edistävät metabolista terveyttä

Huono metabolinen terveys on lihavuuden yksi ominaispiirre, joka altistaa tyypin 2 diabetekselle sekä sydän- ja verisuonisairauksille. Katsaus maidon proteiinien vaikutuksista terveyteen osoittaa maidon hyödyt ylipainon ja monien sairauksien ehkäisyssä.

Interventiotutkimuksissa on osoitettu maitoproteiinin vaikuttavan edullisesti metabolisiin riskitekijöihin kuten verenpaineeseen sekä rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan. Suorien vaikutusmekanismien lisäksi maitoproteiini voi vaikuttaa metaboliseen terveyteen lisäämällä kylläisyyttä, edistämällä näin painonhallintaa ja vaikuttamalla edullisesti kehonkoostumukseen. Eri maitoproteiineilla (hera, kaseiini) on jossain määrin spesifisiä vaikutuksia, joten haluttuja metabolisia vaikutuksia voidaan tehostaa yksittäisiä maitoproteiineja yhdistelemällä.

McGregor RA, Poppitt SD. Milk protein for improved metabolic health: a review of the evidence. Nutr Metab (Lond). 2013; 10: 46.

Eri eläinproteiinien vaikutukset 2 tyypin diabeteksen riskiin ovat hyvin erilaiset

Runsas eläinproteiinin saanti ravinnosta on yhdistetty 2 tyypin diabetekseen ja muihin metabolisiin sairauksiin. Tuore meta-analyysi selvitti ravinnon erityyppisen proteiinin yhteyksiä 2 tyypin diabeteksen riskiin. Runsas eläinproteiinin saanti kokonaisuudessaan lisäsi hieman diabetesriskiä (RR 1.14, 95%CI 1.09-1.19), kun taas kasviproteiini oli neutraalia (RR 0.96, 95%CI 0.88-1.06). Kun katsottiin erikseen eläinproteiinin eri lähteitä, punaisen lihan (RR 1.22, 95% CI 1.09-1.36) ja prosessoitujen lihatuotteiden (RR 1.39, 05% CI 1.29-1.49) käyttö lisäsi diabetesriskiä selvästi, kala- ja munaproteiini oli neutraalia ja maitoproteiini pienensi riskiä (RR 0.89, 95% CI 0.84-0.94). Maitotuotteista jogurtin käyttö oli tässäkin tutkimuksessa selkeimmin yhteydessä pienempään 2 tyypin diabeteksen riskiin (RR 0.83, 95% CI 0.70-0.99). Tutkimus osoitti, että eläinproteiineissakin on suuria eroja niiden vaikutuksissa 2 tyypin diabeteksen riskiin.

Tian S, Xu Q, Jiang R, Han T, Sun C, Na L. Dietary Protein Consumption and the Risk of Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies. Nutrients. 2017;9(9).

Maitotuotteiden käyttö vaikuttaa riskiin sairastua 2 tyypin diabetekseen myös prediabeetikoilla

Suuressa yhdysvaltalaisessa 12 vuoden prospektiivisessa tutkimuksessa (Framingham Heart Study Offspring Cohort) tutkittiin yhteyttä maitotuotteiden käytön ja prediabeteksen kehittymisen tai etenemisen välillä. Henkilöillä, joilla oli tutkimuksen alkaessa normaali verensokeri, todettiin runsaan maitotuotteiden käytön ja prediabeteksen riskin välillä käänteinen yhteys. Kun maitotuotteita käytettiin vähintään 14 annosta viikossa, prediabeteksen riski oli 25-39 % pienempi kuin niillä, jotka käyttivät maitotuotteita vähemmän kuin 4 annosta viikossa. Niillä, joilla oli prediabetes tutkimuksen alkaessa, runsas rasvaisten maitotuotteiden käyttö oli yhteydessä pienempään riskiin, että prediabetes oli edennyt 12 vuodessa 2 tyypin diabetekseksi. Vähintään 14 annosta rasvaisia maitotuotteita (täysmaito, jäätelö, juusto) viikossa pienensi diabetesriskiä 70 % verrattuna niihin, jotka nauttivat vähemmän kuin yhden annoksen viikossa. Runsas juuston syöminen oli myös yhteydessä diabetesriskiin. Vähintään neljä annosta juustoa viikossa syövillä prediabeetikoilla oli 63% pienempi riski sairastua 2 tyypin diabetekseen.

Hruby A, Ma J, Rogers G, Meigs JB, Jacques PF. Associations of Dairy Intake with Incident Prediabetes or Diabetes in Middle-Aged Adults Vary by Both Dairy Type and Glycemic Status. J Oxford AcademicGoogle ScholarNutr 2017,147(9):1764–1775.

Search