Luonnon monimuotoisuus maitotiloilla

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna kotieläintuotanto on yksi nykymaailman merkittävimmistä luonnonvaroja hyödyntävistä tuotantoaloista ja sillä on myös suuria vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Samalla kotieläintuotanto on kuitenkin yksi harvoista tuotantoaloista, jolla ei ole vain haitallisia, vaan myös selviä myönteisiä vaikutuksia luontoarvojen kannalta. Luonnon monimuotoisuus on huomioitu hyvän valiolaisen maidontuotannon ohjeissa. Tavoitteemme on lisätä maatiloilla luonnon monimuotoisuutta tukevia toimia ja vähentää kielteisiä vaikutuksia.

Maitotilan vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen

Suomessa maatalousympäristöt ovat kokonaispinta-alaansa suhteutettuna erittäin runsaslajisia ja monimuotoisia elinympäristöjä.

Katso kuva isompana

Maidontuotanto monipuolistaa maisemaa

Etenkin maitotiloilla erilaisten peltolohkojen, niittyjen ja laidunten mosaiikkimainen vaihtelu monipuolistaa elinympäristöjä. Luonnonlaitumet ovat lajistollisesti monimuotoisimpia, mutta tehokkaammin viljellyillä nurmilla ja viljapelloilla on myös oma merkityksensä luonnon monimuotoisuudelle. Varsinaisen maatalousmaan lisäksi merkittäviä elinympäristöjä ovat maitotilojen pihapiirit, piha- ja peltoteiden pientareet sekä tiloille sijoittuvat rakennukset.

Laiduntaminen kasvattaa monimuotoisuutta

Kaikista Suomen uhanalaisiksi luokitelluista luontotyypeistä noin kolmasosa on aikoinaan maidontuotannon myötä syntyneitä perinnebiotooppeja. Sadan vuoden aikana perinneympäristöjen määrä on vähentynyt Suomessa yli 99 %. Huomionarvoista on, että perinnebiotooppeja pääasiallisina elinympäristöinään käyttää kaikista Suomessa uhanalaisiksi luokitelluista lajeista lähes neljäsosa. Maidontuotannon – ja erityisesti laiduntamisen jatkuminen – onkin elintärkeää perinneympäristöjen luontotyyppien ja lajiston säilymisen kannalta. Kannustamme kaikkia maidontuottajia karjan laiduntamiseen.

Vaikka luonnonlaitumien merkitys luonnon monimuotoisuudelle on selvästi viljelylaitumia suurempi, viljelylaitumiakin hyödyntävät elinympäristöinään monet lintu- ja hyönteislajit.

Laiduntaminen ylläpitää erityisiä elinympäristöjä, joista hyötyvät myös uhanalaiset lajit.

Monipuolinen nurmi

Kun tilalla viljellään nurmirehuksi monipuolisesti eri kasvilajeja ja -lajikkeita, maatalousympäristön monimuotoisuus lisääntyy. Samalla lievennetään sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia haittoja.

Kun lajeja on monta, viljelyvarmuus paranee, maaperän eliöstö rikastuu ja maan rakenne paranee. Valion ja osuuskuntien nurmipienryhmissä viemme osaamista maitotiloille ympäri maan.

Valio lanseerasi ensimmäisen Valio Carbo® nurmisiemenseoksen vuonna 2019, ja nyt valikoimassa on kuusi erilaista siemenseosta erilaisiin olosuhteisiin ja tarkoituksiin säilörehun tuotannosta laidunnurmiin. Valitsemamme lajikkeet vahvistavat monimuotoisuutta ja sitovat tehokkaasti hiiltä ilmakehästä takaisin maaperään.

  • Katso video!

    Mitä lintuja, kasveja ja hyönteisiä sekä erilaisia luontotyyppejä Katrin ja Samin maitotilalta Pelto-Mattilasta löytyy?

Luomu lisää monimuotoisuutta

Valio on Suomen suurin luomumaidon jalostaja. Luomutuotanto on tehokas keino ylläpitää maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta, ja se rikastuttaa erityisesti kasvillisuutta ja linnustoa. Erot tavanomaisen maidontuotannon ja luomun vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen muodostuvat muun muassa lehmien laidunnuksen kautta sekä kasvinsuojeluaineiden ja keinolannoituksen käyttöeroista.

Keinomme turvata luonnon monimuotoisuutta

Valion maitotilayrittäjät ovat merkittävä maanomistajaryhmä Suomessa, ja toimintamme vaikuttaa suoraan monimuotoisuuteen. Selvitimme vuonna 2020 laajasti asiantuntijoiden kanssa kotimaisen maidontuotannon vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja tutkimme ekologisen kompensaation mahdollisuuksia.

Valiolaisilla maitotiloilla vaikuttavimmat keinot turvata luonnon monimuotoisuutta perustuvat hiiliviljelyn menetelmiin, luonnonmukaiseen maidontuotantoon (luomu) ja lypsykarjan laiduntamiseen. Lisäksi Valion ilmasto-ohjelman toimenpiteistä monet on suunniteltu niin, että ne sekä vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä että tukevat monimuotoisuutta.

Lajien havainnointia maitotiloilla

Vuosina 2019–2021 kartoitimme Maa- ja kotitalousnaiset ry:n kanssa luonnon monimuotoisuutta yli 60 valiolaisella maitotilalla. Mukana olleet tilat pitivät luonnon monimuotoisuutta erittäin tärkeänä ja halusivat tehdä sitä tukevia toimenpiteitä. Monimuotoisuuden nykytilan selvityksen lisäksi kartoituksissa annettiin konkreettisia vinkkejä monimuotoisuuden edistämiseksi esimerkiksi tiloille räätälöityjen, helposti toteutettavien ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden sekä tukimahdollisuuksien selvittämisen muodossa.

Pientareiden myöhäisestä niitosta ja niittymäiseksi rehahtaneen pihanurmikon leikkaamattomuudesta ei ole podettu enää huonoa omaatuntoa. Luonnonmukaisempia laitumenosia on hoidettu pelkästään laiduntamalla ilman lisälannoitusta.
Maitotilallisen palaute kartoituksen jälkeen

Kesällä 2020 seurasimme maatalousympäristön indikaattorilajeja yhdessä Suomen Lajitietokeskuksen kanssa. Havainnointiin osallistui parikymmentä maitotilaa ympäri Suomen.

Lehmät eivät syö soijaa

Valiolaiset maitotilat eivät käytä ulkomaista soijaa lehmien ruokinnassa, mikä edistää öljy- ja valkuaiskasvien viljelyä kotimaassa. Palkoviljat (herne, härkäpapu) ja nurmipalkokasvit (apilat, mailaset ja virnat) sitovat ilmasta typpeä maaperään, jolloin teollisia lannoitteita ja karjanlantaa tarvitaan rehukasvien lannoitteeksi vähemmän. Pölyttäjät viihtyvät palkokasvien ja rypsin kukissa.

Autamme Suomen alkuperäiskarjaa säilymään

Luonnon monimuotoisuutta on myös lajin sisäinen monimuotoisuus. Suomen alkuperäisrotuja ovat länsisuomenkarja, itäsuomenkarja ja pohjoissuomenkarja. Alkuperäisrotujen geenipankilla on suuri merkitys eläinjalostuksen kannalta ja niiden geeneihin kytkeytyneitä ominaisuuksia voidaan tarvita jalostustoiminnassa mm. ilmasto-olosuhteiden muuttuessa. Alkuperäiskarjaa lypsetään myös Valioryhmän maitotiloilla. Lisäksi maailman mittakaavassa huolehdimme punaisen lypsykarjarodun säilymisestä.

Tunnemme tuotannon haitalliset vaikutukset ja pyrimme minimoimaan ne

Maidontuotanto heikentää luonnon monimuotoisuutta mm. ravinnekuormituksen, torjunta-aineiden käytön sekä peltojen raivaamisen kautta.

Haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen voidaan lieventää monin keinoin, mm. monipuolisella viljelykierrolla, talviaikaisella kasvipeitteisyydellä, viljelemättömien reuna-alueiden ja monimuotoisten reunavyöhykkeiden suosimisella sekä viherlannoituksella. Myös kyntämättä jättäminen sekä kasvinsuojeluaineiden vähäinen käyttö lisäävät monimuotoisuutta. Luomutuotanto ja oikealla laidunpaineella toteutettu laidunnus ovat vaikuttavia keinoja ylläpitää maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta, ja ne rikastuttavat erityisesti kasvillisuutta ja linnustoa.

Tiedeperusteisten luontotavoitteiden pilotti

Tällä hetkellä Valio on mukana FIBSin ja Sitran keväällä 2022 alkaneessa ohjelmassa, jossa pilotoidaan Science Based Targets Networkin tiedeperusteisia tavoitteita luonnolle.

Kohti hiilineutraalia maitoa 2035

Tunnemme maidontuotannon ympäristövaikutukset ja vastuunamme on vähentää niitä aktiivisesti. Maidontuottajat maatalous ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.

Lue lisää
Vastuullisuus
Pelto-Mattilan maitotilalla vaalitaan luonnon monimuotoisuutta
Ilmasto
Kottarainen ja kimalainen bongattu – maitotilat ja lehmät töissä luonnon monimuotoisuuden puolesta
Ilmasto
Lehmille viljeltävä nurmi sitoo hiiltä, parantaa maan kuntoa ja houkuttelee hyönteisiä − tunnetko lehmille maistuvat heinäkasvit?
Ilmasto
Monilajinen nurmi sitoo tehokkaasti hiiltä maaperään ja tukee luonnon monimuotoisuutta
Ilmasto
Monimuotoisuuskartoituksista maitotilallisille arvokasta tietoa maitotilan monimuotoisuudesta