Valion tehtaan työntekijä Valion tehtaan työntekijä

Kestävä maidontuotanto ja kiertotalous

Toimintamme on täysin riippuvaista luonnosta: käyttämällä resursseja viisaasti tuotamme ihmisille puhdasta ruokaa. Jopa yli 90 % ympäristövaikutuksistamme syntyy alkutuotannossa eli maidontuotannossa sekä lisäksi elintarvikkeiden jalostuksessa. Edistämme kiertotaloutta ja parannamme resurssitehokkuutta läpi arvoketjun.

 

Vähennämme maidontuotannon ilmastovaikutuksia

Ruohokasvit ovat maapallon ravintojärjestelmän perusta, sillä ne muuttavat suunnattoman määrän aurinkoenergiaa eläinten ruoaksi. Lehmät taas muuttavat nurmen sisältämän valkuaisen ja energian hyvin tehokkaasti proteiiniksi: maidoksi ja lihaksi. Samalla ne toimivat välittäjänä aurinkoenergian ja ihmisen välillä.

Osana märehtimisprosessia syntyy metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Noin puolet maidon hiilijalanjäljestä on metaania. Toinen puoli maidontuotannon kasvihuonekaasupäästöistä liittyy kasvintuotantoon, jossa syntyy erityisesti typpioksiduulia. Arviolta noin 2–3 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin maidontuotannosta (Lähde: Tilastokeskus 2016).

Suomalaisten maitotilojen metaanintuotanto on viimeisen 25 vuoden aikana laskenut miltei 50 prosenttia pääosin eläinjalostuksen ansiosta. Nykyisiä keinoja päästöjen pienentämiseen ovat muun muassa lehmien jalostus sekä ruokinta. Suomessa 85 prosenttia naudanlihasta tuotetaan samasta eläimestä kuin maito, jolloin hiilidioksidipäästöt tuotekiloa kohti pienenevät. Monivuotiset nurmet toimivat myös hiilinieluina, ja tehokas nurmitalous vähentää typpioksiduulipäästöjä (N2O) pelloilta.

Tulevaisuuden maitotila tekee metaanista liiketoimintaa

Merkittävänä maidonjalostajana Valion vastuuna on etsiä ratkaisuja, joilla voimme vähentää ja hyödyntää metaanikaasua mahdollisimman tehokkaasti. Helmikuussa 2018 järjestetyssä "Milk farm methane hack"-kilpailussa hackathon-joukkueiden tehtävänä oli kehittää tulevaisuuden maitotila, joka synnyttää uutta liiketoimintaa metaanista ja vähentää samalla ympäristövaikutuksia. Parhailla joukkueilla on mahdollisuus jatkojalostaa konseptiaan yhdessä Valion kanssa osana Valion pitkäjänteistä työtä metaanipäästöjen vähentämiseksi.

 

Soijaton ruokinta säästää sademetsiä

Valion maidontuotanto poikkeaa useimmista maailman maista siinä, että naudat eivät syö juuri lainkaan soijaa valkuaisen lähteenä, vaan ravinto koostuu nurmesta, rypsistä, rapsista ja viljasta. Soijan viljelyn alta hakataan maailman hiilivarastona toimivia sademetsiä, joten soijattomalla ruokinnalla on iso ilmastovaikutus. Tavoitteenamme on täysin soijaton ruokinta helmikuun 2019 loppuun mennessä. Lehmillä soijaton ruokinta toteutuu jo nyt, ja vasikoiden ruokinnassa siirrytään soijattomuuteen vuoden siirtymäajan kuluessa. Soijaton maitoketju on ainutlaatuinen kilpailuetu maailman mittakaavassa. Valion maidontuotantoketjussa ei käytetä myöskään lainkaan geenimuunneltuja ainesosia sisältävää rehua.

 

Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen

Valion toiminta perustuu täysin luonnonvarojen hyödyntämiseen: lehmät jalostavat nurmen ihmiselle käyttökelpoiseksi ravinnoksi. Ilman luontoa ja sen tarjoamia ekosysteemipalveluita toimintamme olisi mahdotonta.

Luonnon monimuotoisuus on huomioitu hyvän valiolaisen maidontuotannon ohjeissa. Tehostamme esimerkiksi lannankäsittelyä uudella teknologialla ja kannustamme maitotilayrittäjiä laiduntamaan lehmiä, sillä laiduntaminen edistää eläinten hyvinvoinnin lisäksi luonnon monimuotoisuutta. Myös nurmiviljely lisää lajien kirjoa, ylläpitää maaseutumaisemaa ja estää eroosiota sekä valumia vesistöihin.

 

Fosforilla on merkittävä rooli kiertotaloudessa

Fosfori on ihmiselle ja eläimille tärkeä kivennäisaine ja kasvien tarvitsema ravinne. Lannoitteena käytettävällä fosforilla ei ole samanlaista luontaista nopeaa kiertoa kuin hiilellä ja typellä, joten sen talteenottoon ja kierrättämiseen tarvitaan uusia ratkaisuja. Fosforia päätyy sivuvirtoina karjanlantaan ja jäteveteen, ja osa lannoitteena pellolle levitetystä fosforista voi valua vesistöön. Kiertoa on tehostettava myös siksi, että maailman fosforivarat ovat rajalliset.

 

Vastuullisuuden kärkihanke: Poopower-biolaitos laittaa lannan kiertoon

Valio on kehittänyt ja patentoinut ensimmäisenä maailmassa menetelmän, jonka avulla lietelannasta saadaan puhdasta vettä, biokaasua sekä fosfori- ja typpilannoitejakeita. Vesistövalumat vähenevät ja arvokas fosfori saadaan kiertoon. Prosessi mahdollistaa fosforin kuljettamisen ja käytön laajalla alueella, mikä on tehokkaan kierrättämisen edellytys. Fosforin erottamisessa olemme hyödyntäneet sitä osaamista, joka Valiolla on maidon komponenttien käsittelystä.

Toteutuessaan Nivalaan Pohjanmaalle suunniteltu laitos olisi käytössä vuonna 2019. Pilottilaitos käsittelisi noin 50 miljoonaa litraa lantaa vuodessa, mistä saadaan noin 12 miljoonaa kiloa tiivistä fosforilannoitetta, 5,5 miljoonaa kiloa typpilannoitetiivistettä ja 27,5 miljoonaa litraa puhdasta vettä. Biokaasua syntyisi noin 7 000 megawattituntia, mikä vastaa 300–350 omakotitalon vuoden lämmön tarvetta. Lisäksi prosessissa voidaan käsitellä elintarvikkeeksi kelpaamattomia sivuvirtoja biokaasuksi.

 

Vastuullisuuden kärkihanke: Kasvipohjaiset pakkaukset

Valio on maailman ensimmäinen elintarvikeyritys, joka pystyy valmistamaan koko tölkin uusiutuvista kasvipohjaisista materiaaleista. Suuri osa Valion harjakattopakkauksista korkkeineen valmistetaan jo nyt täysin uusiutuvasta materiaalista. Vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki Valion harjakattoiset maito-, piimä-, kerma- ja jogurttipakkaukset ovat täysin uusiutuvia. Kasvipohjaisissa pakkauksissa korkin muovi ja nesteen kartongin sisällä pitävä kalvo on valmistettu kasvipohjaisesta bioetanolista öljyn sijaan. Kaikki Valion kartonkitölkit ovat täysin kierrätettäviä, ja korkin voi kierrättää joko muovijätteeseen tai tölkin mukana. Olemme olleet osakkaina kuitu- ja muovipakkausten kierrätysjärjestelyistä vastanneissa yhtiöissä useiden vuosien ajan ja kehittäneet siis koko suomalaista kierrätysjärjestelmää. Nestepakkausten kierrätys alkoi 1995, ja toiminta laajeni kattamaan kaikki kuitupakkaukset vuonna 2005. Muovipakkausten kuluttajakeräys alkoi vuonna 2016.

 

Resurssitehokkuus tuotantolaitoksilla

Valion tuotantolaitosten merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat energian käyttö sekä veden kulutus ja jätevesikuorma.

Valio on ollut mukana elintarviketeollisuuden energiatehokkuuden toimenpideohjelmassa vuodesta 2008. Tuolloin sitouduimme energiatehokkuustoimenpiteisiin, joilla laskettaisiin kulutusta yhdeksän prosenttia vuoden 2005 kulutuksesta. Toteuma oli vuoden 2017 lopussa noin 12 prosenttia, joten tavoite saavutettiin kirkkaasti. Valio on myös luopunut raskaan polttoöljyn käytöstä kaikilla tuotantolaitoksillaan. 34 prosenttia käyttämästämme lämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä.

 

Energian- ja vedenkulutuksen tavoitteet

Tavoitteemme on, että uusiutuvan energian osuus tuotantolaitosten energiankäytössä nousee vuoden 2016 noin 24 prosentista yli 70 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi uuden vuonna 2025 päättyvän energiatehokkuussopimuksen mukainen tavoitteemme on, että energian käytön tehokkuus Valion omassa toiminnassa paranee 7,5 prosenttia vuoden 2015 energian kulutuksesta. Energiatehokkuutta parannetaan pääosin lisäämällä lämmön talteenottoa prosesseissa.

Jätevesikuormaa tarkasteltaessa on olennaista katsoa etenkin kemiallista hapenkulutusta, joka käytännössä kuvaa jäteveteen päätynyttä tuotannon raaka-ainetta. Kuorman pienentäminen tarkoittaa Valiolle merkittäviä säästöjä, kun tuote saadaan myyntiin jäteveden sijasta. Vettä ja energiaa voidaan säästää myös optimoimalla tuotevalikoimaa.

 

Maidon tie tilalta kuluttajalle on lyhyt

Valiomaito kulkee tilalta meijeriin keskimäärin 77 kilometriä ja meijeriltä kauppaan 88 kilometriä. Maito ehtii tilalta kuluttajalle noin kahdessa vuorokaudessa, ja kauppaan toimitettavien kuluttajatuotteiden toimitusvarmuus on yli 99 prosenttia. Tehokas logistiikka tarkoittaa pienempiä päästöjä ja maitohävikkiä.

Suunnittelemme maidonkeräilyautojen reitit optimaalisiksi ja vältämme ylimääräistä ajoa. Keräilykaluston keski-ikä on noin puolitoista vuotta, ja autoissa hyödynnetään uusinta markkinoilla olevaa tekniikkaa. Tuotteiden jakelussa ympäristökuormaa vähentävät reittioptimoinnin lisäksi yhteisjakelu muiden yritysten kanssa ja kuormien mahdollisimman hyvä täyttöaste. Etsimme aktiivisesti uusia, ympäristöystävällisiä kalustoratkaisuja.

Energiatarpeesi