Resurssitehokas tuotanto

Tunnemme Valion ympäristövaikutukset ja vähennämme niitä aktiivisesti. Ilmasto-ohjelmamme tavoite on hiilineutraali maidon arvoketju vuoteen 2035 mennessä. Panostamme uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen sekä käytettävien raaka-aineiden ja käyttöhyödykkeiden resurssitehokkuuteen.

Toimintaamme ohjaa Valion ympäristöpolitiikka ja ympäristöjohtamisjärjestelmämme, joka on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti Suomen ja Viron toimintojen osalta.

Meluhaitat, ilmapäästöt ja haju

Olemme tunnistaneet tehtaidemme merkittävät melulähteet. Tehtaat on tarvittaessa varustettu vaimentimilla niin, että ympäristölupavaatimukset täyttyvät. Mikäli tehtaan välittömässä läheisyydessä on häiriintyviä kohteita kuten asutusta, tehtaan melutilanne katselmoidaan säännöllisesti. Meluvaikutuksien arviointi sisältyy myös uusien investointien suunnitteluun ja tarvittaessa suunnittelun tueksi teetätetään melumallinnuksia.

Jauhekuivaimemme on varustettu EU:n parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset täyttävillä pölynerotuslaitteistoilla ja niiden suorituskykyä seurataan säännöllisesti ympäristölupaehtojen mukaisesti.

Toimintaamme ei liity hajuhaittoja eikä toimipaikkojemme ympäristöluvissa ei ole hajua koskevia lupamääräyksiä.

Veden kulutus

Meijeri käyttää runsaasti vettä pesuihin, jotka varmistavat hygieniaa ja tuotteiden turvallisuutta. Paikkakunnilla, joilla Valio on merkittävä talousveden käyttäjä, on sopimuksilla vahvistettu rajat Valion veden käytölle, jottei toimintamme haittaa vesihuollon toimintaa.

Suomessa on keskimäärin runsaat makean veden varat, mutta paikallisesti talousvedeksi kelpaavaa vettä ei välttämättä ole käytettävissä rajattomasti. Suomen toimipaikkamme ostavat vetensä pääosin kunnallisilta vesihuoltolaitoksilta, kahdella toimipaikalla on omat kaivot ja yhdellä oma kaivo sekä pintavesilaitos. Viron toimipaikoillamme on omat kaivot.

Vähennämme veden kulutusta tehtailla prosessilaitteistojen kiertopesuilla ja tehostamalla veden käyttöä. Nykyisin kierrätysveden käyttö on merkittävää, mutta kierrätysveden käytön turvallisuus hygienian ja tuotteiden laadun näkökulmasta edellyttää jatkuvaa seurantaa.

Osalla tehtaista käytämme myös pintavettä prosessien jäähdytykseen, ja vesi palautetaan takaisin vesistöön. Lämmönsiirtoon käytetään lämmönsiirtimiä, joissa tuotetta ei pääse sekoittumaan järviveteen.

Seuraamme veden kulutustamme, pidämme säännöllisesti yhteyttä veden toimittajiimme ja vastaamme asiakkaidemme veden kulutusta koskeviin kyselyihin avoimesti.

Vesihuoltolaitteistot ovat säännöllisen kunnossapidon ja tarkastustoiminnan piirissä ja merkittävien vuotojen havaitsemiseksi lasketaan vesitaseita. Suomen ilmasto-oloissa ei ole tarvetta käyttää keinokastelua maidontuotantoketjussa.

Jätevesi

Valion Suomen toimipaikat on liitetty kunnalliseen viemäriverkkoon ja jätevedet päätyvät kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. Jätevesienkäsittelystä on tehty vesihuoltolaitosten kanssa teollisuusjätevesisopimukset, joissa on määritelty suurimmat sallitut kuormitusarvot eri parametreille. Nämä raja-arvot on määritelty kuormitushistoriamme ja puhdistamon mitoitustietojen avulla ja rajat on huomioitu myös toimipaikkojen ympäristöluvissa. Viron toimipaikoilla on tuotantolaitoksien omat jätevedenpuhdistamot.

Toimipaikoilla jäteveden määrää seurataan jatkuvatoimisesti ja jätevesikuormitusta seurataan päivittäin virtaamaan suhteutetuilla koontinäytteillä. Lisäksi toimipaikoilla toteutetaan ympäristölupien ja jätevesisopimusten edellyttämää jätevesitarkkailua.

Pyrimme vähentämään jäteveden määrää lisäämällä veden uudelleenkäyttöä kohteissa, joissa kierrätysveden käyttö ei lisää elintarviketurvallisuusriskiä. Varsinkin pienillä paikkakunnilla Valion jätevesien kuormitus puhdistamolla on merkittävä suhteessa taajaman koko kuormitukseen. Suuri vedenkulutus ja jäteveteen päätyvien tuotejäämien aiheuttama kuormitus tekevät hallitsemattomina meijerien jätevedestä merkittävän ympäristöriskin, jonka hallintaan meillä on tarkat ja jatkuvat prosessit.

Materiaalitehokkuus ja jätehuolto

Tavoitteenamme on käyttää raaka-aineita ja käyttöhyödykkeitä resurssitehokkaasti. Jätehuoltomme tavoitteena on toteuttaa etusijaperiaatetta eli ohjata mahdollisimman paljon materiaalia uudelleenkäyttöön ja materiaalikierrätykseen. Toimipaikkojen tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden jätehuollon käytännöt on ohjeistettu toimipaikkakohtaisilla lajitteluohjeilla. Toimipaikkojen jätehuolto Suomessa ja Virossa on myös ympäristönsuojeluviranomaisten valvonnassa. Seuraamme jätemäärien kertymistä tietojärjestelmällä, joka kerää tiedot eri jätehuollon toimijoilta toimipaikoittain ja jätelajeittain.

Suomessa ja Virossa tuotannon sivutuotteet, vialliset tuoretuote-erät sekä kaupoista palautuneet tuotteet päätyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston sivutuoteasetuksen mukaiseen käsittelyyn. Ensisijaisena käyttökohteena on rehu ja toissijaisena kohteena on biokaasun valmistus.

Yrityksillä, jotka myyvät pakattuja tuotteita Suomessa ja joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa, on lakisääteinen velvollisuus huolehtia pakkausjätteen kierrätysvelvoitteiden toteutumisesta. Valio on Rinki Oy:n kanssa tekemällään sopimuksella siirtänyt jätelainsäädännön mukaisesti tuottajavastuun pakkauksistaan Suomessa eri materiaalien kierrätyksestä huolehtiville tuottajayhteisöille. Olemme osakkaina mukana muovien ja kartongin tuottajayhteisöissä ja olemme lisäksi sitoutuneet olemaan mukana Suomen jätelainsäädännön muutoksista johtuvissa pakkausmateriaalien kierrätyksen uudelleenjärjestelyissä.

Kemikaalien käyttö

Käytämme kemikaaleja tuotantolaitteiden pesuissa ja heranjalostuksen prosesseissa. Pesuissa ja jauhetehtaiden tuotannossa käytettävien happojen ja emästen ympäristövaikutukset liittyvät jäteveteen. Normaalitilanteessa hapot ja emäkset neutraloivat toisensa luonnollisesti tai jätevedet neutraloidaan ennen puhdistusprosessia. Poikkeustilanteiden liian happamat tai emäksiset jätevedet voivat häiritä puhdistamon toimintaa.

Valion tuotantolaitosten kylmälaitoksissa käytetään jäähdytysaineena ammoniakkia. Ammoniakki on ihmisille myrkyllinen ja vesieliöstölle vaarallinen aine, jota kuitenkin käytetään yleisesti suurissa kylmälaitoksissa. Huolehdimme kylmälaitostemme turvallisuudesta tarkoin prosessein ja kylmälaitteistoja uusittaessa suosimme ratkaisuja, joissa tarvittavan ammoniakin määrä vähenee.

Valion viidellä kotimaan tuotantolaitoksella vaarallisten kemikaalien varastointimäärät edellyttävät kemikaaliturvallisuuslain mukaisen toimintaperiaateasiakirjan laatimista. Näiden toimipaikkojen lain edellyttämät tiedotteet turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista löytyvät täältä.

Ilmasto
Kokonaan kasvipohjainen pakkaus on ympäristön kannalta hyvä valinta
Valiojengi
Riihimäen meijeri ja välipalatehdas loistavat ympäristöasioissa
Vastuullisuus
Energiatehokkuustoimilla turvataan energian riittävyyttä ja pienennetään päästöjä