Tietosuoja­seloste

Valion kuluttajamarkkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Valio Oy (”Valio”) käsittelee kuluttajien henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Kuluttajista käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä ”rekisteröity”.

Valio voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Valio tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

1. Rekisterinpitäjä

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6) Meijeritie 6 00370 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Valion tietosuojavastuullinen: privacy.office@valio.fi, +358 10 381 2185, postiosoite: Tietosuojavastuullinen Valio Oy, Meijeritie 6, 00370 Helsinki.

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Valion tietosuojavastuulliseen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Valio käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja Valion tuotteita ja palveluita koskevan markkinoinnin toteuttamiseksi (kuten uutiskirjeiden toimittamiseksi ja arvontojen suorittamiseksi), sekä markkina- tai muun tutkimuksen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Valion oikeutettu etu (edellä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi) ja rekisteröidyn suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin osalta. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä suoramarkkinointiin ja oikeus peruuttaa suoramarkkinointiin antamansa suostumus tämän tietosuojaselosteen kohdissa 10 ja 11 kuvatun mukaisesti.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Alla on kuvattu, mitä henkilötietoja Valio käsittelee rekisteröidyistä:

  • etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite;
  • puhelinnumero, katuosoite, postitoimipaikka ja postinumero (nämä tiedot Valio kerää tarvittaessa);
  • valokuva, video- tai äänitallenne (jos rekisteröity on osallistunut Valion järjestämään kuvakilpailuun, tai Valion toteuttamaan markkina- tai muuhun tutkimukseen); ja
  • tieto siitä, onko rekisteröity kieltänyt suoramarkkinointiviestien lähettämisen.​

5. Tietolähteet

Valio kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään tämän osallistuessa Valion markkinointiluonteisiin kilpailuihin, arvontoihin, markkinointikampanjoihin, tutkimuksiin tai kyselyihin, tai rekisteröidyn tilatessa Valion uutiskirjeen. Lisäksi Valio kerää henkilötietoja yhteistyökumppaneiltaan, jotka suorittavat kuluttaja- ym. tutkimuksia.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Valio siirtää rekisteröityjen henkilötietoja media- ja analytiikkakumppaneilleen, jotka toteuttavat markkinointi- ja analytiikkatoimenpiteitä Valion toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Valio ei siirrä rekisteröidyn henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Valio käsittelee tutkimuksiin osallistuneiden henkilötietoja tutkimuksen ajan ja yhden vuoden tämän jälkeen, jonka jälkeen Valio poistaa henkilötiedot. Valio käsittelee arvontoihin osallistuneiden henkilötietoja arvonnan ajan, jonka jälkeen Valio poistaa henkilötiedot. Valiolla on oikeus julkaista arvonnan voittaneen rekisteröidyn nimi ja muut mahdolliset tiedot arvontaan soveltuvien sääntöjen mukaisesti.

Valio poistaa uutiskirjeen tilanneiden rekisteröityjen henkilötiedot, jos Valio saa tiedon siitä, että henkilön sähköpostiosoite ei ole enää käytössä. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä markkinointitarkoituksiin, Valio säilyttää tiedon siitä, että rekisteröity on kieltänyt suoramarkkinointiviestien lähettämisen.

9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Valio huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Valio on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Valion käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita Valio säilyttää lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Valio on suojannut palvelimet ja tietoverkot asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Palvelintilat on suojattu kulunvalvontajärjestelmillä.

10. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa hänen henkilötietojensa käsittelyä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi arvonnan toteuttamiseksi, johtaa se siihen, että Valio ei voi ottaa rekisteröityä huomioon arvonnassa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin, ei Valio enää käsittele rekisteröidyn henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn on esitettävä vastustamista koskeva vaatimuksensa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Valio voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan vaatimustaan ennen pyynnön toteuttamista. Valio voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin Valio ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

11. Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

  • saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus);
  • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista;
  • saada Valiolle toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseisten henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja että Valio käsittelee henkilötietoja sähköisesti;
  • peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumus; ja
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun rekisteröity odottaa vastausta henkilötietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön).

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös peruuttaa suostumuksensa uutiskirjeen tilaamiseen tai muuhun sähköiseen suoramarkkinointiin jokaisen suoramarkkinointiviestin liitteenä olevan linkin kautta. Jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa uutiskirjeen tilaamiseen tai muuhun sähköiseen suoramarkkinointiin, Valio ei enää lähetä rekisteröidylle tällaisia viestejä.

Valio voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan pyyntöään ennen pyynnön toteuttamista. Valio voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin Valio ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Valio ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

Päivitetty 25.5.2018

Tämä verkkopalvelu käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, tilastoimiseen sekä mainosten näyttämiseen. Lisätietoja ›