Ihmisoikeudet

Valio on sitoutunut Code of Conductinsa mukaisesti ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja liiketoiminnan eettisyyteen. Olemme tunnistaneet Valion omat ihmisoikeusvaikutukset ja hallinnoimme niitä ihmisoikeusvaikutusten hallintaprosessin avulla.

Ihmisoikeustyön johtaminen

Valiossa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta vastaa johtoryhmätasolla Vastuullisuus ja sidosryhmäsuhteet -toiminnon johtaja. Ihmisoikeustyötämme johtaa Valion vastuullisuusjohtaja, joka raportoi työstä johdolle. Ihmisoikeuksien huolellisuusprossin toteutumista ohjaa Valion vastuullisuuspäällikkö sosiaalisen vastuullisuuden tiimitoiminnan kautta.

Valion sisäiset toimintamallit ja valiolaisten keskinäinen käyttäytyminen ja kohtelu vaikuttavat suoraan Valiolla työskenteleviin ihmisiin. Kuvassa ulkokehällä on ihmisiä, joihin Valio vaikuttaa oman toimintansa tai hankintaketjunsa kautta välillisesti. Yhteisöihin kuuluu ihmisiä, joihin Valio voi toiminnallaan vaikuttaa esimerkiksi tuotteiden markkinoinnin, liikennöinnin tai tehtaiden naapurustojen kautta. Klikkaa kuva isommaksi.

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi

Valion ihmisoikeusvaikutusten arviointi pohjautuu Danish Intitute of Human Rights (DIHR) -arviointityökaluun sekä useisiin ulkoisiin ja sisäisiin lähteisiin. Näitä ovat esimerkiksi havainto- ja ilmoituskanavat, auditoinnit, henkilöstökyselyt sekä maa- ja toimialakohtaiset ihmisoikeusraportit.

Vaikutusten tunnistamisen yhteydessä selvitetään, onko vaikutus jo olemassa oleva, mahdollinen tai ei mahdollinen sekä nykyiset hallintakeinot. Ihmisoikeusvaikutuksen riskin suuruuden laskenta perustuu vaikutuksen kokonaisvakavuuden (laajuus, painavuus, korjattavuus) sekä todennäköisyyden arviointiin.

Arvioinnin perusteella määritetään merkittävimmät riskit, jotka toteutuessaan olisivat vakavia, vaikka niiden todennäköisyys on pieni. Näitä ovat:

 • Työsuhteeseen ja työolosuhteisiin liittyvät puutteet
 • Syrjintä ja häirintä
 • Negatiiviset vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen
 • Lapsityön ja nuorten työntekijöiden käyttö
 • Pakkotyö
 • Järjestäytymisvapauden rajoittaminen
 • Sananvapauden rajoittaminen
 • Veden laajamittainen käyttö maatalousraaka-aineiden tuottamisessa
Merkittävimpien riskien toteutuessa Valio voi vaikuttaa seuraaviin ihmisoikeuksiin:
omassa toiminnassaan. Ihmisten oikeuteen terveyteen, turvallisiin työoloihin sekä syrjimättömyyteen ja häiritsemättömyyteen.
välillisesti esim. hankinta ja toimitusketjussaan. Työoloihin liittyvät oikeudet, oikeudet liittyen kokoontumiseen ja yhdistymiseen, mielipiteeseen- ja sananvapauteen, lapsen oikeuksiin sekä pakkotyön kieltoon. Lisäksi tunnistimme riskejä, joilla voi olla vaikutuksia laajasti useisiin ihmisoikeuksiin. Näitä ovat esimerkiksi epäreilu kilpailu, lahjonta, korruptio ja maidontuotannon ympäristövaikutukset.

Priorisoimme Valion merkittävimpien ihmisoikeusvaikutusten joukosta säännöllisesti ne, joihin kohdistamme toimenpiteitä. Seuraamme valittuja toimenpiteitä osana toimintokohtaisia toimintasuunnitelmia sekä sosiaalisen vastuullisuuden toimintasuunnitelmakokonaisuudessa.

Sidosryhmäosallistaminen, ihmisoikeusvaikutusten seuranta ja korjaaminen

Ihmisoikeusvaikutusten tunnistamisessa käytämme apuna mahdollisuuksien mukaan asianosaisia eli arvioinnin kohteena olevia sidosryhmiä sekä aiheen asiantuntijoita (alan järjestöjä, ammattiliittoja jne.), joiden mielipiteitä kuulemme osana arviointiprosessia.

Seuraamme ihmisoikeusvaikutusten toteutumista jatkuvasti sisäisten ja ulkoisten ilmoituskanavien kautta. Valio on sitoutunut oman vaikutussuhteensa (aiheuttaa, myötävaikuttaa, linkittyä) huomioiden tarvittaessa korjaamaan sekä korvaamaan/ hyvittämään mahdollisen toteutuneen ihmisoikeusrikkomuksen.

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi ei ole kertatehtävä

Arvioimme ihmisoikeusvaikutusten ajantasaisuutta ja toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta vähintään kolmen vuoden välein katselmoimalla olemassa olevat arvioinnit sekä huomioimalla toteutetut toimenpiteet. Laajennamme ihmisoikeusvaikutusten arviointia systemaattisesti tarkemmalle tasolle toimintotasoisen työn edistyttyä.

Ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin katselmointi käynnistetään myös aina seuraavien tapahtumien toimesta:

 • Uudet toiminnot/ uusi liiketoiminta
 • Merkittävät muutokset ulkoisessa toimintaympäristössä
 • Merkittävät muutokset sisäisessä toiminnassa
 • Jonkin kanavan kautta tullut uusi Valion toiminnalle relevantti vaikutus, riski tai näkökulma, jonka on huomioitava.

Ihmisoikeusvaikutuksista viestintä

Viestimme Valion ihmisoikeusvaikutuksista ja -työstä ulkoisesti osana Valion vastuullisuusraporttia, sidosryhmäyhteistyön kautta sekä Valion nettisivuilla.

Sisäisesti viestimme ihmisoikeuksista osana sosiaalisen vastuullisuuden viestintää ja kouluttamista.

Vastuullisuus
Toimittajien hallinta
Vastuullisuus
Työturvallisuus ja -hyvinvointi
Vastuullisuus
Raaka-ainelinjaus: kaakao
Vastuullisuus
Raaka-ainelinjaus: kahvi
Vastuullisuus
Raaka-ainelinjaus: palmuöljy
Vastuullisuus
Raaka-ainelijaus: soija