Tutkimustietoa proteiinista ja ikääntymisestä

Ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi eteenpäin kuluttajille.

Ammattilainen, haluatko lisätietoa?

  • Tarvitsetko ravitsemustietoa työssäsi? Tilaa ravitsemusuutiskirje ja saat luotettavaa tietoa ruoasta ja ravitsemuksesta!Tilaa uutiskirje
  • Materiaalipankista löydät terveydenhuollon ammattilaisten tilattavissa olevia esitteitä ja muuta materiaalia.Materiaalipankkiin

Ikääntyneet tarvitsevat enemmän proteiinia kuin nuoremmat aikuiset, sillä proteiinimetabolia muuttuu iän myötä ja proteiinin tarve voi kasvaa myös sairauksien vuoksi.

Proteiini tukee ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä

Euroopan Unionin geriatrisen lääketieteen yhteisön (EUGMS) nimittämä ryhmä on laatinut katsauksen ja sen pohjalta suositukset ikääntyneiden proteiinin tarpeesta. Katsaus on tehty asiantuntijoiden lausuntojen ja arvioidun tutkimusnäytön pohjalta.

Ryhmä suosittele yli 65-vuotiaille terveille ikääntyneille proteiinin päivittäiseksi saanniksi ainakin 1,0–1,2 g painokiloa kohden. Urheilua harrastaville ja aktiivisille ikääntyneille suositus on yli 1,2 g/kg vuorokaudessa ja akuutisti tai kroonisesti sairaille 1,2–1,5 g/kg/vrk (pl. munuaissairauksista kärsivät). Katsauksessa todetaan, että korkeampi proteiinin saanti tukee terveyttä, edistää sairaudesta toipumista sekä ylläpitää hyvää toimintakykyä.

  1. Bauer J, Biolo G, CederholmT ym. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. J Am Med Dir Assoc. 2013;14(8):542-59

Tutustu tutkimukseen >

Heraproteiini stimuloi lihasproteiinin muodostusta ikääntyneillä miehillä

Tutkimuksessa haluttiin selvittää eri proteiinien eroja imeytymisen ja lihasproteiinien muodostumisen suhteen. Tutkittavat olivat keskimäärin 74-vuotiaita ikääntyneitä miehiä (n=48), jotka satunnaistettiin saamaan joko heraproteiinia, kaseiinia tai kaseiinihydrolysaattia.  Proteiinien imeytymistä ja lihasproteiinien muodostusta mitattiin lihas- ja seeruminäytteistä. Tutkimuksessa havaittiin, että heraproteiini nosti nopeammin veren aminohappotasoja ja stimuloi lihasten proteiinisynteesiä tehokkaammin verrattuna kaseiiniin tai kaseiinihydrolysaattiin. Heraproteiinin ominaisuuksia voidaan hyödyntää ikääntymiseen liittyvän lihasmassan vähenemisen ehkäisyssä.

  1. Pennings B, Boirie Y, Senden JM. Whey protein stimulates postprandial muscle protein accretion more effectively than do casein and casein hydrolysate in older men. Am J Clin Nutr. 2011;93(5):997-1005

Tutustu tutkimukseen >

Maitoproteiinin saanti on yhteydessä luun vahvuuteen ikääntyneillä naisilla

Poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin luun vahvuuden ja eri lähteistä olevan proteiinin saannin (eläinproteiini, jaettuna maitoproteiiniin ja muuhun eläinproteiiniin sekä kasviproteiini) yhteyksiä terveillä postmenopausaalisilla naisilla. Tutkimukseen osallistui 746 naista, jotka olivat keskimäärin 65-vuotiaita ja joiden kalsiumin ja proteiinin saanti oli riittävää. Luun vahvuutta kuvaavat markkerit olivat yhteydessä proteiinin kokonaissaantiin ja erityisesti maitoproteiinin saantiin. Kasviproteiinin saannin ja luun vahvuuden välillä ei todettu yhteyttä. Suurillakaan proteiinin saantitasoilla ei todettu epäedullisia vaikutuksia luustoon, vaan luutiheyden ja vahvuuden ja proteiinin saannin välillä oli positiivinen yhteys.

  1. Durosier-Izart C, Biver E, Merminod F ym. Peripheral skeleton bone strength is positively correlated with total and dairy protein intakes in healthy postmenopausal women. Am J Clin Nutr. 2017;105(2):513-525.

Tutustu tutkimukseen >

Ikääntyneen tulisi saada proteiinia tasaisesti kaikilta pääaterioilta

Katsausartikkelissa käsitellään proteiinin merkitystä sarkopenian (lihaskadon) ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Proteiinin kokonaismäärän lisäksi tärkeää on kiinnittää huomiota proteiinin saantiin tasaisesti kaikilta pääaterioilta. Tasainen proteiinin saanti ylläpitää riittävää aminohappojen tasoa verenkierrossa ja turvaa lihaksille jatkuvan aminohappojen saannin proteiinisynteesiin. Suositeltava aterialta saatava proteiiniannos on 25-30 g. Riittävän ja tasaisen proteiinin saannin on useissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä suurempaan lihasmassaan ja voimaan sekä parempaan toimintakykyyn ikääntyneillä. Riittävällä, mutta epätasaisesti päivän aterioille jakautunut proteiinin saannilla ei sen sijaan ole ollut yhtä edullisia vaikutuksia.

  1. Deer RR, Volpi E. Protein intake and muscle function in older adults. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2015;18(3):248-53.

Tutustu tutkimukseen >